X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

وظایف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها آیین نامه تکمیلی ماده 36


 

وظایف هیأت رییسه،

طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها

(آیین نامه تکمیلی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی)

 

طرز تشکیل جلسات هیأت رییسه، وظایف و اختیارات آن

ماده۱- طرز تشکیل جلسات:

۱. جلسه باید در هر هفته حداقل یک بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.

۲. جلسه با دعوت کتبی رییس و در غیاب وی یکی از نواب(به ترتیب سمت) به همراه دستور جلسه تشکیل می گردد. چنانچه هریک از اعضاء مطالبی را برای طرح در جلسه داشته باشد، می تواند قبل از تشکیل جلسه به صورت مکتوب به دبیر اعلام نماید.

۳. ریاست جلسه با رییس اتاق و در غیاب وی نواب رییس(به ترتیب سمت) خواهد بود. جلسه با حضور حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

۴. شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و پس از امضاء حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اعضاء قرار گیرد.

۵. رییس اتاق در هر صورت مسئولیت اجرای تصمیمات را بعهده خواهد داشت، ولو اینکه در صورت جلسه برای بعضی از اعضای هیأت رییسه تکلیفی تعیین شده باشد.

ماده۲- وظایف مشترک اعضاء هیأت رییسه:

۱- پیگیری و اجرای بندهای(الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) ماده ۳۷ قانون.

۲- برنامه ریزی برای اداره اتاق، تهیه برنامه مدون برای ارتقاء فعالیت های آن، انجام مقدمات تشکیل کمیسیون ها، پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس.

۳- برنامه ریزی در راستای اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی با تکیه بر شفافیت و روان سازی نظام توزیع، ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم، کاهش هزینه های مبادلاتی از تولید تا مصرف و ...

۴- شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقاء فعالیت های صنفی و تلاش و همکاری جهت رفع این موانع برای اتحادیه ها.

۵- برنامه ریزی درجهت ارتقاء فعالیت ها و بهبود بهره وری اتحادیه های تحت پوشش.

۶- برنامه ریزی، پیگیری و ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای اتحادیه ها.

۷- بررسی پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها.

۸- ارائه پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتاق به اجلاس برای تصویب.

۹- شناسایی موانع صدور پروانه کسب و ارائه پیشنهادات اصلاحی به دبیرخانه هیأت عالی نظارت.

۱۰- اعلام نظر نهایی نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه کسب(حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اعتراض).

۱۱- تهیه و تنظیم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کمیسیون ها برای بررسی و تحقیق.

۱۲- همکاری و معاضدت با اعضاء اجلاس و کمیسیون ها.

۱۳- سایر وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قانون و آیین نامه ها.

ماده ۳- وظایف و اختیارات اعضای هیأت رییسه:

رییس:

۱- انجام کلیه امور اجرایی اتاق و اداره جلسات هیأت رئیسه و اجلاس.

۲- شرکت در جلسات کمیسیون نظارت، سازمان ها، ادارات، شوراها و نهادهای قانونی.

۳- امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتاق.

۴- ارائه گزارش از عملکرد هیأت رییسه به اجلاس هرسه ماه یک بار.

۵- موافقت با مرخصی و ماموریت روسای اتحادیه ها و اعضای هیأت رییسه.

۶- اخذ موافقت رییس کمیسیون نظارت جهت مرخصی و مأموریت خود.

۷- پیگیری فعالیت های توسعه ای اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وری و توسعه صادرات.

۸- پیگیری عملکرد برنامه های مدون اتاق.

۹- پیگیری ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق.

نواب رییس:

۱- در غیاب رییس اتاق(هنگام مرخصی یا مأموریت)، نواب رییس(به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند.

۲- حضور در جلسات کمیسیون نظارت(نواب رییس به ترتیب سمت موظفند به همراه رییس اتاق در جلسات کمیسیون شرکت نمایند).

۳- شرکت در جلسات کاری با هماهنگی رییس اتاق.

