( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره۲ ماده۴۳ قانون نظام صنفی)


آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره۲ ماده۴۳ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.

دبیرخانه هیأت: دبیرخانه هیأت عالی نظارت.

انتخابات: انتخابات هیأت رییسه اتاق.

هیأت اجرایی: هیأت اجرایی انتخابات اتاق اصناف ایران.

انتخاب کنندگان

ماده۲- اعضای اتاق ایران(اجلاس) که مطابق دستورالعمل ماده۴۲ قانون توسط هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور تعیین می شوند.

داوطلبان و شرایط آنها

ماده۳- اعضای اتاق ایران در صورت داشتن شرایط زیر می توانند داوطلب عضویت در هیأت رییسه شوند:

۱-حداقل یک دوره سابقه عضویت در هیأت رییسه اتاق شهرستان یا اتاق ایران(با ارائه اعتبارنامه).

۲-نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حَجر، ورشکستگی و افلاس(با استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).

۳-پروانه کسب معتبر دائم(با ارائه تصویر پروانه کسب و استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه).

۴-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد سال.

ماده۴- هیأت رییسه اتاق ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق ایران برای مدت چهارسال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.

تبصره- تعداد داوطلبان ثبت نام شده نباید کمتر از ۱۰ نفر باشد(حداقل پنج نفر از صنوف توزیعی و خدماتی و پنج نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی) در غیر این صورت هیأت  اجرایی مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تمدید مهلت ثبت¬نام اقدام نماید.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

ماده۵- به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی با ترکیب نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد:

الف- دبیرخانه هیأت عالی نظارت (به عنوان رییس).

ب- وزارت کشور.

ج- یک نفر از اعضای اتاق به انتخاب اجلاس، مشروط براینکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد.

تبصره- اعضای اتاق ایران در اولین اجلاس با نظارت دبیرخانه هیأت از بین اعضا خود نسبت به تعیین نماینده مزبور اقدام می-نمایند.

ماده۶- محل استقرار هیأت اجرائی در دبیرخانه هیأت و زمان شروع ثبت نام، تاریخ برگزاری انتخابات و محل رأی گیری توسط هیأت اجرایی تعیین می گردد.

ماده۷- هیأت اجرایی موظف است پس از دریافت دستور انجام انتخابات، از سوی دبیر هیأت عالی نظارت نسبت به فراخوان(حاوی زمان، و مکان ثبت¬نام) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا ظرف ۱۵ روز جهت ثبت نام به دبیرخانه هیأت و یا سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان مربوط مراجعه نمایند.

تبصره۱- فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار صورت می پذیرد.

تبصره۲- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به دبیرخانه هیأت و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود نسبت به تکمیل پرسشنامه(مطابق الگوی دبیرخانه هیأت) و ارایه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیأت رییسه اتاق شهرستان، شناسنامه و کارت ملی به انضمام چهار قطعه عکس ۴×۳ جهت ثبت نام اقدام نمایند.

کمیته بررسی صلاحیت داوطلبان

ماده۸- به منظور بررسی صلاحیت داوطلبان کمیته ای با ترکیب نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا صورت می گیرد.

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعنوان رییس)

۲- وزارت کشور

۳- وزارت دادگستری

تبصره- وظیفه این کمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده۳ این آیین نامه با داوطلبان است. مسئولیت مکاتبات کمیته و هماهنگی های لازم برعهده رییس کمیته می باشد.

ماده۹- کمیته موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده(۳) این آیین نامه بررسی و نتیجه را به هیأت اجرائی اعلام نماید.

تبصره- در صورت رد صلاحیت هرکدام از داوطلبان، رییس کمیته موظف است یک ماه قبل از انتشار آگهی انتخابات مراتب را به اطلاع داوطلب عدم احراز شرایط شده برساند. داوطلب مذکور می تواند ظرف مدت یک هفته با ارایه مدارک مثبته اعتراض خویش را به کمیته مذکور اعلام و در صورت تشخیص این کمیته مبنی بر وارد بودن اعتراض، داوطلبی نامبرده بلامانع خواهد بود.

برگزاری انتخابات

ماده۱۰- هیأت اجرایی موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از تأیید داوطلبان، نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات(حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای، اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره- فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار صورت می پذیرد.

ماده۱۱- وظایف هیأت اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲- جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتاق ایران به محل اخذ رای(موارد استثنا با مجوز رییس هیأت اجرایی می باشد).

۳-الصاق فهرست اسامی داوطلبان با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا به همراه عکس آنها قبل از شروع رای گیری در محل اخذ رای به تفکیک صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی.

۴- بازو بسته و ممهور نمودن صندوق رای خالی قبل از شروع رای گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه به امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رای.

