( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

کل آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی 1382آئین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه‌های صنفی در  شهرها

(موضوع تبصره یک  ماده 12 قانون نظام صنفی)

 

 

ماده 1 - هر فردیکه بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد ، اجاره ، یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید .

 

ماده 2 - اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید .

تبصره 1- اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات ، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد . در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه ، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد . در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید . اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند . همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند .

تبصره 2- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد ، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند . در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوطه اعلام کند .

تبصره 3 - در صورتی که اتحادیه یا  متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می توانند ظرف بیست  روز از زمان ابلاغ نظر مجمع ، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند . کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را علام دارد . نظر کمیسیون نظارت در این  مورد معتبر و قابل اجرا است مگر ان که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند . در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است .

 

ماده 3 - شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب :

1- تابعیت جمهوری ایران ، در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور .

2- ارایه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قرار دادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دولتی ، نهادها ، شهرداریها ، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکت های تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها .

تبصره - دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن .

3- گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن (وفق بند (6) ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج) ، (د) ، (ی) ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور .

تبصره - حداقل سن جهت خانمها به منظور دریافت پروانه کسب هیجده سال می باشد .

4- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه .

5- ارایه آخرین مدرک تحصیلی یا خداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یا سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای متقاضیانی که سن آن ها از 50 سال به بالا می باشد .

6- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

7- ارایه پایان کار تجاری ، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری ، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا ارایه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب .

تبصره - برای دارندگان اجاره نامه یا اسناد عادی هر گونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری کفایت می نماید .

8- ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی می باشند .

9- ارایه هر گونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی .

10- مدارک لازم دال بر دارابودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص بر اساس آیین نامه مربوطه .

تبصره - اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد ، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است .

11- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی

12 - عکس جدید12 قطعه

13- فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ و در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه .

تبصره - صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارایه وکالت نامه ممنوع می باشد .

 

ماده 4- برای اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) و مشارکت های مدنی ، یک پروانه کسب به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکا ء در مشارکت های مدنی ( که توسط سایر شرکا کتبا" معرفی و امضای آنان توسط دفتر خانه اسناد رسمی گواهی شده باشد . ) در صورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.

تبصره 1- چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی فی مابین شرکا اعم از حقیقی و حقوقی بعهده مراجع ذیصلاح قضایی می باشد .

تبصره 2 - در صورتی که شرکت مزبور بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید برای مکان های دیگر ضمن دریافت پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط مدیر عامل و یا احدی از شرکاء ( که توسط شرکاء کتبا" معرفی و امضای آن به دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد ) با رعایت سایر مقررات مربوطه سقف تعدادی که کمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد .

تبصره 3- در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه یک پروانه کسب به نام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی شرکت به معرفی مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی سایر نقاط برای افرادی که مدیر عامل کتبا" معرفی می نماید با رعایت مفاد تبصره 2 همین ماده ضمن صدور پروانه کسب کارت مباشرت صادر خواهد گردید .

 

ماده 5 - خرید و فروش پروانه کسب ممنوع می باشد ، در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد واحد صنفی و پروانه خود را به دیگران واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد . اتحادیه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل و بدون در نظر گرفتن  صنفی و سقف پذیرش و سایر شرایط خاص آن شغل پروانه جدید به نام فرد معرفی شده صادر می کند .

 

ماده 6- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده و یا مزاحم نقل مکان داده می شوند . همچنان عضو اتحادیه ای که بودهاند خواهند ماند ، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند .

 

ماده 7 - برای صنوفی که طبق تصویب هیات عالی نظارت رعایت حدود صنفی ( فاصله مکانی ) الزامی است اتحادیه های صنفی هنگام صدور پروانه کسب موظف به رعایت آن ، پس از تصویب متراژ آن در کمیسیون نظارت خواهند بود .

تبصره 1- توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلااثر می باشد .

 

ماده 8 - اتحادیه موظف است فقط برای کسانی که پروانه کسب برای آن ها صادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نماید . صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است .

تبصره - صدور و تمدید کارت عضویت در اتحادیه مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می باشد .

ماده 9 - کلیه وارد کنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند ، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند ، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود .

 

ماده 10 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها یا شرکت های دولتی ، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند ، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند ، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند . اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود .

 

ماده 11- اتحادیه موظف است هر سه ماهه گزارش کتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب و رد یا قبول صدور پروانه کسب جهت آنان را به مجمع امور صنفی مربوطه برای تسلیم به کمیسیون نظارت ارسال نماید .

 

ماده 12- اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارایه گواهی تشکیل پرونده و یا هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی ، عوارض کسب و پیشه شهرداری و برای مالیات های قطعی نشده ارایه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین ارایه تاییدیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می باشند اقدام نمایند.

تبصره - کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند ، موظفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی خود را اعلام دارند ، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است .

 

ماده 13 - عضویت فرد صنفی در شرکت های تعاونی صنفی منوط به داشتن پروانه کسب معتبر در اتحادیه مربوطه میباشند .

 

ماده 14 - تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آیین نامه می باشد .

 

ماده 15 - در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه کسب بلامانع خواهد بود.

 

ماده 16 - در صورتی که مورد و یا مواردی از شرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب برابر اعلام مراجع ذیصلاح اسقاط گردد ، اتحادیه مربوطه مکلف است نسبت به ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب بر اساس بند (ه) ماده 30 ق.ن.ص اقدام نماید .

 

ماده 17 - در صورت فوت صاحب پروانه کسب ، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است . چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن ها مایل باشند ، در صورت دارا بودن شروط فردی می توانند ظرف دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند . پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره 1- چنانچه کلیه ورثه متوفی صغیر باشند اتحادیه می تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولی قهر و در غیاب ولی به نام قیم قانونی با اخذ نظر مساعد اداره امور سرپرستی صادر نماید .

تبصره 2- در صورتی که نماینده قانونی یا قیم فاقد صلاحیت فنی برای شغل مورد درخواست باشد حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی  در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط ، به نام متقاضی کافی است .

تبصره 3 - در صورتی که تعدادی از ورثه ، صغیر و تعدادی کبیر باشند صدور پروانه کسب بنام نماینده قانونی (قیم) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیز خواهد بود .

تبصره 4 - در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود ، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کنند .

ماده 18 - صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 3 این آیین نامه نمایند .

تبصره 1- صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامنا" کلیه مسئولیت هایی که قانونا" به عهده صاحب پروانه کسب می باشد را بر عهده خواهند داشت .

تبصره 2- صاحب پروانه کسب می تواند در هر موقع که مقتضی باشد نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید .

تبصره 3 - صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یک نسخه قرار داد مذکور در پرونده صنفی ضبط خواهد شد .

 

ماده 19 - برای صنوفی که تعداد آن ها به حد نصاب نرسیده است یا فاقد اتحادیه هستند پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن بنا به پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت صادر خواهد شد .

 

ماده 20 -  در شهرستان هایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانایی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفی واگذار می گردد در صورت رفع مشکل بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت .

 

ماده 21 - دبیر خانه هیات عالی نظارت به منظور یکنواختی پروانه های کسب و کارت های مباشرت و عضویت در اتحادیهها نسبت به تهیه الگوی آن ها اقدام نموده و نمونه آن را پس از تصویب رییس هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت جهت اجرا در سازمان های صنفی ابلاغ نمایند .

 

ماده 22 - کمیسیون های نظارت مکلفند جهت هر یک از اتحادیه های صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر را تصویب نموده و علاوه بر ضوابط صدور پروانه کسب جهت اجرا به ان اتحادیه ابلاغ نمایند .

1- تعیین رسته هایی که در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه کسب است بر حسب تولید ، توزیع و یا خدماتی که عرضه می نمانید .

2- ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه کسب که بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد .

3- تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثائات آن برای صنوفی که هیات عالی نظارت برقراری حدود صنفی آن ها را ضروری تشخیص داده است .

ماده 23 - این آیین نامه در 23 ماده و 21 تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 8/5/1383 توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید .

 

 

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نظام صنفی انواع مشاغل تخصصی و فنی

ماده 1 )

 مشاغل تخصصی و فنی تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی بشرح لیست ذیل تغیین می گردد:

تبصره :آن دسته از مشاغل تخصصی و فنی بر حسب ضرورت در آینده ایجاد می گردد با تصویب وزیر بازرگانی به لیست مشاغل فنی موضوع ماده یک اضافه خواهد شد.

1 – تعمیرکاران و تولید کنندگان الکترونیک

2 – تعمیرکاران و تولید کنندگان الکتروموتور

3 - تعمیرکاران و تولید کنندگان لوازم برقی

4 – تعمیرکاران دوچرخه و موتور سیکلت

5 – درودگران و مبلسازان

6 – ذوب فلزات

7 – سراجان

8 – عکاسان و فیلمبرداران

9 – کلیشه و لیتوگراف مهر و چاپ پلاک

10 – نانوایان (نانهای سنتی و حجیم و نیمه حجیم)

11 – آرایشگران  مردانه و زنانه

12 – آهنکاران ساختمان (درب و پنجره)

13 – باطری ساز ان

14 – تابلو و نئون و پلاستیک

15- تزیینات داخل ساختمان

16 – تولید کنندگان پوشاک و سیسمونی

17 – چاپخانه داران

18 – خیاط مردانه و زنانه

19 – دارندگان اتو سرویس

20 – تعمیر کنندگان ساعت

21 – سازندگان و تعمیرکاران و فروشندگان طلا و جواهر

22 – سیمانکاران  و موزاییک ساز ان

23 – تعمیرکاران قفل و کلید

24 – قناد و شیرینی فروش و بستنی

25 – تعمیرکاران ماشینهای سبک و سنگین (مکانیسینهای اتومبیل)

26 – نقاشان اتومبیل

27 – گلگیر و رادیاتور ساز لن

28 – پیراهن دوزان

29 – عکاسان

30 – سازندگان ظروف آلومینیوم

31 – تولید کنندگان کالای کشباف

32 – تعمیرکاران سماور و چراغ

 33 – کفاشان دست دوز

34 – نقاشان ساختمان

35 – تعویض روغن، لاستیک و پنچرگیری

36 – مسگران

37 – صحافان و آلبوم ساز

38 – تعمیرکاران انواع تلفن

39 – تعمیر کنندگان ماشینهای اداری و تحریر

40 – تعمیرکنندگان رایانه

41 – تشکدوزان

42 – صنایع آلومینیوم درب و پنجره سازان

43 – آهنسازان

44 – تعمیرکاران و نصب کنندگان تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