۴- پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتاق.

دبیر:

۱- تهیه و تنظیم دستور جلسه و صورتجلسات هیأت رییسه و اجلاس.

۲- بررسی نامه ها جهت طرح در جلسات هیأت رییسه و اجلاس با هماهنگی رییس اتاق.

۳- هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رییس اتاق.

خزانه دار:

۱- مسئولیت نظارت بر امور مالی اتاق.

۲- تهیه پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی سالانه اتاق.

۳- ارائه گزارش عملکرد مالی اتاق به هیأت رییسه به صورت ماهانه.

۴- ارائه نظرات مشورتی به اتحادیه ها در تهیه و تنظیم بودجه ، ترازنامه و صورت های مالی سالانه.

۵- پیگیری و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه براساس الگوی مصوب و رعایت چارچوب های لازم الاجرا.

تبصره- اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با امضاء رییس و خزانه دار و در غیاب هریک نائب رییس اول جایگزین می شود.

طرز تشکیل اجلاس، وظایف و اختیارات آن

ماده۴- اجلاس اتاق از روسای اتحادیه ها برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون و این آیین نامه تشکیل می شود. مدت مأموریت روسای اتحادیه ها در اتاق تا پایان مدت مأموریت آنها در هیأت مدیره اتحادیه است و در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی( براساس آراء قطعی شده مراجع قضایی)، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده اتحادیه وفق تبصره۴ ماده۲۲ و ماده۲۳ قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری به اتاق، برای مدت باقیمانده اقدام می کند.

ماده۵- طرز تشکیل جلسات:

۱- اجلاس اتاق حداقل هر دو ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف به علاوه یک آراء حاضرین معتبر خواهدبود.

۲- دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل تشکیل اجلاس به همراه یک نسخه از گزارشات کمیسیون ها، می بایست حداقل یک هفته قبل از تشکیل اجلاس(بجز در موارد اضطراری) با امضای رییس و در غیاب وی با امضای یکی از نواب(به ترتیب سمت) به اطلاع اعضاء برسد. دستور جلساتی که به اطلاع اعضاء نرسیده باشد قابل طرح نخواهد بود. موضوعات دارای اولویت بنا به پیشنهاد رییس و تصویب اجلاس یا پیشنهاد یک پنجم اعضاء در همان جلسه قابل طرح خواهدبود. در صورت ضرورت از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نمایندگان دستگاه های دولتی یا عمومی ذیربط بدون داشتن حق رأی، برای حضور در اجلاس دعوت به عمل می آید.

تبصره۱- بودجه پیشنهادی، تراز و صورت های مالی اتحادیه ها همچنین بودجه پیشنهادی، ترازنامه و صورت های مالی اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار می گیرند. گزارش های مربوط باید قبل از اجلاس در اختیار اعضاء قرارگیرد.

تبصره۲- هریک از اعضاء می توانند یک هفته قبل از برگزاری اجلاس رئوس مطالبی را که برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمایند. هیأت رییسه موظف است در صورت عدم اولویت طرح موضوع در اجلاس، ظرف مدت یک هفته دلایل آن را به صورت کتبی به اطلاع وی برساند.

۳- اجلاس فوق العاده، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت دستور رییس کمیسیون نظارت یا درخواست اکثریت اعضای هیأت رییسه و یا یک سوم اعضای اجلاس با ارسال دعوتنامه برای اعضاء تشکیل می گردد.

۴- در هر اجلاس قبل از قرائت دستور جلسه، سه نفر از اعضاء می توانند با رعایت تبصره۲ ماده۵ این آیین نامه، به ترتیب نوبت ثبت شده، هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه در رابطه با مسائل صنفی صحبت کنند. در صورتی که تعداد اعضاء بیشتری متقاضی نطق پیش از دستور باشند هیأت رییسه می تواند با درخواست آنان موافقت نماید. سپس دستورکار توسط رییس جلسه قرائت و پس از گزارش هیأت رییسه یا نماینده کمیسیون ها، حداقل یک نفر موافق و یک نفر مخالف می توانند هرکدام حداکثر به مدت ده دقیقه صحبت کنند، سپس رأی گیری آغاز می شود.

