( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

شیوه نامه فعالیت ستادهای سرمایه گذاری استانی موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44


سمه تعالی

شیوه نامه مربوط به فعالیت ستادهای سرمایه گذاری استانی

(موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

 

- لزوم رعایت تفکیک وظایف و تفکیک دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان:

 

علی رغم اینکه  «ستاد سرمایه گذاری استان» و « مرکز خدمات سرمایه گذاری استان» هر دو تحت ریاست استانداران محترم اداره می شوند ، اما وظایف و عملکرد هر یک از آن ها بر اساس مستندات قانونی و مقررات مربوطه مستقل از دیگری بوده و به روشنی قابل تفکیک می باشد لذا ضروری است :

 

1.سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان (دبیرخانه) را به نحوی تدارک و تجهیز نماید که با اختصاص فضای فیزیکی مناسب و مشخص (حداقل میز مستقل با نصب تابلوی نام ستاد) و استقرار مسئول مشخص برای دریافت اعتراضات متقاضیان و انجام مراحل بعدی ، ستاد بصورت مستقل از فعالیتهای جاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان عمل و فعالیت نماید .

2. به منظور تشخیص قابلیت رسیدگی به اعتراض در ستاد سرمایه گذاری استان با توجه به اختیارات و صلاحیت های قانونی ستاد، بررسی مقدماتی اعتراض و تدارک گزارش کار شناسی در مورد اعتراضات قابل رسیدگی و سهولت در روند تصمیم گیری ستاد، کمیته تخصصی به ریاست مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی عضو ستاد و سایر دستگاه ها (حسب نیاز) تشکیل می گردد. کلیه شکایات واصله ابتدا در کمیته مذکور بررسی و نتایج بررسی های کارشناسی کمیته جهت تصمیم گیری نهایی، از طریق دبیرخانه در ستاد سرمایه گذاری استان مطرح می گردد.

3. کلیه امورهماهنگی شامل ثبت اعتراض، تهیه مستندات مربوط به گردش کار اعتراض، ارسال دعوتنامه ها و تنظیم صورت جلسات مربوط به تشکیل جلسات کمیته تخصصی و ستاد سرمایه گذاری بر عهده دبیرخانه است.

4. دبیرخانه موظف است حداکثر یک روز پس از دریافت شکایت، موضوع را با قید "آنی" و با تعیین مهلت 6 روز کاری برای پاسخ دهی، رسماً به دستگاهی که مرجع صور مجوز است و مورد اعتراض واقع شده (دستگاه متشاکی) منعکس و از وصول آن در مقصد اطمینان حاصل نمایند. چنانچه ظرف 6 روز کاری پاسخی که موید حل مشکلات متقاضی باشد وصول نگردد، موضوع در جلسه کمیته تخصصی ستاد سرمایه گذاری مطرح خواهد شد.

5. دبیرخانه موظف است به موازات ارسال شکایات به دستگاه متشاکی، نسبت به  ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه کمیته تخصصی ستاد اقدام لازم را به گونه ای معمول نمایند تا جلسه مذکور حداکثر 10 روز پس از دریافت شکایت تشکیل و نتیجه در جلسه ستاد که که حداکثر 15 روز پس از دریافت شکایت تشکیل میشود، طرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

تبصره : در صورت حل مشکل متقاضی ظرف مهلت تعیین شده برای دستگاه متشاکی حسب بند 4 فوق الذکر، تشکیل جلسه کمیته تخصصی و ستاد سرمایه گذاری استان منتفی است .

 

- وظایف و صلاحیت های ستاد سرمایه گذاری استان :

6. ستاد سرمایه گذاری استان مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان از مراجع مسئول صدور مجوز فعالیت های اقتصادی در سطح استان در چهار چوب تبصره های 1و 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (ق.اصل 44) است . چنانچه نهاد های استانی دستگاه های مشمول ماده 7ق. اصل 44 مهلت قانونی مندرج درماده مذکور را در زمینه صدور مجوز های فعالیت های اقتصادی و نیز امور مرتبط  با آن و همچنین ارائه خدماتی که به موجب قانون به دستگاه های مشمول تکلیف شده است رعایت نمایند، متقاضی می تواند اعتراض خود را به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان تسلیم نمایند.

تبصره 1: مجوز شامل انواع گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موارد مشابه است که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ آن است و بدون اخذ آن انجام فعل یا ترک فعلی توسط اشخاص مذکور، عملی غیر قانونی یا تخلف محسوب می شود.