45 – لوله کشی آب و فاضلاب

46 – تابلوسازان برق فشار قوی

47 – تعمیرکاران عینک

48 – حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق

49 – ماشین ساز و فلز تراش

50 – آهنگران اتومبیل

51 – الکتریکی و سیم کشی ساختمان

52 – خشکشویی و لباسشویی

53 – تخلیه چاه و نشت آب

54 – تعمیرکاران چرخهای خیاطی و صنعتی

55 – رنگ آمیزی چوب و دکوراسیون

56 – تعمیرکاران کیف و کفش

57 – شیشه خم اتومبیل

58 – قطعه ساز فایبر گلاس

59 – قفل ساز اتومبیل

60 – تعمیر جکهای هیدرولیک

61 – تعمیر جلوبندی وسایط نقلیه

62 – تعمیر انواع کمک فنر

63 – چوب بری

64 – تعمیر انواع پمپ آب

65 – خدمات و نصب دزدگیر

66 – الکتریکی صنعتی

67 – اوراق کنندگان و اوراق فروشان اتومبیل

68 – شیشه بران و آیینه کاران

69 – ندافان

70 – نصب ایزوگام

71 – تعمیر ماشینهای کشاورزی

72 – گلدوزی

73 – لنت کوبی

74 – لوستر سازی

75 – اره و چاقو تیز کنی

76 – آسیابهای سنگی سنتی

77 – صابون سازان

78 – کانال سازان

79 – تولید انواع اگزوز

80 – چادر دوزان

81 – تولید رشته آش

82 – شکلات سازی

83 – کابینت ساز

84 – اطاقساز کامیون سبک

85 – شومینه سازی

86 – حلوا ساز و عصار

87 – تولید لوله، بلوک و جدول سیمانی

88 – نبات و آبنبات ریزان

89 – تولید انواع دفتر

90 – ساخت ظروف استیل

91 – منبت و معرق کاری

92 – چرخکار و پرداخت کاری لوازم مسی

93 – تعمیرکاران وسایل نفت سوز و گاز سوز

94 – نقشه کشی قالی

95 – قالیشویان

96 – حکاکی چینی جات

97 – کوزه و گلدان ساز و ظروف سرامیک

98 – سازنده و فروشنده تزینیات سنگی

99 – تعمیر کننده گیربکس و دیفرانسیل انواع موتور (سبک و سنگین)

100 – تانکر سازی

101 – کمپرسی سازی

102 – تریلی سازی

103 – کانتینر سازی

104 – منبع سازی

105 – تعمیرات موتور و قایق و لنج

106 – تعمیر و نگهداری و مونتاژ جرثقیل و چیلر

107 – تولید کنندگان انواع صندلی خودرو و لوازم مربوط

108 – کارگاه تولید و چاپ عکس رنگی (لابراتوار عکاسی)

109 – سازنده کوره های دوار با سوخت مایع (مازوت – گازوییل – نفت سیاه)

110 – کارگاه تولید مواد سازی اولیه کفش (گرانول سازی)

111 – تعمیر اسلحه شکاری، ماهیگیری

ماده 2 )

 کمیسیون هیات عالی نظارت می تواند بر اساس درخواست کمیسیونهای نظارت شهرستانهای کشور نسبت به اضافه نمودن برخی از مشاغل تخصصی و فنی که در شهرستانهای خاص وجود دارد به لیست مزبور اقدام نماید.

ماده 3 )

 افرادیکه دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم فنی (کار و دانش) در هر یک از رشته های فوق می باشند جهت دریافت پروانه کسب از آزمون فنی و تخصصی معاف می باشند.

ماده 4)

 این آیین نامه در 4 ماده و یک تبصره و در اجرای تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ .... به تصویب وزیر بازرگانی رسید.

 

 (تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفی)


اصلاحیه آیین نامه اجرای ثبت اتحادیه های صنفی در وزارت بازرگانی

 

ثبت اتحادیه ها صنفی در وزارت بازرگانی

ماده 1 )

اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.

ماده 2 )

 منظور از وزارت بازرگانی در این دستورالعمل، سازمان بازرگانی استان ها می باشد.

ماده 3 )

 سازمان بازرگانی استان ها موظفند پس از برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان های تابعه استان، حداکثر ظرف مدت 20 روز نسبت به ثبت اتحادیه در بانک اطلاعات اصناف (سایت اصناف) و صدور پروانه فعالیت اتحادیه اقدام نمایند.

ماده 4 )

انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان های استان موظفند پس از برگزاری انتخابات اتحادیه ها و تعیین اعضای هیات رییسه اتحادیه، مدارک زیر را ظرف مدت یک هفته جهت ثبت اتحادیه به سازمان بازرگانی استان ارسال نمایند.

1- صورتجلسه کمیسیون نظارت در خصوص برگزاری انتخابات اتحادیه.

2- آگهی دعوت از داوطلبین عضویت در هیات مدیره اتحادیه.

3- اسامی داوطلبین عضویت در هیات مدیره اتحادیه.

4- اسامی داوطلبین عضویت در هیات مدیره اتحادیه که صلاحیت آنها به تایید کمیته بررسی صلاحیت داوطلبین رسیده است.

5- صورت اعتبار نامه منتخبین.

6- صورتجلسه برگزاری انتخابات اتحادیه.

7- صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره اتحادیه که در اجرای ماده 23 قانون نظام صنفی انجام گردیده است.

ماده 5 )

 سازمان بازرگانی استان موظف است پس از دریافت مدارک فوق، مشخصات اتحادیه شامل نام اتحادیه با توجه به کدهای ISIC تعریف شده در سایت اصناف با کد ISIC اتحادیه و تلفن اتحادیه را در بانک اطلاعات اصناف مطابق با فرمت تعریف شده ثبت نماید.

ماده 6 )

سازمان بازرگانی استان پس از ثبت اتحادیه در بانک اطلاعات اصناف نسبت به صدور پروانه فعالیت اتحادیه طبق فرم پیوست و در سه نسخه اقدام می نماید.

تبصره یک: فرم پیوست در بانک اطلاعات اصناف طراحی شده است که پس از ورود اطلاعات مندرج در ماده 5 از طریق نرم افزارهای تعبیه شده در آن قابلیت صدور پیدا خواهد کرد. بنابراین ضروریت به تکمیل این فرم به صورت دستی نخواهد بود و فرم های تکمیل شده خارج از این چارچوب معتبر نمی باشد.

تبصره دو: نسخه اصلی پروانه فعالیت به اتحادیه صنف مربوط تسلیم، یک نسخه در سازمان بازرگانی شهرستان مربوط و یک نسخه  در سازمان بازرگانی استان نگهداری خواهد شد، سایر مراجع ذیربط از اطلاعات مندرج در بانک اطلاعات اصناف استفاده خواهند کرد.

ماده 7 )

این دستورالعمل در هفت ماده و دو تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 21 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 10/9/1387 به تصویب وزیر بازرگانی رسیده و جایگزین آیین نامه مصوب 31/5/1383 گردید.

 

آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفی

« شیوه اداره امور واحدهای صنفی در بخش‌ها »

 

ماده 1 )

 بر اساس تبصره 4 ماده 21 قانون صنفی مستقر در بخش‌ها شامل صدور و تمدید پروانه کسب ، نظارت بر فعالیتهای واحدهای صنفی ، جلوگیری از تخلفات صنفی و سایر وظایف و مسوولیت‌های تعیین شده برای واحدهای صنفی ، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی در قانون نظام صنفی به موجب این آیین نامه می‌باشد .

ماده 2)

 کمیسیونهای نظارت مراکز استانها موظفند با تشکیل جلساتی با حضور کلیه بخشداران و شورای اسلامی بخش که در امر صدور و تمدید پروانه کسب برای واحدهای صنفی مستقر در محدوده بخش‌ها اقدام می‌نمایند . موضوع چگونگی صدور پروانه کسب توسط اتحادیه‌های صنفی را با توجه به وضعیت جغرافیایی استان ، توانایی‌های اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان و سایر ملاحظات منطقه‌ای مورد رسیدگی قرار داده و به یکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نمایند .

 طریقه اول صدور پروانه کسب توسط اتحادیه‌های صنفی در بخش‌ها :

ماده 3 )

 مجامع امور صنفی مکلفند با همکاری اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش خود دفاتری در بخش‌های تابعه شهرستان که بخش‌داریها و یا شورای اسلامی بخش نسبت به صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی آنها اقدام می‌نمودند ، ایجاد نمایند

ماده 4 )

 دفاتر مزبور می‌بایست به منظور انجام کلیه وظایف و مسوولیت‌هایی که اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و مقررات مربوط عهده‌دار می باشند از پرسنل و امکانات و تجهیزات کافی برخوردار باشند .

تبصره : کلیه اتحادیه‌های صنفی شهرستان ، موظفند جهت تامین هزینه‌های دفاتر ایجاد شده در بخش‌های در صدی از در آمد ناخالص خود را طبق تصویب کمیسیون نظارت به حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز نمایند .

ماده 5 )

 دفاتر مزبور موظفند در خواست‌های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نمایند .

ماده 6)

بخشداری‌ها و شورای اسلامی بخش که قبلا بر اساس ماده 56 قانون نظام صنفی مصوب 1368 نسبت به صدور پروانه جهت واحدهای صنفی مستقر در بخش‌ها اقدام می‌نمودند ، موظفند پس از تشکیل دفاتر فوق نسبت به تحویل پرونده صنفی واحدهای مزبور با نظارت نماینده سازمان بازرگانی استان به دفاتر فوق‌الذکر اقدام نمایند .

ماده 7 )

 شرایط و مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب در بخش‌ها به شرح ذیل می‌باشد :

1 – تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، در مورد اتباع بیگانه ، داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور .

2 - ارایه سند مالکیت و یا اجاره‌نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه‌نامه و یا احراز مالکیت طبق عرف محل .

3 – گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا ارایه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی ، یا پزشکی و یا همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند ( 6 ) و ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای ( ج ) ، ( د ) ، ( ی ) ماده 50 آیین نامه اجیایی قانون مزبور .

4 – ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

5 – ارایه گواهی عدم سوء پیشینه .

6 – موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا .

7 – مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص بر اساس آیین‌نامه مربوط .

تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد ، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحدهای صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است .

8 – ارایه برگه سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از ادارات ذیربط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی می‌باشند .

9 – فتوکپی شناسنامه عکس دار و در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه .

10 – عکس جدید شش قطعه .

ماده 8 )

 دفاتر فوق موظفند با تشکیل پرونده جهت متقاضی کلیه مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب را تکمیل و سپس پرونده مزبور را به منظور صدور پروانه کسب به اتحادیه‌ صنف مربوطه ارایه نمایند.