۵- نحوه رأی گیری به صورت علنی یا مخفی برای اخذ تصمیم توسط اجلاس تعیین می گردد.

تبصره۱- چنانچه دستورجلسه در ارتباط با هریک از اتحادیه های صنفی باشد ارائه نظرات نماینده آن اتحادیه قبل از رأی گیری ضروری می باشد.

تبصره۲- در صورت تشخیص اکثریت هیأت رییسه یا درخواست یک سوم اعضاء، موضوع دستور جلسه برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون یا کمیسیون های مربوط ارجاع می شود.

۶- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضاء حاضر و غایب می بایست توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و پس از امضای حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اعضاء قرار گیرد.

ماده۶- وظایف و اختیارات اجلاس اتاق:

۱- بررسی و تصویب بند¬های(ب)، (ج)، (و)، (ی)، (ک)، (م)، (س)، (ص)، (ق)، (ر)، ماده۳۷ قانون.

۲- انتخاب هیأت رییسه اتاق.

۳- انتخاب اعضاء کمیسیون¬ها با پیشنهاد هیأت رییسه اتاق.

طرز تشکیل کمیسیون های اتاق، وظایف و اختیارات آن

ماده۷- در اولین اجلاس اتاق پس از انتخاب هیأت رییسه، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها، اعضای کمیسیون های اتاق را با پیشنهاد هیأت رییسه برای همان دوره انتخاب می کنند. تعداد اعضای کمیسیون ها در شهرستان های مراکز استان ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان ها حداقل سه نفر است. هر کمیسیون دارای یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و مابقی عضو می باشند.

با اعلام کتبی رییس اتاق، افراد می توانند برای هریک از کمیسیون ها ثبت نام نمایند. دبیر اجرایی اتاق موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضاء با داوطلبان عضویت در کمیسیون ها، فهرست اسامی، میزان تحصیلات و سوابق تجربی آنان را ضمیمه دعوتنامه برگزاری اجلاس به اطلاع کلیه اعضاء اجلاس برساند. در صورتی که تعداد داوطلبان بیشتر از تعداد اعضای کمیسیون باشد، با رأی مخفی اعضاء انتخاب می شوند. و در صورت تساوی آراء به حکم قرعه عمل می شود. نتیجه آراء در همان اجلاس به وسیله دبیر اجرایی اتاق اعلام می گردد.

تبصره- عضویت رییس اتاق در کمیسیون¬ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس نیز فقط می توانند عضو یکی از کمیسیون ها باشند.

ماده۸- طرز تشکیل جلسات کمیسیون ها:

۱- جلسات کمیسیون ها حداقل هرماه یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد.

۲- دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون(بجز در موارد اضطراری) با امضای رییس کمیسیون و در غیاب وی نائب رییس به اطلاع اعضای اجلاس برسد.

 

۳- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضای کلیه حاضرین نتیجه به هیأت رییسه اعلام می¬شود.

تبصره- رییس اتاق موظف است از بین کارکنان اتاق یک نفر کارشناس مجرب را به عنوان دبیر امور کمیسیون برای انجام امور کارشناسی و اداری مربوط از قبیل ارتباط با اتاق و سایر کمیسیون ها، تهیه صورتجلسات و سایر امور دفتری انتخاب و در اختیار هر کمیسیون قرار دهد. انتخاب یک نفر به عنوان دبیر کلیه کمیسیون ها نیز بلامانع است.

ماده۹- وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون ها:

۱- بررسی و رسیدگی به موضوعات ارجاعی از هیأت رییسه و ارائه گزارشات لازم به هیأت رییسه.

۲- ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعالیت های مرتبط با کمیسیون.

۳- ارائه گزارش ماهیانه از عملکرد کمیسیون به هیأت رییسه برای طرح در اجلاس.