تبصره 2: تا زمان انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری توسط کار گروه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، آخرین کتاب راهنمای سرمایه گذاری منتشر شده توسط سازمان سرمایه گذاری (سال1389) ملاک رسیدگی در ستاد های سرمایه گذاری استان ها خواهد بود.

7. با توجه به تعریف مشخصی که از صلاحیت های ستاد های سرمایه گذاری استان ها و هیات رسیدگی فرا استانی در ماده 7 ق.اصل 44 وجود دارد نشست های رسمی ستادهای سرمایه گذاری استان صرفاً باید به موضوع رسیدگی به شکایات واصله متقاضیان پرداخته و از تشکیل جلسات ستاد بمنظور بررسی موضو عات جاری سیاست گزاری ها، بررسی شرایط کسب کار و رایزنی های بین دستگاهی در سطح استان پرهیزشود. بدیهی است برای رسیدگی به اینگونه موارد، استان ها می توانند از ظرفیت مراکز خدمات سرمایه گذاری (در خصوص موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی) و شورا های استانی گفتگو (موضوع ماده 13 قانون بهبود مستمرمحیط کسب کار) استفاده نمایند.

8. تصمیمات وآرای متخذه در جلسات ستاد با قید زمان اجرای مصوبات و با امضای رئیس ستاد ابلاغ می گردد.

9. درصورتی که هر یک از مراجع صدور مجوز طی مهلت قانونی تعیین شده در ماده 7 قادر به انجام تعهد خود نباشد، ستاد اختیار دارد بر اساس درخواست دستگاه اجرایی موضوع بررسی کند و با تمدید مهلت فقط برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگرموافقت نماید.

10. دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی مشتمل بر اطلاعات مربوط به مجوز صادر شده در استان و واحدهای فعال در هر کسب کار در استان (موضوع تبصره 5 ماده 7 ق.اصل44 و ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 7 ق اصل44) را از مراجع صادرکننده مجوزهای فعالیت اقتصادی در استان اخذ و مراتب را با امضای استاندار یا معاون برنامه ریزی ویبه منظور جمع بندی اطلاعات و تدارک و تدوین گزارش های تلفیقی در اختیار سازمان سرمایه گذاری قرار دهد. (مطابق با فرم شماره 1).

دبیرخانه ستاد موظف است در هر شش ماهه فهرست مراجعی را که تکلیف فوق الذکر را حتی پس از درخواست دبیرخانه انجام نداده اند به رییس ستاد گزارش نمایند و رونوشت آن را به ستاد سرمایه گذاری ارسال کند. رییس ستاد مکلف است مراتب را با قید اولویت مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد.

11. دبیرخانه ستاد موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات متخذه و آرای صادر شده را منطبق با فرم تهیه شده (فرم شماره 2) با امضای استاندار یا معاون برنامه ریزی وی به منظور بررسی و سپس تدارک و تدوین گزارش های تلفیقی برای ارائه به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اختیار سازمان سرمایه گذاری قرار دهد. تهیه و ارسال گزارش های چهل و پنج روزه حتی در صورت عدم وصول اعتراض و عدم تشکیل جلسه ستاد نیز الزامی است. در دوره 45 روزه قبلی اتخاذ شده است و نیز پیگیری های دبیرخانه برای تحقق تصمیمات مذکور اختصاص می یابد.

تبصره: گزارشهای 45 روزه حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان هر دوره به سازمان سرمایه گذاری ارسال گردد.

12. دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان موظف است اجرای تصمیمات اتخاذ شده در در جلسات را که به دستگاه های مشمول ابلاغ شده اند پیگیری نموده و گزارشی در خصوص معرفی دستگاه های که تصمیمات موصوف را به مرحله اجرا نگذاشته اند در اختیار رییس ستاد قرار دهد . رییس ستاد مکلف است مراتب را با قید اولویت مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد و هر چهار ماه گزارش مستقلی شامل نام دستگاه های استنکاف کننده و نیز عملکرد در زمینه معرفی فرد یا افراد متخلف به هیات تخلفات اداری  ذیربط را مطابق با فرم تهیه شده (فرم شماره 3) به سازمان سرمایه گذاری ارسال نماید.

13. رییس ستاد موظف است نسخه ای از گزارش های ادواری ادارات کل بازرسی استان در خصوص ارزیابی عملکرد ستاد و نیز پاسخ های ارسال شده از سوی ستاد به بازرسان را به سازمان سرمایه گذاری ارسال نمایند.