 تبصره : دفاتر فوق موظفند در صورت واجدشرایط نبودن متقاضی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت مدارک مراتب را با ذکر دلیل کتبا به متقاضی اعلام نمایند .

ماده 9 )

 اتحادیه‌های صنفی مکلفند پس از دریافت مدارک لازم نسبت به صدور پروانه کسب جهت متقاضی ظرف مدت یک هفته اقدام و نسبت به تحویل پروانه مزبور به دفاتر فوق جهت تسلیم به متقاضی اقدام نمایند .

 طریقه دوم صدور پروانه کسب توسط بخشداری و سایر ادارات دولتی و سازمان‌های  وابسته :

ماده 10 )

 در صورتی که اتحادیه‌ها و مجامع امور صنغی شهرستان‌ها بنا به عللی آمادگی لازم جهت انجام امور واحدهای صنفی مستقر در بخشها را دارا نباشند بر اساس تبصره بند ( م ) ماده 30 قانون نظام صنفی وظایف مزبور با اعلام اتحادیه و تصویب هیات عالی نظارت به بخشداریها و یا سایر ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته واگذار می‌شود .

ماده 11)

 بخشداری و یا اداراتی که مسوولیت امور واحدهای صنفی مستقر در بخش به آنها واگذار گردیده است موظفند با رعایت مواد 5 ، 7 و 9 این آیین‌نامه نسبت به صدور پروانه کسب جهت متقاضیان اقدام نمایند .

 موارد متفرقه :

ماده 12 )

 در صورتی که متقاضیان پروانه کسب در مورد عدم صدور پروانه و یا ابطال آن اعتراض داشته باشند و همچنین هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون نظام صنفی بین دفاتر فوق و یا بخشداری‌ها و ادارات مربوطه با متقاضی پیش آید مراتب به کمیسیون نظارت ظرف مدت یک ماه نظر خود را کتبا اعلام می‌نماید .

ماده 13 )

 دفاتر فوق و بخشداری و یا ادارات مربوط می‌توانند برای صنوفی که ضرورت برقراری حدود صنفی آنها به تصویب هیات عالی نظارت رسیده ، با توجه به عرف جمعیت و شرایط محل از کمیسیون نظارتن مرکز شهرستان ، تقاضای تعیین حدود صنفی نمایند .

ماده 14 )

 کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها و یا دفاتر فوق و یا بخشداری‌ها و یا ادارات مربوط برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌نمایند ، موظفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نمایند ، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است .

ماده 15 )

 میزان حق عضویت سالانه واحدهای صنفی مستقر در بخشها معادل پنجاه درصد حق عضویت واحدهای صنفی در شهرها می‌باشد .

ماده 16 )

 اتحادیه‌های صنفی ، دفاتر فوق ، بخشداریها و یا ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به منظور صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی مستقر در بخشها علاوه بر دریافت حقوق عضویت سالیانه مبلغی معادل سه برابر مبلغ حق عضویت تخصیصی هنگام صدور پروانه کسب از متقاضی دریافت می‌نمایند .

ماده 17 )

 بخشداری‌ها و یا ادارات مربوط موظفند پس از صدور پروانه کسب یک نسخه از پروانه صادره را جهت صدور کارت عضویت به اتحادیه‌های مربوط در مرکز شهرستان ارسال نمایند .

ماده 18 )

 دفاتر فوق یا بخشداری‌ها و ادارات مربوط که مسوولیت صدور و تمدید پروانه کسب را عهده‌دار می‌باشند ، علاوه بر انجام وظایف مزبور ، مسوولیت کلیه امور واحدهای صنفی مستقر در بخش که در قانون نظام صنفی تصریح گردیده عهده‌دار می‌باشند .

ماده 19)

این آیین نامه در 19 ماده و 5 تبصره و در اجرای تبصره 4 ماده 21 قانون نظتم صنفی تهیه و توسط وزیر بازرگانی در تاریخ 12/10/83 تصویب گردید.ن/9/3

 

دستورالعمل اجرایی تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی

دستورالعمل تشکیل اتحادیه های استانی

 

 ماده 1 )

 بر اساس تبصره شش ماده 21 قانون نظام صنفی، اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیات عالی نظارت لازم باشد، در این صورت اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد.

ماده 2 )

 اتحادیه های استانی مشابه اتحادیه های شهرستانی بوده و کلیه وظایف و اختیارات و مسوولیت های اتحادیه های شهرستانی را که در قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن تصریح گردیده را دارا می باشند.

ماده 3 )

اتحادیه های استانی موظفند هنگام صدور پروانه کسب جهت متقاضیان طبق مفاد آیین نامه نحوه صدور پروانه کسب در شهرها و بخش ها اقدام نموده و در صورت نیاز از ادارات و سازمان های منطقه استقرار واحد صنفی استعلام به عمل آورند.

ماده 4 )

 اتحادیه های استانی مکلفند بر اساس تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان به منظور سهولت امور واحدهای صنفی مستقر در شهرستان ها و بخش های تابعه استان ، نسبت به دایر نمودن دفتر یا واگذاری وظایف و اختیارات خود به مجمع امور صنفی شهرستان اقدام نمایند. دفاتر مزبور تحت نظر اتحادیه استانی اداره می گردند.

تبصره : مجامع امور صنفی شهرستان های هر استان موظفند در صورت تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، وظایف اتحادیه استانی در حوزه آن شهرستان را انجام دهند.

ماده 5 )

 اتحادیه های استانی بر اساس نوع فعالیت واحدهای صنفی تحت پوشش خود وابسته به مجمع امور صنفی ذیربط مرکز استان خواهند بود.

ماده 6 )

 مجمع امور صنفی ذیربط استان در مورد اتحادیه های استانی دارای وظایف، اختیارات و مسوولیت های مشابه سایر اتحادیه های صنفی تحت پوشش خود می باشد.

ماده 7 )

 رییس اتحادیه استانی به موجب ماده 23 قانون نظام صنفی به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی ذیربط مرکز استان خواهد بود و حق شرکت به عنهوان کاندیدا جهت عضویت در هیات رییسه مجمع مزبور را دارا می باشد.

ماده 8 )

 کمیسیون های نظارت مراکز استان ها موظفند هنگام تصویب ضوابط خاص صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی مستقر در استان -  تعیین نرخ کالا و خدمات - تعیین ساعات کار و ایام تعطیل - حدود صنفی - سقف پذیرش و حق عضویت و ورودیه و ... جهت واحدهای صنفی عضو اتحادیه های استانی، متناسب با وضعیت محل استقرار واحد صنفی - وضعیت اقتصادی صنوف و سایر ملاحظات دیگر، ضمن اخذ نظر کمیسیون نظارت شهرستان مورد نظر بررسی های کافی به عمل آورده و تصمیمات لازم اتخاذ نماید.

ماده 9 )

 در صورت انجام تخلفات صنفی توسط اعضای اتحادیه های استانی، پرونده متخلفین صنفی به هیات های بدوی موضوع ماده 72قانون نظام صنفی شهرستان محل استقرار واحد صنفی ارجاع می گردد.

ماده 10)

 در صورتی که قبل از تشکیل اتحادیه استانی در بعضی از شهرستان های استان اتحادیه شهرستانی و یا شهری وجود داشته باشد، بعد از تشکیل اتحادیه استانی، اتحادیه های مزبور منحل و اعضای آن به عضویت اتحادیه استانی در می آیند.

ماده 11)

این دستورالعمل در یازده ماده و یک تبصره تهیه و در تاریخ 27/12/83 توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید.

      

آیین‌نامه انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی

 

در اجرای تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب اسفندماه 1382 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله آیین‌نامه انتخابات ماده مذکور مشتمل بر 30 ماده و 27 تبصره بشرح ذیل تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب مورخ 22/1/1385 می‌گردد.

ماده 1)

 هر اتحادیه توسط هیات مدیره‌ای که طبق مقررات این آیین‌نامه از بین اعضای صنف با رای مخفی برای مدت چهارسال انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد.

تبصره: تعداد اعضای هیات مدیره هر اتحادیه‌ صنفی برحسب تعداد اعضای دارای پروانه‌کسب در آن اتحادیه به‌شرح زیر خواهد بود.

تا 1000 نفر عضو تعداد 5 نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی‌البدل.

از1000 نفر به بالا تعداد 7 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل.

شرایط انتخاب‌کنندگان

ماده 2)

 هر فرد صنفی که دارای پروانه‌کسب در صنف مربوط باشد، حق دارد در انتخابات هیات مدیره اتحادیه آن صنف شرکت نماید.

ماده 3 )

در صورتیکه انتخابات اتحادیه صنفی در یک محل برگزار گردد ارائه اصل پروانه کسب یا تصویر آن همراه با شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه رانندگی و یا کارت عضویت در اتحادیه ضروری است. در صورتیکه انتخابات اتحادیه صنفی در بیش از یک محل برگزار گردد، ارائه اصل پروانه کسب الزامی است.

تبصره: هر فرد صنفی در انتخابات هیات مدیره اتحادیه دارای یک حق رای خواهد بود، حتی در صورتیکه در همان صنف بیش از یک پروانه‌کسب داشته‌باشد.

شرایط انتخاب شوندگان

ماده 4 )

 داوطلبان عضویت درهیات‌مدیره اتحادیه بایددارای شرایط زیرباشند .

1- تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران .

2- نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری موثر

3-  نداشتن سابقه ورشکستگی

4- عدم وابستگی به رژیم گذشته، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی .

5-  عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی.

6- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم یا معادل آن برای داوطلبان جدید و دارابودن مدرک تحصیلی پایان تحصیلات دوره راهنمایی جهت افرادی که حداقل یک دوره سابقه عضویت در هیات‌مدیره اتحادیه را دارا می‌باشند در شهرستان‌های تهران- مشهد- اصفهان- شیراز- تبریز- اهواز- کرج- رشت- ساری و داشتن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی جهت داوطلبان جدید و نیز داشتن حداقل مدرک تحصیلی پایان تحصیلات ابتدایی برای افرادی که سابقه عضویت در هیات‌مدیره اتحادیه را دارا می‌باشند در سایر شهرستانها.

7- حداکثر سن داوطلب در زمان ثبت نام نباید بیش از 70 سال تمام باشد

8-  داشتن پروانه‌کسب معتبر دایم.

تبصره1: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده باشد، صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به‌غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفی فعال باشد و مکان واحدصنفی تغییر نیافته باشد.

