( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

پرسش و پاسخ : نکاتی از قوانین و مقررات نظام صنفی ( 1 )درخصوص اسنادعادی مالکیت عین ومنافع و یامنافع ابرازی جهت صدورپروانه کسب

درخصوص اسنادعادی مالکیت عین ومنافع و یامنافع ابرازی جهت صدورپروانه کسب که براساس قانون ومقررات مدنی یاحسب مورد قانون روابط موجرومستاجر "غیرنافذ یا باطل" تلقی میگردد، اخذ تعهد محضری رافع مسئولیت اتحادیه نبوده وسند ابرازی غیرقابل پذیرش میباشد.

شکستن قفل مغازه ای که براساس قانون نظام صنفی لاک و مهر شده

شکستن قفل مغازه ای که براساس قانون نظام صنفی لاک و مهر شده، جرم عمومی است.نظریه مشورتی ۷۱۱۴/۷ مورخ ۲۲/۱۰ /۱۳۶۷اداره کل امورحقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه  درامورکیفری- لذامستفاد ­از­نظریه مشورتی مذکور شکستن لاک و مهرمغازه پلمب شده موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی مشمول ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش  تعزیرات است.

عدم پرداخت حق عضویت صنوفی که تعطیلی آنها موجب عسر و حرج مصرف کننده میشود

حسب تبصره ۴ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی در صورت عدم پرداخت حق عضویت صنوفی که تعطیلی آنها به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده میشود، واحد صنفی به جریمه نقدی از ۲میلیون تا ۲۰ میلیون ریال محکوم میگردد.

عدم تخصیص اعتبار در بودجه سازمان امور مالیاتی

مستفاد از رای ۱۲۴۹ مورخ ۱۴ مهر ۹۳ دیوان عدالت اداری عدم تخصیص اعتبار در بودجه سازمان امور مالیاتی موجب عدم پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نمیشود. طاهرمحمدی

طبق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در صورت تغییر شغل، با ابلاغ اخطار ۱۵ روزه جهت برگشت به شغل

طبق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در صورت تغییر شغل، با ابلاغ اخطار ۱۵ روزه جهت برگشت به شغل مندرج در پروانه و عدم تمکین از اخطار، پروانه باطل ولی در تداخل صنفی وفق بند الف ماده ۲۸ محل موقت از ۱ هفته تا ۶ ماه تعطیل میشود.

اجاره نامه

چنانچه در اجاره نامه نافذ (منطبق با قانون مدنی و روابط موجرومستاجر) مدت منقضی شده ولی تصرف مستاجردر مورداجاره احرازگرددبنابراصول صحت، استصحاب وقاعده ید وماده۵۰۱قانون مدنی، مادامی که تخلیه یدمستاجربا ارایه احکام قطعی مراجع قضایی ازسوی موجر یا نماینده قانونی وی ارایه نگردد اجاره نامه جهت صدورپروانه کسب نافذ است.

عضویت بازرس هیات مدیره

در اتحادیه هایی که انتخابات آنها براساس قانون اصلاح قانون نظام صنفی برگزار میشود؛ عضویت بازرس هیات مدیره موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون اصلاح ق.ن.ص درکمیسیونهای اتحادیه فاقد وجاهت قانونی است.

رعایت ضوابط خاص مصوب کمیسیون نظارت شهرستان

براساس آیین نامه اجرایی ماده۱۲قانون نظام صنفی رعایت ضوابط خاص مصوب کمیسیون نظارت شهرستان برای هررسته شغلی ازقبیل حداقل مساحت لازم، اسباب وتجهیزات کارو... جهت صدورپروانه کسب موقت ضروری است.

صدور پروانه کسب برای اشخاص حقوقی

براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اشخاص حقوقی فقط بنام مدیرعامل براساس آخرین آگهی تغییرات مندرج درروزنامه رسمی متصورودارای وجاهت قانونی است.

اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از روسای اتحادیه ها میباشد

وفق مواد ۸ و ۳۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از روسای اتحادیه ها میباشد، لذا مسئولیت مذکور قائم به شخص رییس اتحادیه بوده و شرکت نواب رییس در جلسه اجلاس اتاق اصناف شهرستان فاقد وجاهت است.


دانلود مطلب


تدوین: حسین طاهر محمدی


http://www.asnafshemiran.ir/ShowCategory/11