14. در صورت وارد دانستن اعتراض متقاضی، رییس ستاد (استاندار یا معاون برنامه ریزی شده وی) دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را به مرجع مسئول صدور مجوز ابلاغ می کند و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذیربط معرفی می نمایند.

15. میزان توفیق ستاد در پیگیری تصمیمات اتخاذ شده و الزام نمودن دستگاه های متشاکی به اجرای تصمیمات و قاطعیت رئیس ستاد در معرفی فرد یا افراد متخلف به هیئت تخلفات اداری و نیز تشخیص صحیح موضوعات و شکایات قابل رسیدگی در ستاد، مهمترین ملاک ارزیابی عملکرد ستادهای سرمایه گذاری استانی محسوب میشود.

 

- آیین تصمیم گیری در جلسات ستاد

16: رییس ستاد سرمایه گذاری استان می تواند حسب مورد از دستگا های دولتی واجرایی استانی غیر عضو ستاد برای اخذ نظر مشورتی و بدون حق رای جهت شرکت در جلسات ستاد دعوت نماید. صورت جلسات وشرح مذاکرات جلسات ستاد بر اساس فرم تهیه شده (فرم شماره 4) تهیه و تنظیم شده وبه انضمام گزارش های 45 روزه به سازمان سرمایه گذاری ارسال می گردد.

17. حضور بالاترین مقام دستگاهی متشاکی در جلسه ستاد بدون حق رای الزامی است.

- لزوم اطلاع رسانی عمومی جهت اعلام تشکیل ستاد و معرفی وظایف و اختیارات آن و لزوم درج فرم الکترونیکی شکایت در پایگاه اینترنتی ستاد:

اطلاع رسانی عمومی مستمر و مداوم در خصوص معرفی جایگاه قانونی ستادهای سرمایه گذاری استانی و وظایف و اختیارات آنها و انتشار گزارش مختصری از عملکرد موفقیت آمیز ستاد در رسیدگی به اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری می توانند در ایجاد اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی ستاد موثر باشد و همچنین معرفی مسئولین ذیربط در دبیرخانه ستاد و سایر اطلاعات مرتبط، از مهمترین وظایف ستاد های سرمایه گذاری استانی محسوب می شوند. بر این اساس ضروری است:

18.اطلاعیه معرفی ستاد به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان دریافت خدمات و مجوزه های مربوط به فعالیت های اقصادی (فرم شماره 5) و نیز نشانی دبیرخانه ستاد و شماره های تماس آن و همچنین آدرس فرم الکترو نیکی تسلیم شکایت (فرم شماره 6) در مکان های قابل رویت متقاضیان در محل کلیه دستگاه هایی که مرجع صدور مجوزها و یا ارائه خدمات مربوط به فعالیت های اقتصادی هستند نصب گردد.

19. اطلاعیه الکترونیکی معرفی ستاد در صفحه اصلی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، و بویژه دستگا هایی که مجوز صدور مجوزها و یا ارائه خدمات مربوط به فعالیت های اقتصادی هستند و نیز در صفحات فرعی که به اطلاعات مربوط به مجوز ها اختصاص یافته است درج گردد.

- نداشتن رابطه طولی بین ستادهای سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی فراستانی 

20. بر اساس تبصره 2ماده 7 ق.اصل 44قانون اساسی، رابطه طولی بین ستادهای سرمایه گذاری استان وهیات رسیدگی فرا استانی تعریف نشده است و هیات اخیر الذکر، نقش نظارت بر تصمیمات متخذه در ستادهای سرمایه گذاری استانی در انجام فعالیت های قانونی و اتخاذ تصمیمات دارای استقلال عملیاتی بوده و در این خصوص راساً به مراجع و نهاد های نظارتی حسب مورد پاسخگو خواهد بود.

- نقش ستادهای سرمایه گذاری استان در کمک فرآیند مقررات زدایی:

21. درصورتی که ستاد های سرمایه گذاری استانی در جریان رسیدگی به اعتراض ها با موارد قوانین و مقررات، آیین نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل ها و رویه های اجرایی مخل تولید و سرمایه گذاری مواجه شوند، می توانند پیشنهاد اصلاحی خود را در جهت طرح در«هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز و پروانه اقتصادی» موضوع تبصره4 ماده 7 ق.اصل 44 در قالب فرم استاندارد (فرم شماره 7) به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارسال نمایند .