۵- تطبیق اسامی رای دهندگان با فهرست نمایندگان استان ها در اتاق ایران با رویت کارت شناسایی معتبر.

تبصره- وکالت برای دادن رای، ممنوع است.

۶- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رای و اخراج افراد متخلف از محل رای¬گیری.

۷- در صورت ضرورت، تمدید ساعت رای گیری برای همان روز با تنظیم صورتجلسه.

۸- بازنمودن صندوق، پس از پایان مهلت اخذ رای، قرائت و شمارش آرا ماخوذه و تنظیم صورتجلسه.

۹- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه به هریک از داوطلبان.(در صورت تقاضا).

۱۰- ارسال صورتجلسه و گزارش انتخابات برای دبیرخانه هیأت.

۱۱- در صورتی که به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد باید با تنظیم صورتجلسه ای انتخابات را متوقف نموده و در اولین فرصت نسبت به تجدید روز رای¬گیری اقدام گردد.

شمارش آرا

ماده۱۲- نحوه شمارش آرا:

۱- تعداد رای دهندگان با آرا مأخوذه تطبیق و برگه های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ های رای کسر می شود. اما چنانچه تعداد آرای مأخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می شود.

۲- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

۳- در موارد زیر برگه های رای باطل، لیکن جزء آرا مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آرای ناخوانا.

ب) آرای حاوی اسامی غیر از داوطلبان

ج) آرای سفید ریخته شده در صندوق

۴- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.

۵- در صورت تساوی آرای دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان و در غیر این صورت از طریق قرعه کشی توسط هیأت اجرایی در حضور آنان انجام می شود.

۶- در صورتی که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آرای باقی مانده غیرقابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده۱۳- چنانچه هریک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ برگزاری انتخابات، شکایت خود را کتباً همراه با دلایل و مدارک مربوط به دبیرخانه هیأت تسلیم نماید. دبیرخانه هیأت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم¬گیری در هیأت عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم هیأت عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجراست.

ماده۱۴- در صورت عدم وصول و یا رد شکایت در موعد مقرر، دبیرخانه هیأت موظف است ظرف مهلت پانزده روز از هیأت رییسه دعوت بعمل آورده تا از بین خود نسبت به تعیین یک نفر رییس- دو نفر نایب رییس(اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار و دو نفر عضو اقدام نمایند.

تبصره- پس از تعیین سمت اعضای هیأت رییسه اتاق ایران، اعتبارنامه آنان ظرف مدت ده روز توسط دبیر هیأت عالی نظارت صادر می گردد.

ماده۱۵- انتخابات اعضای هیأت رییسه در یک روز با شرکت حداقل دوسوم اعضای اتاق، انجام خواهد شد.

تبصره- در صورت به حدنصاب نرسیدن رای دهندگان در دور اول انتخابات، هیأت اجرایی ظرف مدت ۱۵ روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهد نمود. انتخابات مطابق مفاد این آیین نامه و با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای اتاق در مرحله دوم معتبر خواهد بود. در صورت به حدنصاب نرسیدن رأی دهندگان در این مرحله، موضوع جهت اخذ تصمیم لازم در هیأت عالی نظارت مطرح می گردد.

سایر مقررات

ماده۱۶- مدت مسئولیت اعضای هیأت رییسه اتاق ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده عضویت آنها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو، عضو بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رای باشد با رعایت نصاب مقرر در ماده۴۳ قانون توسط دبیرخانه هیأت جایگزین خواهدشد.

ماده۱۷- درصورت استعفاء، فوت، عزل یا حجر هریک از اعضای هیأت رییسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق ایران مطرح و سپس به دبیرخانه هیأت اعلام می¬گردد تا مطابق نصاب مقرر در تبصره یک ماده۴۲ قانون از نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای رای بیشتری است، دعوت بعمل آورد. دراین صورت انتخابات مجدد داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیأت رییسه توسط دبیرخانه هیأت انجام خواهدشد.

تبصره- در صورت تغییر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا درخواست اکثریت اعضا هیأت رییسه و تأیید معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه هیأت موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد داخلی به منظور تعیین سمت اعضا اقدام نماید.

ماده۱۸- درصورت استعفای اکثریت اعضای هیأت رییسه اتاق، دبیرخانه هیأت موظف است نسبت به طرح موضوع در جلسه هیأت عالی نظارت به منظور اتخاذ تصمیم لازم اقدام نماید.

ماده۱۹- این آیین نامه در اجرای تبصره۲ ماده۴۳ قانون نظام صنفی مصوب۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱۱تبصره تهیه و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، آیین¬نامه قبلی لغو می¬گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/285