تبصره2: تطبیق شرایط مندرج در ماده فوق و اعلام نظر برعهده کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت دادگستری می‌باشد که با استعلام از مراجع قضایی و ذی‌صلاح، اداره اطلاعات، اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی مربوط حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان دریافت فهرست داوطلبان نظر خود را به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام نماید، عدم اعلام نظریه در مهلت مذکور به منزله تایید صلاحیت داوطلبان می‌باشد.

تبصره 3: درصورت رد صلاحیت هر کدام از داوطلبان، انجمن نظارت موظف است حداکثر بیست روز پیش از انتشار آگهی انتخابات مراتب را کتباً و به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب رد صلاحیت شده برساند. شخص ردصلاحیت شده ظرف مدت یک هفته می‌تواند با ارایه مدارک مثبته اعتراض خویش را به انجمن نظارت تسلیم و در صورت تشخیص و تایید کمیته موضوع تبصره 2 بر وارد بودن اعتراض، داوطلبی نامبرده بلامانع خواهد بود.

ماده 5 )

 به‌منظور انجام انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و حسن انجام آن، انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌شود.

1- نماینده سازمان یا اداره بازرگانی بعنوان رییس انجمن.

2- نماینده مجمع امور صنفی صنوف تولیدی، خدمات فنی یا توزیعی، خدماتی یا مجمع امور صنفی مشترک حسب مورد.

3- نماینده استانداری در مراکز استان‌ها و فرمانداری در سایر شهرستان‌های هر استان.

4- نماینده هیات معتمدین امام و رهبری در تهران

تبصره1: کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است 6 ماه قبل از پایان عمر قانونی هیات مدیره هراتحادیه دستور انجام انتخابات آن اتحادیه را به انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی صادر نماید.

تبصره2: رییس انجمن نظارت حداقل 48 ساعت قبل از تصمیم‌گیری درخصوص اعلام  انتخابات هر اتحادیه مراتب را به اطلاع نماینده مجمع امور صنفی جهت هماهنگی با اتحادیه صنف مربوط خواهد رساند.

تبصره3: محل استقرار انجمن نظارت توسط رییس کمیسیون نظارت و محل یا محل‌های اخذ رای توسط کمیسیون نظارت  با هماهنگی اتحادیه صنف ذیربط تعیین خواهد گردید.

ماده6 )

 با توجه به پراکندگی واحدهای صنفی و شرایط جغرافیایی هر شهرستان  کمیسیون نظارت آن شهرستان می‌تواند به‌منظور تسهیل در امر برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی نسبت به افزایش محل‌های اخذ رای و تعیین ناظرانی مرکب از نمایندگان سازمان‌ها یا ادارات بازرگانی به‌عنوان رییس و استانداری یا فرمانداری و مجمع امور صنفی ذیربط به‌عنوان اعضاء اقدام نمایند.

تبصره : ناظران فوق‌الذکر تحت مدیریت و نظارت انجمن نظارت کلیه وظایف انجمن نظارت برانتخابات اتحادیه‌های صنفی را در شعب فرعی برعهده خواهند داشت، کلیه امور مربوط به روند برگزاری انتخابات تابع نظر انجمن نظارت خواهد بود .

ماده7 )

 جلسات انجمن نظارت در تهران با حضور رییس و دو نفر از اعضا و در سایر شهرستانها با حضور رییس و یک نفر از اعضا رسمیت می‌یاید و تصمیمات متخذه در انجمن نظارت تهران با سه رای و در سایر شهرستانها با دو رای معتبر خواهد بود.

ماده 8 )

 انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی مکلف است پس از صدور دستور انجام انتخابات از سوی رییس کمیسیون نظارت حداکثر ظرف مدت یک هفته انتخابات آن اتحادیه را از طریق صدور آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی یا وسایل مقتضی دیگر اعلام نماید و از داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی دعوت نماید تا ظرف مدت یک‌ماه جهت ثبت نام و تکمیل فرم‌های مربوطه شخصاً به دفتر انجمن نظارت مراجعه نمایند.

ضمناً اتحادیه‌های صنفی موظفند تاریخ و محل ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره اتحادیه را با نظر انجمن نظارت بر انتخابات به تمام واحدهای صنفی دارای پروانه‌کسب اعلام نمایند.

تبصره1: پرسشنامه مخصوص داوطلبان شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شماره و محل صدور شناسنامه، تاریخ و محل تولد، نشانی محل کار و سکونت، سوابق صنفی و اجتماعی خواهد بود و می‌بایست مدارک مندرج در ماده 4 به پرسشنامه ضمیمه شود.

تبصره2 : در صورتیکه تعداد داوطلبان ثبت‌نام شده در اتحادیه‌هایی که کمتر از هزار واحد صنفی عضو دارند کمتر از 10 نفر و در اتحادیه‌هایی که بیش از هزار واحد صنفی عضو دارند کمتر از 14 نفر باشد، انجمن نظارت بر انتخابات مکلف است مهلت ثبت‌نام جهت داوطلبی را حداکثر برای دو نوبت و در هر نوبت بمدت 15 روز تمدید نماید.

تبصره 3: درصورتیکه تعداد داوطلبان ثبت نام شده در اتحادیه‌هایی که تا هزار واحد صنفی عضو دارند کمتر از 9 نفر و در اتحادیه‌هایی که بیش از هزار واحد صنفی عضو دارند کمتر از 11 نفر باشد، همچنین تعداد داوطلبانی که شرایط آنها مورد تایید کمیته تطبیق شرایط قرار گرفته کمتر از تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره باشد براساس اعلام نظر انجمن نظارت و تصویب کمیسیون نظارت تعداد 3 نفر از اعضای واجد شرایط همان صنف که توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند به طور موقت و حداکثر برای مدت 6 ماه برای اداره اتحادیه منصوب می‌شوند.

تبصره4 : انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی موظف است با همکاری هیات سرپرستی ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات اتحادیه اقدام نماید. در غیر این صورت کمیسیون نظارت نسبت به ادغام اتحادیه مزبور در اتحادیه همگن تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.

ماده9 )

 انجمن نظارت پس از دریافت فهرست داوطلبان حائز شرایط از کمیته موضوع تبصره 2 ماده 4 این آیین‌نامه حداکثر ظرف دو هفته قبل از انتخابات آگهی انتخابات  را که حاوی نکات زیراست صادر و به ‌وسیله درج در روزنامه کثیرالانتشار و یا نشریات محلی و یا وسایل مقتضی قانونی دیگر به اطلاع افراد صنفی می‌رساند.

1- نشانی کامل محل یا محل‌های اخذ رای.

2- روز وساعت شروع وپایان اخذ رای.

 3- تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره.

 4-اسامی داوطلبان حائز شرایط.

اتحادیه صنف مربوط موظف است آگهی مزبور را که توسط انجمن نظارت بر انتخابات تهیه گردیده است به کلیه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه اعلام نموده و نتیجه اقدامات را به انجمن نظارت گزارش نماید.

تبصره: انجمن نظارت موظف است فهرست اسامی داوطلبان حائز شرایط را به همراه عکس آنها با خط درشت وخوانا به ترتیب حروف الفبا به تعداد کافی تکثیر و در محلهای اخذ رای درمکان‌هایی که در انظار عمومی قرار دارد الصاق نماید.

ماده 10)

 انتخابات هر اتحادیه صنفی دریک روز انجام می شود.

ماده 11 )

هراتحادیه صنفی مکلف است فهرست اسامی افراد دارای پروانه کسب را برحسب حروف الفبا در نسخ مورد نیاز انجمن نظارت تهیه و پس از تایید مجمع امورصنفی مربوط تا 72 ساعت قبل از اخذ رای به دفتر انجمن نظارت تسلیم نماید. در صورت مخدوش بودن فهرست برابر مقررات با متخلفین رفتار خواهد شد.

تبصره: چنانچه مجمع امور صنفی از تایید فهرست اسامی افراد فوق‌الذکر ظرف حداکثر یک هفته به هر دلیل خودداری نماید یا بین اتحادیه و مجمع در این مورد اختلاف‌نظر باشد، مراتب توسط انجمن نظارت جهت تصمیم‌گیری به کمیسیون نظارت اعلام می‌گردد، تصمیم کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.

کیفیت اخذ رای

ماده 12)

 هنگام شروع اخذ رای رییس انجمن نظارت و یا رییس هیات ناظران درحضور اعضای انجمن و ناظران و مدعوین جلسه صندوق رای را باز نموده و خالی بودن آن را نشان می دهد سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور می نماید، صندوق رای تا هنگام استخراج آرا نباید باز شود.

ماده 13)

 رای دهندگان  واجد شرایط باید شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و باتوجه به فهرست اسامی داوطلبان که در محل اخذ رای الصاق شده است رای مخفی خود را نوشته و در حضور اعضای انجمن نظارت و یا ناظران  به صندوق خواهند ریخت.

تبصره: اعطای وکالت و یا نمایندگی جهت دادن رای ممنوع است.

ماده 14)

انجمن نظارت مکلف است در صورتیکه انتخابات در یک محل برگزار گردد هنگام اخذ رای اصل پروانه کسب و یا تصویر آن همراه با شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه رانندگی یا کارت عضویت در اتحادیه هر یک از رای دهندگان را ملاحظه و با فهرست اسامی (موضوع ماده 11 این آیین نامه) مطابقت داده و پس از تطبیق و ممهور نمودن اصل یا تصویر پروانه کسب به مهر انتخابات، اجازه دهند که فرد صنفی رای خود را به صندوق بریزد.

در صورتیکه انتخابات اتحادیه در بیش از یک محل برگزار گردد، انجمن نظارت یا ناظران مکلفند هنگام اخذ رای، اصل پروانه کسب هر یک از رای دهندگان را ملاحظه و با فهرست اسامی (موضوع ماده 11 این آیین نامه) مطابقت داده و پس از تطبیق و ممهور نمودن اصل پروانه کسب به مهر انتخابات، اجازه دهند که فرد صنفی رای خود را به صندوق بریزد.

ماده 15)

 در صورت عدم حضور اکثریت اعضای انجمن نظارت یا اعضای ناظر، انتخابات اتحادیه تعطیل نمی‌‌گردد‍ و عضو یا اعضای حاضر انجمن نظارت موظف می‌باشند. موضوع را به رییس کمیسیون نظارت اعلام تا با رعایت مقررات این آیین‌نامه عضو یا اعضای جایگزین را تعیین و معرفی نماید.

تبصره1: درصورتی که با تشخیص دو نفر از اعضای انجمن نظارت برگزاری انتخابات به دلیل تشنج و یا عدم امنیت غیر ممکن باشد انتخابات تعطیل و حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد اقدام می‌گردد.

تبصره2 :  در صورتی‌که با تشخیص دو نفر از ناظران شعب فرعی برگزاری انتخابات به دلیل تشنج و یا عدم امنیت در یکی از شعب فرعی غیرممکن باشد انجام انتخابات در شعبه مزبور متوقف می‌گردد.

