X
تبلیغات
زولا

( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران (موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفی)


 

دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران

(موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده۱- تعاریف:

۱- اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

۲- اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

۳- سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۴- انتخابات: انتخابات نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق ایران

تعداد نمایندگان اتاق اصناف استان ها

ماده۲- اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها از بین خود (داوطلبان) و با رای مخفی، نمایندگان استان در اتاق ایران را به ترتیب زیر با نظارت کمیسیون مرکز استان انتخاب می­نمایند.

الف- تعداد نمایندگان اتاق شهرستان­های هر استان در اتاق ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می­شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­های آن استان به ترتیب اکثریت آراء انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می­گردند.

تبصره۱- رییس اتاق مرکز استان علاوه بر تعداد نمایندگان منتخب یکی از نمایندگان آن استان در اتاق ایران است.

تبصره۲- تعداد نمایندگان استان تهران در اتاق ایران حداکثر بیست نفر و سایر استان­ها حداکثر ده نفر خواهد بود.

تبصره۳- ترکیب نمایندگان استان در اتاق ایران همواره نیمی از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی می­باشد. چنانچه تعداد نمایندگان مذکور فرد باشد نسبت فوق بدون درنظر گرفتن رییس اتاق مرکز استان تعیین می­گردد.

ب- تعداد نمایندگان اتاق شهرستان­های هر استان در اتاق ایران براساس آمار تعداد واحدهای صنفی هر استان در سامانه اصناف توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت محاسبه و به سازمان­ها اعلام خواهدشد.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

ماده۳- به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی در مرکز استان با ترکیب نمایندگان دستگاه­های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می­باشد:

الف- سازمان(به عنوان رییس)

ب- استانداری

ج- رییس اتاق مرکز استان

تبصره- محل استقرار هیأت اجرایی در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسمیت می­یابد.

ماده۴- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است دو ماه قبل از پایان دوره قانونی اتاق ایران مقدمات برگزاری همزمان انتخابات را حتی­المقدور در سراسر کشور با ارائه برنامه زمانبندی­شده فراهم نماید. کمیسیون­های نظارت مراکز استان­ها موظفند بر این اساس دستور برگزاری انتخابات را به هیأت اجرایی صادر نمایند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.

ماده۵- هیأت اجرایی موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت­نام (حاوی زمان، مکان ثبت­نام و تعداد داوطلبان مورد نیاز) اقدام و از اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها دعوت نماید تا ظرف مهلت یک هفته جهت ثبت­نام به سازمان­ها و ادارات تابعه مراجعه نمایند.

تبصره۱- فراخوان ثبت­نام فقط به روش­های ذیل مجاز است: (حتی­المقدور هر سه روش یا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها توسط سازمان و ادارات تابعه

ج- ارسال پیامک برای کلیه اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها

تبصره۲- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به سازمان و یا ادارات تابعه و ارائه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیأت رییسه اتاق شهرستان نسبت به تکمیل پرسشنامه و ثبت­نام اقدام نمایند. (مطابق فرم پیوست)

ماده۶- هیأت اجرایی موظف است ظرف مهلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای، اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا و تعداد نمایندگان مورد نیاز) اقدام نماید.

تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روش­های ذیل مجاز است. (حتی­المقدور هر سه روش یا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضای هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان­ها

ج- ارسال پیامک برای کلیه اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها

ماده۷- انتخابات نمایندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضای اتاق شهرستان­ها، رسمیت می­یابد. در صورت نرسیدن به نصاب لازم، هیأت اجرایی مکلف است (مطابق ماده۶ این دستورالعمل) نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات با حداقل یک­چهارم اعضای اتاق شهرستان­ها، ظرف مدت ده روز اقدام نماید.

برگزاری انتخابات

ماده۸- وظایف هیأت اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲- جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتاق­ها به محل اخذ رای. (موارد استثناء با مجوز رییس هیأت اجرایی می­باشد).

۳-الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رای­گیری در محل اخذ رای به تفکیک صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی.

۴- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق رای خالی قبل از شروع رای­گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه به امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رای.

۵- تطبیق رای­دهندگان با فهرست اسامی اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ها با رویت کارت شناسایی معتبر.

تبصره- وکالت برای دادن رای ممنوع است.

۶- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رای و اخراج افراد متخلف از محل رای­گیری.

۷- تمدید ساعت رای­گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیأت اجرایی با تنظیم صورتجلسه.

۸- بازنمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء ماخوذه پس از پایان مهلت اخذ رای و تنظیم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هریک از داوطلبان در حضور آنان. (در صورت تمایل آنها)

۹- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هریک از داوطلبان. (در صورت تقاضای آنها)

۱۰- ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون نظارت، پس از پایان شمارش آراء.

۱۱- درصورتی که به تشخیص هیأت اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد می­بایست با تنظیم صورتجلسه­ ای انتخابات را متوقف نموده و در اولین فرصت نسبت به تجدید روز رای­گیری اقدام گردد.

کیفیت شمارش آراء

ماده۹- نحوه شمارش آراء:

۱- تعداد رای­دهندگان با آراء ماخوذه تطبیق و برگه­های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ­های رای کسر می­شود. اما چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد رای­دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می­شود.

۲- درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی­شود.

۳- درموارد ذیل برگه­های رای باطل لیکن جزء آراء ماخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه­های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهدشد.

الف) آراء ناخوانا.

ب) آراء حاوی اسامی غیراز داوطلبان.

ج) آراء سفید ریخته­شده در صندوق.

۴- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته­شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می­شود.

۵- در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان و درغیراین­صورت از طریق قرعه­کشی توسط هیأت اجرایی و در حضور آنان انجام می­شود.

۶- درصورتی که نام­خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام­خانوادگی قیدگردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آراء باقی­مانده غیرقابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

رسیدگی به شکایات

ماده۱۰- رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:

۱- چنانچه هریک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند می­توانند حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از انتخابات شکایات خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت مرکز استان تسلیم نمایند.

۲- رییس کمیسیون نظارت موظف است شکایت شاکی را حداقل ظرف پانزده روز در کمیسیون نظارت مورد رسیدگی قرارداده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید. رای کمیسیون در این مورد قطعی و لازم­الاجرا است.

ماده۱۱- درصورت عدم وصول و یا رد شکایت در موعد مقرر، سازمان موظف است صورتجلسه انتخاب را به همراه تاییدیه کمیسیون نظارت به دبیرخانه هیأت عالی نظارت ارسال نماید.

سایر مقررات

ماده۱۲- درصورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر اعضاء هیأت اجرایی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً برگزاری به موقع انتخابات که منجر به تضییع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد شد.

ماده۱۳- درصورت عدم حضور هریک از اعضاء هیأت اجرایی، انتخابات تعطیل نمی­گردد و رییس کمیسیون نظارت موظف است نسبت به تعیین عضو جایگزین اقدام نماید.

ماده۱۴- این دستورالعمل در اجرای ماده۴۲ قانون نظام صنفی مصوب۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۱۴ماده و ۷تبصره تهیه و در تاریخ۲۲/۴/۱۳۹۳ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، دستورالعمل قبلی لغو می­گردد.


http://asnafshemiran.ir/ShowContent/93