( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

قانون ممنوعیت سیگارو سایرمواد دخانی

قانون ممنوعیت سیگارو سایرمواد دخانی

 

آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳/۹/۷۹

 

ماده ۱۳- استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آئین نامه در حین کار ممنوع است.

 

ماده ۱۴- فروش و عرضه سیگار در کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهای موضوع این آئین نامه ممنوع است .

 

تبصره ۱- اماکن و مراکز و محلهائیکه دارای مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده ۱۴ مستثنی می باشند .

 

تبصره ۲- فروش به افراد کمتر از ۱۸ سال در اماکن و مراکز موضوع این آئین نامه ممنوع است .

 

ماده ۱۵- مصرف هرگونه محصولات دخانی در محوطه های عمومی کارگاهها ، کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهای موضوع این آئین نامه ممنوع است .

 

تبصره ۱- متصدیان ، مسئولین و یا کارفرمایان محلهای موضوع این آئین نامه مسئول اجرای مفاد

 

ماده ۱۵ بوده و موظفند جهت نصب تابلوهای هشداردهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از مصرف دخانیات جلوگیری کنند .

 

تبصره ۲- متصدیان ، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره ۱ می توانند محل مشخصی را که کاملاً از محلهای معمولی و عمومی جدا باشد جهت

 

افرادیکه میخواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند .

 

 

 

مصوبه هیأت محترم دولت بتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۶ درخصوص ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواددخانی در اماکن عمومی

 

حمایت و پشتیبانی از اجرای آئین نامه اجرای قانون اصلاح ماده ۱۳ موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوبه آذرماه ۱۳۷۹ مجلس محترم

 

شورای اسلامی

 

مصوبه هیأت محترم وزیران در تاریخ ۱۵/۱۰/۷۶ به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـــران در خصوص ممنوعیت

 

استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی

 

ماده ۱- به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیانها و بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات ، استعمال هر نوع سیگار و سایر

 

مواددخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است .

 

تبصره ۲ ماده ۱ : مسئولان اماکن عمومی موظفند تابلوی ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد مناسب در محلهایی که قابل رؤیت باشد نصب نمایند و

 

ممنوعیت استعمــــــال دخانیات در اماکن عمومی را یادآور شوند .

 

ماده ۲- وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای فرهنگی و شهرداریها

 

موظفند به منظور جلوگیری از اعتیاد جوانان و تبیین زیانهای جانی ، بهداشتی ، اجتماعی و مالی ناشی از مصرف دخانیات از هرگونه اقدامی که موجب تبلیغ

 

، تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات شود جلوگیری نموده و نسبت به تهیه برنامه های منظم و منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب

 

در زمینه تبیین مضرات و تقبیح مصرف مواد دخانی برای همگان بویژه جوانان اقدام نمایند .

 

 

 

· آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳/۹/۷۹

 

ماده ۱۳- استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آئین نامه در حین کار ممنوع است.

 

ماده ۱۴- فروش و عرضه سیگار در کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهای موضوع این آئین نامه ممنوع است .

 

تبصره ۱- اماکن و مراکز و محلهائیکه دارای مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده ۱۴ مستثنی می باشند .

 

تبصره ۲- فروش به افراد کمتر از ۱۸ سال در اماکن و مراکز موضوع این آئین نامه ممنوع است .

 

ماده ۱۵- مصرف هرگونه محصولات دخانی در محوطه های عمومی کارگاهها ، کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهای موضوع این آئین نامه ممنوع است .

 

تبصره ۱- متصدیان ، مسئولین و یا کارفرمایان محلهای موضوع این آئین نامه مسئول اجرای مفاد ماده ۱۵ بوده و موظفند جهت نصب تابلوهای

 

هشداردهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از مصرف دخانیات جلوگیری کنند .

 

تبصره ۲- متصدیان ، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره ۱ می توانند محل مشخصی را که کاملاً از محلهای معمولی و عمومی جدا باشد جهت

 

افرادیکه میخواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند .

 

 

 

 رای دیوان عدالت اداری

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به این

 

شرح به صدور رای مبادرت کرد: «نظر به اینکه در بند 14 از ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مورخ 27/11/1345، قهوه‌خانه‌ها از مصادیق اماکن

 

عمومی قلمداد شده‌اند، مصوبه شماره 165394/ ت 45944 ک - 21/8/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج

 

قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و

 

اعلام می‌شود.» این رای به امضای محمدجعفر منتظری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز رسیده است و این یعنی باردیگر قلیان از مجاری قانونی

 

ممنوع شد. با این تفاوت که بر اساس قانون، آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت قطعی و لازم‌الاجراست.