( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی(موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانیات)


دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی

(موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانیات)


تعاریف
ماده ۱- تعاریف:
۱-قانون: قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات
۲-محصولات دخانی: هر ماده یا فرآورده ای است که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن، گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن باشد.
۳-فرد صنفی: فرد دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف بنکداران موادغذایی، خواربار فروشان، عطار و سقط فروش و سوپرمارکت داران.
۴-مجوز عاملیت: مجوزی است که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای بازرگانی محصولات دخانی صادر می نماید.
۵-پروانه فروش: مجوزی است که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و اتحادیه های صنفی موضوع بند(۳) برای عمده و خرده فروشی محصولات دخانی صادر می نمایند.
۶-عامل عمده فروش: فرد صنفی دارای مجوز عاملیت از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور که فرآورده های دخانی را از مبادی اولیه تولید و تأمین، تهیه و به واحدهای مجاز خرده فروشی عرضه می نماید.
۷-عامل خرده فروش: فرد صنفی دارای پروانه فروش که فرآورده های دخانی را از عامل عمده فروش تهیه و به مصرف کننده نهایی عرضه می نماید.
۸-تبلیغ: هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود.

عاملین عمده فروش
ماده ۲- عاملین عمده فروش محصولات دخانی باید دارای پروانه کسب از یکی از اتحادیه های صنفی بنکداران موادغذایی و عطار و سقط فروش بوده و مجوز عاملیت از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور داشته باشند.
ماده ۳- عاملین عمده فروش محصولات دخانی، مجاز به عرضه محصولات دخانی فاقد شماره سریال، تصاویر هشداردهنده بهداشتی، ابزار امنیتی و درج عبارت مخصوص فروش در ایران (بر روی کلیه بسته بندی های وارداتی) نمی باشند. با متخلفین علاوه بر ماده (۱۱) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، طبق قانون و مقررات نظام صنفی و مبارزه با قاچاق کالا و سایر قوانین و مقررات ذیربط برخورد می گردد.
تبصره- واحدهای صنفی عمده فروش مجاز به خرده فروشی محصولات دخانی و عرضه به مصرف کننده نهایی نمی باشند.
ماده ۴- دارنده مجوز عاملیت و پروانه عمده فروشی می تواند محصولات دخانی را از طریق شرکت های دارای مجوز پخش کالا در سطح شبکه مربوطه به عاملیت خرده فروش تحت پوشش تحویل نماید.
ماده ۵- با ابطال و یا انقضای مهلت اعتبار پروانه کسب، مجوز عاملیت و پروانه عمده فروشی نیز از درجه اعتبار ساقط می گردد.
ماده ۶- فروش محصولات دخانی توسط عامل عمده فروش از طریق شبکه های مجازی ممنوع است.
عاملین خرده فروش
ماده ۷- عاملین خرده فروش محصولات دخانی باید دارای پروانه کسب از یکی از اتحادیه های صنفی خواربار فروشان، عطار و سقط فروش و سوپرمارکت داران بوده و پروانه فروش از اتحادیه های مذکور دریافت نمایند.
ماده ۸- عاملین خرده فروش مکلفند محصولات دخانی مجاز را از فرد صنفی دارای مجوز عاملیت توزیع و پروانه عمده فروشی تهیه و به مصرف کننده نهایی عرضه نمایند.
ماده ۹ – محصولات دخانی باید در بسته بندی هایی از قبیل پاکت، کارتن، قوطی و لفاف بوده و با شماره سریال، تصاویر هشداردهنده بهداشتی و ابزار امنیتی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عرضه یا به فروش برسد، درج عبارت مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته بندی های محصولات دخانی الزامی است.
تبصره- فروش محصولات دخانی به صورت فله ای، باز و یا نخی ممنوع است.
ماده ۱۰- عاملین خرده فروش محصولات دخانی مکلفند از فروش محصولات دخانی به افراد کمتر از (۱۸) سال سن و یا به واسطه آنها خودداری نمایند. در صورت مشکوک بودن سن خریدار، ارایه مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل (۱۸) سال سن از طرف خریدار الزامی است. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مجوز و پروانه فروش واحد صنفی متخلف به صورت دائم ابطال خواهد شد.
ماده ۱۱- فروش محصولات دخانی از طریق شبکه های مجازی دستگاه های خودکار فروش ممنوع است.
ماده ۱۲- شبکه مجاز توزیع محصولات دخانی صرفاً عوامل دارای مجوز عاملیت و پروانه عمده فروشی محصولات دخانی از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور می باشند و خرید محصولات دخانی از سایرین تخلف محسوب و متخلف علاوه بر ابطال دائمی پروانه فروش، مشمول مجازات های تعیین شده در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قانون و مقررات نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و... می باشد.
ماده ۱۳- با ابطال و یا انقضای مهلت اعتبار پروانه کسب، پروانه خرده فروشی نیز از درجه اعتبار ساقط می گردد.

سایر
ماده ۱۴- پروانه خرده فروشی می بایست با رعایت فاصله حداقل یکصد (۱۰۰) متر از مراکز آموزشی، ورزشی، اماکن فرهنگی و مذهبی صادر گردد.
ماده ۱۵- اتحادیه های صنفی مربوطه مکلفند، فهرست عاملیت خرده فروش مجاز را که در سامانه اصناف ثبت نموده اند به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوط و واحدهای بازرسی و نظارت اصناف، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.
ماده ۱۶- مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور موظف است فهرست عاملین خرده فروش را در درگاه الکترونیکی و سایت اختصاصی خود قرار داده، به نحوی که قابل مشاهده بازدیدکنندگان باشد.
ماده ۱۷- شبکه مجاز توزیع محصولات دخانی صرفاً عوامل دارای مجوز عاملیت و پروانه عمده فروشی (کشوری یا استانی) از مرکز برنامه¬ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و خرده فروشی محصولات دخانی از اتحادیه های صنفی مربوطه می باشد و توزیع خارج از این شبکه تخلف محسوب و با متخلف طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قانون و مقررات نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و... برخورد می گردد.
ماده ۱۸- فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد.
ماده ۱۹- بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، سازمان های صنفی، ناظران کمیسیون های نظارت، مامورین نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازرسی از واحدهای صنفی عمده فروش و خرده فروش اقدام خواهند نمود و در صورتی که واحدهای مزبور مرتکب تخلفات صنفی گردند موارد تخلف را برای رسیدگی به تناسب نوع تخلف به محاکم قضایی و شعب ویژه تعزیرات حکومتی اعلام می نمایند. عاملین عمده فروش و خرده فروش موظف به ارائه مجوز عاملیت و پروانه فروش محصولات دخانی به بازرسان، ناظران و ماموران دستگاه های فوق الذکر می باشند.
ماده ۲۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در کلیه مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محل-های عرضه محصولات دخانی همکاری لازم را با مامورین و بازرسان وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف بعمل آورد.
ماده ۲۱- مامورین بهداشتی و سایر مامورین ذیربط موظفند در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی مربوطه و مفاد این دستورالعمل گزارش های خود را حسب مورد برای مراجع ذیصلاح ارسال دارند.
ماده ۲۲- در صورت عدم رعایت هریک از مواد مرتبط این دستورالعمل و عرضه محصولات دخانی غیرمجاز، پروانه خرده فروشی و مجوز عمده فروشی محصولات دخانی به صورت دائمی لغو می گردد.
ماده ۲۳- این دستورالعمل در (۲۳) ماده و (۲) تبصره و بر اساس ماده (۷) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تهیه و در جلسه مورخ / /۹۴ در کارگروه تخصصی ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به تصویب رسید.

http://www.mosms.ir/ShowContent/3700