ماده 16)

 هرگونه تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای ممنوع است. رییس انجمن نظارت و یا رییس هیات ناظران می توانند دستور اخراج فرد یا افراد متخلف را از محل برگزاری انتخابات صادر نمایند.

ماده 17)

 ورود به محل برگزاری انتخابات برای افراد غیرصنفی ویا کارکنان اتحادیه‌ها و مجامع امورصنفی ممنوع است مگر با دردست داشتن کارت ورودی که از طرف رییس انجمن نظارت صادر شده باشد.

ماده18)

 نیروهای انتظامی به درخواست رییس انجمن نظارت بر انتخابات همکاری لازم را در برقراری نظم جلسات رای گیری به عمل خواهند آورد.

استخراج آرا

ماده 19)

 رییس انجمن نظارت در شعبه اصلی و رییس هیات ناظران در شعب فرعی پس از پایان مهلت اخذ رای بلافاصله صندوق اخذ رای را در حضور اعضای انجمن، ناظران و حاضران در جلسه باز و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتیجه آرای ماخوذه صورتجلسه می‌شود.

ماده 20)

 آرای ماخوذه توسط اعضای انجمن و یا ناظران شمارش وتعداد آن  با عده رای دهندگان تطبیق داده می شود. در صورتی‌که تعداد برگه‌‌های آرای ماخوذه از تعداد رای دهندگان بیشتر باشد برگه‌های رای اضافی به‌عنوان رای باطله محسوب شده و سایر آرا شمارش خواهند شد. اما چنانچه تعداد آرای ماخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد آرای ماخوذه شمارش و نتیجه در صورتجلسه منعکس خواهدشد.

ماده21)

 رییس یا یکی از اعضای انجمن و یا ناظران، آرای ماخوذه را با صدای بلند قرائت وعضو دیگر اسامی را به‌همان ترتیبی که خوانده می شود در مقابل اسامی کاندیداها ثبت کرده و آرای نهایی هریک از کاندیداها را استخراج می‌کند.

ماده 22 )

پس از خاتمه قرائت وشمارش آرا در شعب فرعی، ناظران صورتجلسه قرائت آرا را که در آن نتایج انتخابات قید شده است در دو نسخه تنظیم و پس از امضا یک نسخه آن با کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی تحویل انجمن نظارت گردیده و نسخه دیگر آن تا پایان انتخابات نزد ناظران شعب فرعی باقی خواهد ماند.

ماده 23)

 هرگاه در برگ رای بیش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد اسامی به ترتیب ردیف و به تعداد کاندیداهای مورد نیاز معتبر تلقی خواهد شد و زائد بر آن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد گردید.

ماده24)

 رییس انجمن نظارت حداکثر 24 ساعت پس از پایان شمارش آرا نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرای ماخوذه هر یک از داوطلبان و منتخبین را به‌طور مکتوب به اطلاع اتحادیه صنفی ذیربط رسانده و یک نسخه از صورتجلسه نهایی را برای رییس کمیسیون نظارت ارسال می‌نماید.

تبصره1:  درصورت تساوی آرای دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب تعداد افراد مورد نیاز از طریق قرعه‌کشی توسط انجمن نظارت صورت می‌گیرد.

تبصره2 : درصورتیکه نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبین یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده باشد مجموع اینگونه آرا بطور مساوی بین داوطلبین هم‌نام تقسیم می‌شود.

تبصره3: انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می‌یابد، در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم کمیسیون نظارت مکلف است تا زمان برگزاری انتخابات تعداد سه نفر از اعضای واجد شرایط همان صنف را که توسط مجمع امور صنفی معرفی می شوند به مدت شش ماه به عنوان هیات سرپرستی برای اداره امور اتحادیه تعیین نماید، در صورتیکه بنا بر تشخیص کمیسیون نظارت عدم برگزاری انتخابات ناشی از قصور هیات مدیره اتحادیه باشد، اعضای هیات سرپرستی نباید از بین اعضای هیات مدیره قبلی اتحادیه باشند.

تبصره 4: انجمن نظارت بر انتخابات موظف است با همکاری هیات سرپرستی نسبت به برگزاری انتخابات حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نماید.

تبصره5: کلیه هزینه‌های مربوط به انتخابات هر یک از اتحادیه‌های صنفی توسط همان اتحادیه پرداخت خواهد شد.

ماده25)

 رییس انجمن نظارت مکلف است کلیه برگ‌های آرای ماخوذه را به مدت شش ماه پس از انجام انتخابات نگهداری کرده سپس در حضور اعضای انجمن  امحاء نماید.

رسیدگی به شکایات

ماده26 )

 چنانچه در حین برگزاری انتخابات و یا پس از آن هریک از افراد صنفی نسبت به سوء جریان و نحوه انتخابات معترض ‌باشند می‌توانند ظرف مدت سه روز شکایت خود را کتباً با ذکر دلیل و ارایه مدارک لازم به انجمن نظارت تسلیم نمایند.

 انجمن نظارت مکلف است ظرف مدت ده روز پس از دریافت شکایت موضوع را رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد تشخیص داده شد رای و تصمیم انجمن نظارت در این مورد قطعی خواهد بود، در غیر این صورت اعتبارنامه‌های منتخبین با امضای اکثریت اعضای انجمن صادر می گردد.

ماده 27)

 چنانچه ظرف مدت سه روز پس از برگزاری انتخابات شکایتی نسبت به صلاحیت داوطلبان و یا عملکرد انجمن نظارت بر انتخابات به کمیسیون نظارت واصل شود، کمیسیون نظارت  موظف است ضمن توقف صدور اعتبارنامه منتخبین ظرف مدت ده روز موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام نماید. در صورت اعتراض به رای کمیسیون، شاکی می تواند ظرف مدت سه روز شکایت خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت تسلیم دارد. دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است موضوع را بررسی و نظر کارشناسی خود را ظرف مدت ده روز به کمیسیون هیات عالی نظارت اعلام نماید. نظر کمیسیون هیات عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده28)

 پس از صدور اعتبارنامه منتخبین، رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف مدت پانزده روز به« صورت کتبی» از اعضای هیات مدیره منتخب دعوت به عمل می‌آورد که اولین جلسه خود را با حضور وی و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات تشکیل دهند در آن جلسه هیات مدیره اتحادیه از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر را به عنوان نایب رییس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کنند.

در اتحادیه هایی که اعضای هیات مدیره آن 7 نفر است، دو نفر نایب رییس و 2 نفر بازرس خواهند بود.

تبصره1: برگزاری مجدد انتخابات داخلی اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها منوط به استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیات مدیره اتحادیه خواهد بود.

تبصره2: افراد صنفی به هیچ وجه نمی‌توانند تواماً عضو هیات مدیره دو یا چند اتحادیه صنفی باشند.

تبصره3: انجمن نظارت مکلف است پس از انجام انتخابات داخلی مراتب را با ذکر اسامی و سمت اعضای هیات مدیره به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام نماید.

تبصره4: چنانچه فرد یا افرادی که به عنوان اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی انتخاب می گردند بدلایل غیر موجه از حضور در جلسه انتخابات داخلی اتحادیه امتناع ورزیده و یا از امضای صورتجلسه تعیین سمت اعضاء هیات مدیره خودداری نمایند، عدم شرکت آنها در جلسه و یا خودداری از امضای صورتجلسه تعیین سمت اعضاء به منزله انصراف از عضویت در هیات مدیره اتحادیه تلقی شده و انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی می تواند از نفرات بعدی که بالاترین رای را در انتخابات اتحادیه بدست آورده اند دعوت نماید تا بعنوان عضو یا اعضای جایگزین تعیین و معرفی شوند، تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عدم شرکت در جلسات انتخابات داخلی و یا خودداری از امضای صورتجلسه تعیین سمت اعضاء بعهده انجمن نظارت می باشد.

ماده 29)

 درصورتی که به‌دلیل استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر و یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیات مدیره، باوجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیات از حد نصاب موضوع ماده22 قانون نظام صنفی خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند و تا زمان برگزاری انتخابات، افراد واجد شرایط همان صنف که از سوی مجمع امور صنفی معرفی می‌شوند را به عنوان اعضای جایگزین به‌صورت اصلی یا علی‌البدل منصوب نماید. اگر کمتر از 2 سال از ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان دوره ادامه خواهد یافت.

افراد منصوب شده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیات مدیره، به استثنای عضویت در هیات رییسه مجمع امور صنفی خواهند بود.

تبصره: در صورت استعفای همزمان اکثریت اعضاء هیات مدیره اتحادیه، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام و تا زمان برگزاری انتخابات، سه نفر از افراد واجد شرایط همان صنف که از سوی مجمع امور صنفی معرفی می‌شوند را به عنوان هیات سرپرستی تعیین نماید. اعضای هیات سرپرستی نباید از بین هیات مدیره قبلی اتحادیه باشد.

ماده 30)

  پس از صدور اعتبار نامه‌ها اعضای هیات مدیره قبلی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تحویل اموال اتحادیه اعم از منقول وغیر منقول و کلیه اسناد و مدارک با حضور نمایندگان انجمن نظارت و مجمع امور صنفی ذیربط به هیات مدیره جدید اقدام نمایند.    

 

آیین‌‌نامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی

  ( تعطیل موقت واحدهای صنفی )

 ماده 1)

 واحد صنفی «تنها» در موارد زیر به‌طور موقت از یک‌هفته تاشش‌ماه تعطیل می‌گردد.

الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آن‌چه در پروانه‌کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است .

ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به‌مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسروحرج برای مصرف‌کننده می‌شود.

تبصره: تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است .

ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است .

د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است .

هـ - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به‌موجب قانون نظام صنفی.

تبصره : تشخیص عدم اجرا برعهده سازمان بازرگانی استان و یا مجمع امور صنفی مربوط می‌باشد .

ماده 2)

 هر فرد صنفی که به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب خود غیر از آنچه در پروانه‌کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است مبادرت نماید به‌ترتیب ذیل اقدام می‌گردد.

الف – برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی و 15 روز فرصت برای برگشت به شغل قید شده در پروانه.

ب- برای بار دوم تعطیل محل کسب به مدت یک‌هفته و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه .

ج- برای بار سوم تعطیل محل کسب به مدت دوماه و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه.

د- برای بار چهارم تعطیل محل کسب به‌مدت شش ماه و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه.

