( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

رویت متن آیین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی )

 

آیین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی (

 

منابع مالی اتاق اصناف

ماده 1- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :

1-  بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه­ها.

2-  درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره(7) ماده (72) این قانون.

3-  وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیر دولتی.

4-  وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.(موضوع بند ه ماده 31 قانون نظام صنفی)

ماده2- اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن یک حساب جاری (بهمراه حساب پشتیبان) و یک حساب سپرده می­باشد. باپیشنهاد اتاق اصناف ایران امکان تجمیع حسابهای مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره- هرگونه تغییر حساب بانکی باید با اعلام قبلی به رئیس کمیسیون نظارت انجام ­پذیرد.

ماده 3- اتاق اصناف مکلف است نسبت به پیگیری وصول کلیه  درآمدهای موضوع ماده یک این آیین­نامه به حساب جاری اتاق در پایان هر فصل اقدام نماید.(بندهای 1 و4 از طریق اتحادیه­ها)

ماده 4- ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی صرفا از طریق عقد قرارداد صورت می­گیرد. وجوه دریافتی بابت قرارداد می­بایست به حساب جاری اتاق اصناف شهرستان واریز گردد.

ماده 5- وجوه حاصل از سود سپرده و جوایز بانکی مربوط به سپرده، بخشی از منابع مالی اتاق اصناف شهرستان محسوب می شود و می­بایست مستقیما به حساب جاری اتاق واریز و در ترازنامه و صورتهای مالی مطابق بند ص ماده 37 قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوایز غیر نقدی نیز بایستی به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال یابد.

ماده 6- اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستای اجرای بند (ص) ماده 37 قانون نظام صنفی صورتهای مالی خود را بصورت رایانه ای یادر دفاتر قانونی که قبلا توسط سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به کمیسیون نظارت ارائه نماید.

ماده 7– وفق بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران از مالیات معاف می باشد.

ماده 8- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حداقل 15 درصد از بودجه سالیانه خود را در جهت ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی و افزایش بهره وری اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی اختصاص دهند .

ماده 9- این آئین­نامه در اجرای تبصره(1) ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92
مشتمل بر 9 ماده تهیه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هیات عالی نظارت تایید و
درتاریخ 28/12/1392 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

 

http://gatc.ir/