۴- دعوت از نماینده اتحادیه ذی ربط براساس دستور جلسه هر کمیسیون.

تبصره- دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کمیسیون ها بدون داشتن حق رأی.

۵- همکاری و معاضدت با سایر کمیسیون ها و اتحادیه ها.

ماده۱۰- اتاق دارای کمیسیون های (۱)-بازرسی و رسیدگی به شکایات (۲)-حل اختلاف و تشخیص (۳)-امور اقتصادی (۴)-آموزش و پژوهش (۵)-بودجه و تشکیلات (۶)-امور اجتماعی و فرهنگی خواهدبود. درصورتی که به تشخیص هیأت رییسه، موضوعی به دو یا چند کمیسیون مرتبط باشد، کمیسیون مشورتی از روسای کمیسیون های ذیربط تشکیل می شود.

تبصره- در اتاق هایی که تعداد داوطلبان برای تشکیل کمیسیون های مستقل موضوع این ماده(بجز کمیسیون بازرسی) کافی نباشد، به تشخیص هیأت رییسه، کمیسیون های مشترک از ادغام دو یا چند کمیسیون، تشکیل می شود. در صورت تراکم کاری، تشکیل کمیسیون جدید به تشخیص هیأت رییسه و با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات: این کمیسیون برای بازرسی و نظارت بر عملکرد اتحادیه ها در اجرای قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظایف محوله در ماده۳۹ قانون تشکیل می شود. کمیسیون موظف است به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی به صورت دوره ای، موردی و یا براساس شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می رسد، عملکرد اتحادیه ها را مورد بررسی و بازرسی قرارداده و نتیجه بررسی خود را از طریق هیأت رییسه به کمیسیون نظارت گزارش کند.

کمیسیون حل اختلاف و تشخیص: این کمیسیون به منظور بررسی اختلافات صنفی فی مابین افراد و اتحادیه های صنفی موضوع تبصره۳ بند(ط) ماده۳۰ قانون، راهنمایی صنوف و اتحادیه ها، بررسی ضوابط داخلی اتحادیه ها، تشکیل، تقسیم و یا ادغام اتحادیه ها، نوع کالاها و خدمات و درجه بندی واحدهای صنفی موضوع بندهای (الف)، (ج)، (ی)، ماده۳۷ قانون، تشکیل می شود.

کمیسیون امور اقتصادی: این کمیسیون برای بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی موضوع بند (م) ماده ۳۷ قانون، بررسی مشکلات و نحوه اعمال سیاست های تشویقی برای صنوف تولیدی، ارتقاء بهره وری در تولید و صادرات کالا و عرضه خدمات، نرخ کالاها و خدمات، برگزاری نمایشگاه های صنفی، حراج ها، فروش فوق العاده، شناسایی نیازهای بنگاه های کوچک و متوسط، افزایش سطح رقابت و تنظیم بازار، شفافیت عرضه و توزیع کالا، تشکیل می-شود.

کمیسیون آموزش و پژوهش: این کمیسیون برای ارائه راهکارهای مناسب در زمینه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقیق و پژوهش از قبیل انتشار مجلات تخصصی، برگزاری سمینار و کنفرانس ها و تهیه آیین نامه آموزشی مورد نیاز موضوع بندهای (ب) و (ف) ماده۳۷ قانون، تشکیل می شود.

کمیسیون بودجه و تشکیلات: این کمیسیون برای بررسی بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها و اتاق همچنین تهیه آیین نامه های مالی، استخدامی و تشکیلاتی مورد نیاز، موضوع بندهای(ب)، (س)، (ص) و (ق) ماده ۳۷ قانون و ارایه راهکارهای مناسب در این خصوص تشکیل می شود.

کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی: این کمیسیون برای پیگیری روابط کار، بیمه و مالیات صنوف، شناسایی ناهنجاری های فرهنگی بازار و مطالعه عوامل موثر بر گسترش و تعمیق امور فرهنگی و فضایل اخلاقی نظیر برگزاری جشن ها و مراسم ملی، مذهبی و ورزشی موضوع بندهای (ز) و (ف) ماده۳۷ قانون و ارائه راهکارهای لازم در این خصوص تشکیل می شود.

ماده ۱۱- رییس اتاق موظف است امکانات مورد نیاز کمیسیون ها را جهت انجام وظایف محوله، فراهم نماید.

ماده۱۲- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون ها از طریق اتاق انجام می شود و کمیسیون ها حق مکاتبه مستقل ندارند.

سایر مقررات

ماده۱۳- مراحل رسیدگی به غیبت اعضاء:

اجلاس اتاق: در صورتی که هریک از اعضاء اجلاس سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید، می-بایست مراتب در اولین جلسه هیأت رییسه مطرح و در صورت تشخیص غیرموجه بودن، موضوع به کمیسیون نظارت اعلام گردد. ضمناً چنانچه عضوی به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت موجه داشته باشد، بنا به درخواست هیأت رییسه و تأیید اجلاس، عدم توانایی وی در ایفای وظایف نمایندگی برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت منعکس می گردد.

هیأت رییسه: چنانچه هریک از اعضاء هیأت رییسه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال در جلسات غیبت نمایند، رییس کمیسیون نظارت موظف است، مراتب را در اولین جلسه کمیسیون نظارت با حضور وی به منظور اخذ تصمیم مطرح نماید.

کمیسیون: در صورتی که اعضاء هر کمیسیون سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال غیبت نماید، هیأت رییسه موظف است، مراتب را در اولین اجلاس اتاق مطرح و در صورت تشخیص غیرموجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جدید با رعایت مقررات این آیین نامه، اقدام نماید.

ماده۱۴- مراحل رسیدگی به استعفاء اعضاء:

اجلاس اتاق: پس از پذیرش استعفای هریک از روسای اتحادیه ها در جلسه هیأت مدیره اتحادیه، هیأت رییسه موظف است موضوع را با حضور وی در اولین اجلاس مطرح و نتیجه را به رییس کمیسیون نظارت اعلام نماید تا طبق تبصره۴ ماده۲۲ قانون اقدام گردد.

هیأت رییسه: در صورت درخواست استعفاء هریک از اعضاء هیأت رییسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح و نتیجه از طریق هیأت رییسه به رییس کمیسیون نظارت اعلام می شود تا طبق ماده۱۳ آیین نامه مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ اقدام گردد.

کمیسیون: در صورت درخواست استعفاء هریک از اعضاء کمیسیون ها، موضوع در اولین اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام گردد.

ماده۱۵- رییس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرائی، نسبت به بکارگیری یک نفر با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقه اجرائی در سازمان های غیرانتفاعی یا دستگاه های اجرایی به عنوان دبیر اجرایی اتاق اقدام نماید. رییس اتاق و سایر اعضای هیأت رییسه می توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبیر اجرایی تفویض نمایند.

ماده۱۶- رییس اتاق موظف است با کسب موافقت هیأت رییسه به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قانونی خود از خدمات افراد متخصص به شرح زیر استفاده نماید.

۱- حداقل یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقی اتاق.

۲- یک یا چند نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر به عنوان مشاور در زمینه های تخصصی مورد نیاز.

ماده۱۷- چگونگی استخدام، انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان براساس مقرراتی است که بنا به پیشنهاد رییس اتاق ایران و تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

ماده۱۸- حق الجلسه اعضاء کمیسیون ها و مشاوران در بودجه سالانه پیش بینی و برحسب ساعت کار قابل پرداخت است.

ماده۱۹- این آیین نامه در اجرای ماده۳۶ قانون نظام صنفی، مصوب مورخ۱۲/۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۱۹ ماده و ۹تبصره تهیه و در تاریخ۲۷/۵/۱۳۹۳ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و به آیین نامه اجرایی ماده۳۶ مصوب مورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق می گردد و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/286