تبصره1 : چنانچه فعالیت فرد صنفی در مشاغل دیگری به غیر از آنچه در پروانه قید شده مربوط به اتحادیه دیگری باشد اتحادیه فوق ابتدا مراتب را کتباً به اتحادیه‌‌ای‌که پروانه‌کسب واحد فوق را صادر نموده اعلام می‌نماید. تا ضمن رسیدگی حداکثر ظرف مدت پانزده روز نتیجه اقدامات قانونی را طبق ماده 2 این آیین‌نامه به اتحادیه مزبور منعکس نماید .در غیر این‌صورت اتحادیه مزبور مجاز به اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی برای واحد فوق خواهد بود.

تبصره 2: اتحادیه‌های مربوط موظفند یک نسخه از رونوشت مکاتبات فی‌مابین را جهت اطلاع به مجامع امور صنفی ذیربط ارسال نمایند . در صورت اختلاف فی‌مابین اتحادیه‌ها، نظر مجامع امور صنفی ملاک خواهد بود.

ماده 3)

 هر واحد صنفی که بنا به احتیاج شخصی یا ضروری قصد تعطیل موقت محل کسب خود را بیش از پانزده روز در سال داشته باشد، باید کتباً مراتب به اتحادیه مربوط اعلام شده و موافقت اتحادیه را کسب نماید.

ماده 4)

برای افراد صنفی که واحد خود را بدون عذر موجه به‌صورت غیر مجاز وزاید برمدت معین شده در ماده 3 این آیین‌نامه تعطیل نمایند به‌شرح زیر اقدام می‌گردد.

الف – برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده صنفی.

ب- برای بار دوم یک‌ماه تعطیل محل کسب و درج در پرونده صنفی.

ج – برای بار سوم در ظرف یک‌سال 3 ‌ماه تعطیل محل کسب و درج در پرونده صنفی  .

د- برای بار چهارم در ظرف یک‌سال، شش ‌ماه تعطیل محل کسب و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه.

تبصره :واحدهای صنفی نانوایی در مورد تعطیل محل کسب ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مراجع قانونی خاص می‌باشند.

ماده 5)

 هریک از اعضا اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آیین‌نامه مربوط اقدام ننماید ظرف مدت 15 روز با ابلاغ کتبی از طرف اتحادیه مربوط مکلف به پرداخت خواهدشد، چنانچه در خاتمه مهلت تعیین شده در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد به‌مدت یک‌ماه محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور، درصورت عدم پرداخت حق عضویت، موجب تعطیل محل کسب به‌مدت دوماه می‌گردد.

تبصره : هرگاه از لحاظ میزان حق عضویت بین فرد صنفی و اتحادیه مربوط اختلاف باشد موضوع در مجمع امور صنفی ذیربط مطرح و نظر مجمع در این مورد لازم‌الاجرا می‌باشد .

ماده 6)

 هر واحد صنفی که مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت را که به وسیله اتحادیه ابلاغ شده است اجرا ننماید به طریق ذیل اقدام می‌گردد.

الف – برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی .

ب- برای بار دوم تعطیل محل کسب برای مدت پانزده روز .

ج- برای بار سوم تعطیل محل کسب برای مدت سه‌ماه و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه .

د- برای بار چهارم تعطیل محل کسب به مدت سه‌‌ماه و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه.

تبصره 1: درخصوص واحدهای نانوایی به شرح زیر اقدام گردد:

الف- برای بار اول تعطیل محل کسب برای پانزده روز

ب- برای بار دوم تعطیل محل کسب برای مدت یک ماه

ج- برای بار سوم تعطیل محل کسب برای مدت سه ماه و ضبط پروانه کسب در اتحادیه

د- برای بار چهارم تعطیل محل کسب برای مدت شش ماه و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه

تبصره 2: در صورت اعتراض فرد صنفی، تشخیص عدم اجرا به عهده مجمع امور صنفی است .

ماده 7)

 هر فرد صنفی که نسبت به اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام صنفی عمل ننماید و جهت عدم اجرای آن تکلیف در فصل هشتم قانون مزبور جریمه‌ای تعیین نگردیده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌گردد.

الف -  برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی .

ب- برای بار دوم تعطیل محل کسب برای مدت 10 روز.

ج – برای بار سوم تعطیل محل کسب برای مدت یک‌‌ماه و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه .

د- برای بار چهارم تعطیل محل کسب به مدت سه‌ماه و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه .

تبصره :درخصوص واحدهای نانوایی به شرح ذیل اقدام گردد:

الف- برای بار اول تعطیلی محل کسب به مدت 15 روز

ب- برای بار دوم تعطیل محل کسب به مدت یکماه

ج- برای بار سوم تعطیلی محل کسب به مدت 3 ماه و ضبط پروانه در اتحادیه

د- برای بار چهارم تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه و ضبط پروانه در اتحادیه

ماده 8)

عدم اجرای ضوابط انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که براساس قانون و مقررات نظام صنفی واحدهای صنفی را ملزم به رعایت آن می‌نماید، به‌شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف – برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی .

ب- برای بار دوم تعطیل محل کسب برای مدت ده روز.

ج – برای بار سوم تعطیل محل کسب برای مدت یک‌ماه و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه .

د- برای بار چهارم تعطیل محل کسب برای مدت سه‌ماه و ضبط پروانه‌کسب در اتحادیه.

ماده 9)

 کلیه احکام قضایی صادره از سوی مقامات قضایی جهت تعطیلی و پلمپ واحد صنفی راساً توسط مامورین ادارات نظارت براماکن عمومی ناجا به‌مورد اجرا گذارده خواهد شد و مراتب به اتحادیه صنف مربوط اعلام می‌گردد.

ماده 10)

 اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی موظفند گزارشات ادارات اماکن نیروی انتظامی را در خصوص تخلفات صنفی واحدهای صنفی دریافت و مورد رسیدگی و اقدام قانونی قرار دهند.

ماده 11)

 تعطیل موقت واحدهای صنفی با اعلام اتحادیه، از طریق نیروی انتظامی در اختیار مجامع امور صنفی و به همراه نماینده مجمع مربوطه انجام می‌گیرد.

تبصره : قبل از پلمپ واحدهای متخلف از 10 تا 20 روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود که کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

ماده 12)

 هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دوهفته اعلام خواهد شد لازم‌الاجرا است.

ماده 13)

 واحدهای صنفی که به تعطیل موقت محل کسب محکوم می‌شوند چنانچه پس از پایان مدت تعطیل حداکثر تا 6 ماه نسبت به افتتاح واحد صنفی خود اقدام ننمایند اعراض از کسب تلقی گردیده و پروانه‌کسب آنان به‌طور دایم لغو می‌گردد.

تبصره1 : در صورت تکرار تخلفات موضوع این آیین‌نامه توسط فرد صنفی بیش از چهار بار در طول یک‌سال و اعمال مجازات‌های تعیین شده، با اعلام اتحادیه ذیربط و تایید مجمع امور صنفی مربوط پروانه‌کسب واحد صنفی لغو می‌گردد.

تبصره 2: در مواردیکه پروانه‌کسب فرد صنفی به‌طور دایم لغو می‌گردد، در صورت درخواست پروانه‌کسب مجدد از اتحادیه ذیربط‌، عضو جدید شناخته می‌شود.

ماده14)

 اتحادیه‌ها موظفند رونوشت احکام صادره درخصوص تعطیل واحد صنفی را جهت قطع سهمیه کالا و مواد اولیه و خدمات درطول مدت تعطیل به شرکت تعاونی صنف یا سایر سازمان‌های مربوطه منعکس نمایند.

ماده 15)

 اتحادیه‌های صنفی ملزم به اجرای مفاد این آیین‌نامه درخصوص تعطیل موقت یا دایم محل کسب و همچنین لغو پروانه بوده، نظارت و پیگیری در اجرای این امر به‌عهده مجمع امور صنفی ذیربط می‌باشد .

ماده 16)

 این آیین‌نامه شامل 16 ماده و 12 تبصره در اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 19/9/1385 به تصویب وزیر بازرگانی رسید و جایگزین آیین‌نامه مصوب 30/8/1383 گردید.

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی

(تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه‌های صنفی)

ماده 1)

 اتحادیه‌های صنفی موظفند نسبت به تشکیل کمیسیون‌های ذیل و سایر کمیسیون‌های مصوب هیات عالی نظارت براساس مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند.

1-   کمیسیون رسیدگی به شکایات

2-   کمیسیون حل اختلاف

3-   کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

4-   کمیسیون فنی

5-   کمیسیون آموزش

 ماده 2)

 تعداد اعضای کمیسیون‌های مذکور در اتحادیه‌هایی که تعداد اعضای آنها کمتز از 1000 نفر باشد 3 نفر و در اتحادیه‌هایی با بیش از 1000 نفر عضو 5 نفر می‌باشد.

 ماده 3)

 اعضای کمیسیون‌های مزبور به پیشنهاد هیات مدیره اتحادیه‌ و تصویب اعضای هیات رییسه مجمع امور صنفی ذیربط و با ابلاغ رییس اتحادیه‌ از میان افراد دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسایل صنفی انتخاب می‌شوند.

تبصره: هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه فقط میتواند عضو یکی از کمیسیون‌ها باشد.

 ماده 4)

 مدت ماموریت اعضای کمیسیون محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه‌ صنف ذیربط بوده و تا تعیین و معرفی اعضای جدید کمیسیون‌ها این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

تبصره1: در صورت استفعاء، فوت و عزل یا حجر هر یک از اعضای کمیسیون‌، هیات مدیره اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز شخص یا اشخاص دیگری را جهت عضویت در کمیسیون برای باقیمانده مدت ماموریت به مجمع امور صفنی معرفی نماید.

تبصره2: عزل اعضای کمیسیون‌های مزبور به پیشنهاد هیات مدیره اتحادیه و تصویب هیات رییسه مجمع امور صنفی ذیربط خواهد بود.

تبصره 3: در صورت احزار تخلف از سوی کمیسیون‌های مذکور و عدم رسیدگی هیات رییسه اتحادیه، هیات رییسه مجمع امور صنفی راساً نسبت به موارد تخلف رسیدگی خواهد نمود. نظر مجمع امور صنفی لازم الاجرا است.

 ماده 5)

 اعضای کمیسیون‌های مذکور در نخستین جلسه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در اتحادیه‌های دارای بیش از هزار عضو یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رای اکثریت نسبی اعضا انتخاب خواهند نمود.

ماده6)

 جلسات هر کمیسیون حداقل هر هفته یک بار تشکیل می‌گردد و تاریخ و ساعت تشکیل جلسه باید چهل و هشت ساعت قبل کتباً به اعضاء و اشخاصی که باید در هر جلسه کمیسیون حضور یابند اطلاع داده شود.

تبصره1: در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌گردد

تبصره 2: جلسات کمیسیون مذکور با حضور اکثریت اعضای رسمیت خواهد یافت و مصوبات کمیسیون‌های 3 نفره با حداقل 2 رای کمیسیون ثبت و حداکثر ظرف مدت یک هفته از طریق اتحادیه ذیربط ابلاغ خواهد شد.

 ماده7)

 صورتجلسات هر جلسه کمیسیون توسط منشی در دفتر مخصوصی با ذکر تاریخ تشکیل جلسه و موضوع و را کمیسیون ثبت و حداکثر ظرف مدت یک هفته از طریق اتحادیه ذیربط ابلاغ خواهد شد

تبصره1: مصوبات هر جلسه کمیسیون پس از تایید هیات مدیره اتحادیه قابل اجرا خواهد بود.

تبصره2: در صورت اختلاف نظر بین مصوبات کمیسیون‌های مذکور با هیات مدیره اتحادیه‌، موضوع به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام و نظر مجمع در این خصوص لازم الاجرا خواهد بود.

 ماده 8)

موضوعات قابل طرح در هر جلسه کمیسیون منحصراً در حدود تکالیف و مقررات صنفی خواهد بود.

تبصره: نظریات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبته قانونی باشد.

ماده 9)

 هیات مدیره اتحادیه مکلف است نیروی انسانی و تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیونهای مذکور قرار داده و همکاری نزدیک را در جهت اجرای وظایف قانونی کمیسیون انجام دهد.

ماده 10)

 بودجه هر کمیسیون و حق الزحمه اعضای آنها از طریق پیش بینی در بودجه سالیانه اتحادیه تامین اعتبار می گردد.

تبصره:دریافت هرگونه وجه توسط اعضای کمیسیون از مراجعان ( ارباب رجوع ) تحت هر عنوان ممنوع است .

ماده 11 )

 در صورتیکه هریک از اعضای کمیسیونهای مزبور حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی ( ظرف مدت سه ماه ) از حضور در جلسات کمیسیون به طور غیر موجه خودداری نماید ، مستعفی شناخته شده و هیات مدیره اتحادیه مکلف است شخص دیگری را برای بقیه مدت انتخاب و به مجمع امور صنفی معرفی نماید .

تبصره 1: تشخیص غیر موجه بودن غیبت هر عضو کمیسیون با اعضای هیات  مدیره اتحادیه صنف ذیربط است.

تبصره 2: رسیدگی به غیبت رییس اتحادیه عضو یک کمیسیون با هیات رییسه مجمع امور صنفی خواهد بود.

ماده12)

رییس هر یک از کمیسیون های مذکور موظف است گزارش عملکرد کمیسیون ذیربط را به طور مستند به هیات مدیره اتحادیه ارایه نماید .

ماده 13)

 امور اداری کمیسیون توسط دفتر اتحادیه به ترتیبی که از سوی هیات مدیره اتحادیه مقرر می گردد انجام خواهد داشت.

ماده 14)

 کمیسیون حق انجام مکاتبات رسمی و یا غیر رسمی به جز با اتحادیه ذیربط نخواهد داشت مکر در مواردی که مربوط به رییس اتحادیه باشد که در این صورت رییس کمیسیون مراتب را به هیات رییسه مجمع امور صنفی جهت اقدام قانونی اعلام می دارد.

ماده 15)

 در صورت ضرورت و درخواست هیات مدیره اتحادیه، کمیسیون مکلف به برگزاری جلسه در حضور هیات مدیره اتحادیه خواهد بود.

کمیسیون رسیدگی به شکایات :

ماده 16 )

 خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را در مورد تخلف‌های صنفی واحدهای صنفی به اتحادیه‌های ذیربط اعلام نمایند . اتحادیه‌های صنفی موظفند شگایات دریافتی را جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع نمایند .

ماده 17)

 کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را رسیدگی نموده و نظر خود را به رییس اتحادیه جهت اقدامات قانونی اعلام نماید .

ماده 18)

  اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز شکایات دریافتی و نظر کمیسیون رسیدگی به شکایات را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی ، یا انصراف شاکی ، با اعلام مراتب ، پرونده را مختومه نماید . در غیر این صورت یا اعتراض شاکی پرونده براساس ماده 72 قانون صنفی جهت رسیدگی به هیاتهای بدوی ارسال نماید .

ماده 19 )

 کمیسیون می‌تواند در موارد ضروری نظر مجمع را در خصوص شکایات واصله از طریق اتحادیه مربوطه استفسار نماید .

ماده 20)

 کمیسون می‌تواند جهت احراز حقیقت امر و کشف واقع و صدور نظریه موجه و همچنین تشخیص و انطباق شکایات مطروحه با شرح وظایف خود و نهایتا جلوگیری از تداخل در امور مراجع قضایی از وجود مشاور و متخصص مربوطه استفاده نماید .

 کمیسیون حل اختلاف :

ماده 21 )

 وظیفه کمیسیون حل اختلاف ، رسیدگی به اختلاف افراد صنفی می‌باشد که از طریق هیات مدیره اتحادیه به کمیسیون مزبور ارجاع می‌گردد .

ماده 22 )

 شکایات افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و پس از رویت رییس اتحادیه حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایت رسیدگی و نظر خود را به رییس اتحادیه جهت اقدام قانونی اعلام نماید .

ماده 23 )

 در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده نظر خود را اعلام خواهد نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد .

ماده 24)

چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون حل اختلاف به اختلافات مطروحه از نظر صنفی تخلفاتی احراز گردد حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های مربوط اقدام خواهد شد .

 کمیسیون فنی :

ماده 25 )

 وظایف کمیسیون فنی که از طریق هیات مدیره ارجاع می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد .

الف – نظارت بر حسن انجام کار افراد صنفی از نظر مسایل فنی و تخصصی .

ب – نظارت بر رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی .

ج – انجام آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان دریافت پروانه کسب با هماهنگی سازمان‌های ذیربط جهت مشاغل فنی .

ماده 26)

 در موارد نظارت بر حسن انجام کار واحدهای صنفی از نظر مسایل فنی و تخصصی هیات مدیره اتحادیه کتبا مامورت مورد نظر را با اشاره به اجرای آن و تعیین نشانی دقیق محل مورد نظر به کمیسیون ابلاغ خواهد نمود و کمیسیون پس از اجرای ماموریت نتیجه را به هیات مدیره گزارش خواهد کرد . در اینگونه موارد چنانچه تخلفاتی احراز گردد به ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 28 اقدام خواهد شد .

ماده 27)

 کلیه آزمون‌ها و تعیین صلاحیت فنی افراد صنفی توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتحادیه و وزارت کار و امور اجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ) و یا سایر مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت .

تبصره : آن دسته از متقاضیان پروانه کسب که دارای گواهی مهارت فنی از مراجع ذیصلاح باشند . صلاحیت فنی آنها محرز شده تلقی می‌شود و نیاز به شرکت در آزمون فنی نخواهد داشت .

 ماده 28 )

 استانداردهای مهارت و تخصص توسط وزارت کار و امور اجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ) و یا سایر مراجع ذیربط تهیه می‌شودو در صورت نیاز از متخصصین مربوطه جهت تهیه و تدوین استانداردها دعوت به عمل خواهد آمد .

تبصره: استانداردهای مذکور پس از اعلام مراجع ذیصلاح از طریق دیبر خانه هیات عالی نظارت به منظور ایجاد هماهنگی به کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی سراسر کشور ابللاغ خواهد گردید .

ماده 29 )

 شرط اصلی صلاحیت اشتغال ، موفقیت در آزمون مربوطه می‌باشد و مادام که استاندارد هر یک از مشاغل موضوع آیین‌نامه تبصره ماده 13قانون نظام صنفی مشخص نگردیده ، نظر اتحادیه مربوط به هر حرفه با تایید وزارت کار و امور اجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ) و سایر مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه کفایت می‌نماید .

ماده 30 )

 اتحادیه‌ها مکلفند پس از تصویب استاندارد مربوط به هر حرفه و شغل و تشکیل کمیته آزمون افراد صنفی را از طریق کمیسیون فنی برای شرکت در آزمونهای مقرر به مدیریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی نمایند .

ماده 31 )

 هر فرد صنفی پس از دریافت معرفی نامه مکلف است در وقت تعیین شده در آزمون‌های مقرر شرکت نمایند . عدم شرکت در آزمون بدون عذر موجه به منزله عدم رعایت دستورات اتحادیه تلقی خواهد شد . تشخیص       عذر موجه با اتحادیه است .

 کمیسیون آموزش :

ماده 32)

 اتحادیه‌های صنفی موظفند برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تسهیلات لازم را فراهم آورند .

تبصره – وظیفه فوق الذکر از طریق هیات مدیره اتحادیه به کمیسیون آموزش اتحادیه تفویض می گردد .

ماده 33- کمیسیون آموزش اتحادیه موظف است به منظور بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی اعضای صنف در خصوص قوانین و مقررات صنفی کشور ، تامین اجتماعی ، بهداشت ، مالیات ، نیروی انتظامی ، شهرداری و سایر قوانین مرتبط با نظام صنفی با هماهنگی هیات مدیره اتحادیه و مجمع امورصنفی ذیربط دوره های آموزشی برگزار نماید .

ماده 34- اتحادیه ها موظفند به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی و همچنین ارتقای کارآیی آنان دوره های آموزشی لازم را از طریق کمیسیون آموزشی برگزار نمایند .

تبصره – اتحادیه ها موظفند هماهنگی لازم در این زمینه را با سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عمل آورند .

کمیسیون بازرسی :

ماده 35- کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است در راستای اجرای قانون نظام صنفی به ویژه فصل هشتم ضمن اعزام بازرسان اتحادیه به واحدهای صنفی گزارش آنان را دریافت و نتیجه را به هیات مدیره اتحادیه اعلام تا برابر ماده 72 قانون نظام صنفی رسیدگی شود .

ماده 36- کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است واحد صنفی افراد متقاضی پروانه کسب را بازدید نموده و گزارش آن را به اتحادیه مربوط اعلام نماید .

تبصره – هیات مدیره اتحادیه موظف است تسهیلات مورد نیاز ( نیروی انسانی کافی ) جهت بازرسی از واحدهای صنفی و همچنین رسیدگی به تخلفات صنفی جهت کمیسیون بازرسی و بازرسان اتحادیه فراهم نماید .

ماده 37- در شهرستان هایی که تعداد اعضای اتحادیه های صنفی به گونه ای است که امکان تشکیل کمیسیون های فوق را به طور مستقل دارا نمی باشد با تصویب کمیسیون نظارت می توان بعضی از کمیسیون ها را در هم ادغام نمود .

ماده 38- اتحادیه های صنفی مکلفند در پایان هر ماه آمار مربوط به عملکرد هر یک از کمیسیون های این آیین نامه را در قالب فرم های مربوط که توسط دبیر خانه هیات عالی نظارت و با همکاری سازمان بازرسی و نظارت تهیه و جهت سازمان بازرگانی استان ها ابلاغ خواهد شد از طریق مجامع امورصنفی به سازمان بازرگانی استان ها اعلام نمایند .

ماده 39- اتحادیه های صنفی مکلفند در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی ، همکاری های لازم را با سازمان بازرگانی استان ها معمول نمایند .

ماده 40- این آیین نامه در 40 ماده و 17 تبصره و در اجرای تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ به تصویب وزیر بازرگانی رسید .


آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نظام صنفی درآمدهای اتحادیه‌های صنفی

 

ماده 1)

 منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه

ب- وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات، اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف

ج- کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی

د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت

ماده 2)

 حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تامین هزینه‌ها و مخارج اتحادیه مکلف به پرداخت آن به صورت سالانه می‌باشد.

ماده 3)

حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه مربوط و تایید مجمع امور صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد. 

تبصره 1: حق عضویت واحدهای صنفی می‌تواند با درنظرگرفتن رسته شغلی، موقعیت مکانی، متراژ واحد صنفی، درجه واحد صنفی و تراکم جمعیت منطقه استقرار واحد صنفی و وضعیت مالی فرد صنفی متفاوت باشد. 

تبصره 2: اتحادیه مجاز است حق عضویت متقاضیان پروانه‌کسب برای سال اول را تا سقف 5 برابر و حداکثر به مبلغ دو میلیون ریال دریافت نماید. دریافت وجوه بیش از مبلغ دو میلیون ریال، براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید مجمع امور صنفی مربوط و تصویب کمیسیون نظارت و با موافقت کتبی معادن توسعه بازرگانی داخلی مجاز می‌باشد. 

تبصره 3: اتحادیه می‌تواند حق عضویت اعضای صنفی را به صورت یکجا یا به تقسیط طی یک سال و حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.

تبصره 4: اتحادیه‌های صنفی مجازند سالی یکبار درخواست افزایش حق عضویت خود را به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت ارایه نمایند. 

ماده 4)

 اتحادیه می‌تواند در ازای ارایه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف، مبالغی را بعنوان حق خدمات آموزشی و فنی دریافت نماید. 

تبصره:میزان حق خدمات آموزشی و فنی در اتحادیه‌های صنفی، براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید مجمع امور صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد. 

ماده 5)

 اتحادیه‌های صنفی مجازند مبالغی را بعنوان کمکهای داوطلبانه از اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای متقاضیان دریافت پروانه‌کسب با مجوز مجمع امور صنفی ذیربط دریافت نمایند. 

ماده 6)

 اتحادیه‌ها می‌توانند با انعقاد قرارداد با سازمانهای خصوصی، ادارات مالیاتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته به دولت وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات را عهده‌دار گردیده و مبلغی بعنوان کارمزد طبق مقررات دریافت و به حساب اتحادیه واریز نمایند. 

ماده 7)

 اتحادیه‌های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه‌کسب وجوهی را که براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت معین می‌گردد از متقاضیان دریافت نمایند. وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‌شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذیربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد. 

ماده 8)

 هیات‌رییسه هر اتحادیه مکلف‌است کلیه درآمدهای خود که در ماده 31 قانون نظام صنفی و ماده یک این آیین‌نامه تعیین گردیده را با افتتاح حسابجاری در یکی از بانکهای حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید. 

تبصره: هر اتحادیه مجاز است فقط یک حسابجاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد. 

ماده 9)

 درصورتی که اتحادیه از عهده تامین مخارج جاری برنیامده و این امر ناشی از سوء عملکرد مدیریت هیات‌مدیره نبوده باشد، پس از بررسی لازم و تایید مجمع امور صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت نسبت به ارایه کمک مالی از مجمع مزبور اقدام خواهد شد. 

تبصره: درصورتی که اتحادیه یادشده به علت کمی اعضا دچار مشکل مالی شده باشد، به پیشنهاد مجمع امور صنفی مربوط و تصویب کمیسیون نظارت نسبت به ادغام اتحادیه مزبور اقدام می‌گردد. 

ماده 10)

 اتحادیه‌های صنفی موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی خود را به موجب ماده یک این آیین‌نامه را هر سه ماه یکبار به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. 

ماده 11)

 اتحادیه‌های صنفی موظفند براساس بندهای (ز) و (و) ماده 30 قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن (تا پایان خردادماه هر سال) و تنظیم بودجه سال بعد (تا پایان دیماه هر سال) به مجمع امور صنفی ذیربط جهت رسیدگی و تصویب اقدام نمایند. 

ماده 12)

 کمیسیون نظارت مربوط و مجمع امور صنفی ذیربط مکلفند به طور نوبه‌ای یا نمونه‌گیری، وضعیت درآمدها و هزینه‌های اتحادیه را با مراجعه به دفاتر مربوطه بررسی و در جلسات کمیسیون نظارت گزارش نمایند. 

ماده 13)

 این آیین‌نامه شامل 13 ماده و 7 تبصره و در اجرای ماده 31 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 24/7/1385 به تصویب وزیر بازرگانی رسید و جایگزین آیین‌نامه مصوب 10/5/1383 گردید

دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 32 قانون نظام صنفی

ثبت مجامع امور صنفی در وزارت بازرگانی

 

ماده 1 )

 مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.

ماده 2 )

 منظور از وزارت بازرگانی در این دستورالعمل، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور است.

ماده 3 )

 سازمان بازرگانی استان ها و ادارات بازرگانی شهرستان ها موظفند پس از برگزاری انتخابات مجامع امور صنفی شهرستان های کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته مدارک زیر را ظرف مدت یک هفته جهت ثبت مجمع امور صنفی  به دبیرخانه هیات عالی نظارت  ارسال نمایند.

1 – اسامی داوطلبان عضویت در هیات رییسه مجمع امور صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستان مربوط.

2 -  اسامی داوطلبان عضویت در هیات رییسه مجمع امور صنفی که ثبت نام نموده اند.

3– صورتجلسه برگزاری انتخابات هیات رییسه مجمع امور صنفی که به امضای اعضای هیات نظارت بر انتخابات رسیده است.

ماده 4 )

 دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است پس از دریافت مدارک فوق، مشخصات مجمع شامل نام مجمع امور صنفی – تاریخ برگزاری انتخابات مجمع، اسامی اعضای هیات رییسه و سمت آن ها و آدرس و تلفن مجمع امور صنفی  را در دفتر مخصوصی که دارای شماره و تاریخ می باشد ثبت نماید.

ماده 5 )

 دبیرخانه هیات عالی نظارت پس از ثبت مجمع امور صنفی در دفتر مخصوص اقدام به صدور پروانه فعالیت مجمع طبق فرم پیوست و در پنج نسخه اقدام می نماید.

تبصره : نسخه اصلی پروانه فعالیت به مجمع امور صنفی مربوط تسلیم و یک نسخه در دبیرخانه هیات عالی نظارت  و یک نسخه جهت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و یک نسخه جهت سازمان بازرگانی استان و یک نسخه جهت اداره بازرگانی شهرستان مربوط ارسال می گردد.

ماده 6 )

 این دستورالعمل در شش ماده و یک تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 32 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ ..................... توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید.


آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رییسه مجامع امور صنفی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی

 ماده 1)

 بر اساس ماده 23 قانون نظام صنفی، رییس هیات مدیره هر اتحادیه صنفی به عنوان نماینده رسمی آن اتحادیه در مجمع امور صنفی می باشد که اتحادیه مزبور باید ظرف مدت 10 روز پس از تعیین اعضای هیات رییسه نسبت به معرفی وی به کمیسیون نظارت اقدام نماید.
ماده 2 )

 کمیسیون نظارت به منظور برگزاری انتخابات هیات رییسه مجمع امور صنفی مکلف است هیات نظارت بر انتخابات را مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت کشور و مجمع امور صنفی ذیربط تشکیل دهد.

تبصره 1: نماینده وزارت بازرگانی رییس هیات نظارت خواهد بود.

تبصره 2 : نماینده مجمع امور صنفی در هیات نظارت نمی تواند کاندیدای هیات رییسه مجمع جدید باشد.

تبصره 3 : جلسات هیات نظارت با حضور حداقل دو نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با دو رای معتبر خواهد بود.

تبصره 4 : دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که انتخابات هیات رییسه مجامع امور صنفی سراسر کشور همزمان و حداکثر ظرف مهلت یک ماه برگزار گردد.

ماده 3)

 کمیسیون نظارت از طریق روزنامه های کثیر الانتشار یا به وسایل مقتضی دیگر جهت کاندیداتوری هیات رییسه مجمع امور صنفی از نمایندگان موصوف دعوت بعمل آورده و داوطلبان نیز حداکثر ظرف مدت یک هفته آمادگی خود را به کمیسیون نظارت اعلام داشته و پرسشنامه مربوطه را تکمیل می نمایند.

تبصره 1: پرسشنامه مخصوص داوطلبان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه، تاریخ و محل تولد، مذهب، نشانی محل کار و سکونت، سوابق صنفی و اجتماعی و میزان تحصیلات می باشد.

تبصره 2: تعداد داوطلبین عضویت در هیات رییسه مجمع امور صنفی نباید کمتر از پنج نفر و در مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی، خدمات فنی و توزیعی و خدماتی نباید کمتر از هشت نفر باشد.

ماده 4 )

 رییس هیات نظارت بر انتخابات مجمع امور صنفی پس از معرفی داوطلبان عضویت در هیات رییسه مجمع امور صنفی زمان و مکان انتخابات را با هماهنگی مجمع امور صنفی تعیین و به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اعضا خواهد رساند.

تبصره : رییس هیات نظارت می تواند برای ورود اعضای مجمع به محوطه انتخابات کارت ویژه صادر نماید.

ماده 5 )

 انتخابات هیات رییسه مجمع امور صنفی حداقل با حضور3/2 نمایندگان معرفی شده از طرف اتحادیه ها برگزار می شود.

تبصره 1: درصورت به حد نصاب نرسیدن رای دهندگان در دور اول انتخابات کمیسیون نظارت حداکثر ظرف 15 روز دور دوم انتخابات را برگزار و در این مرحله انتخابات با رعایت مفاد این آیین نامه و حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع معتبر خواهد بود.

تبصره 2 :در صورت عدم حصول حد نصاب در مرحله دوم، انتخابات نوبت سوم با رعایت مفاد این آیین نامه حداکثر ظرف مهلت 15 روز با هر تعداد شرکت کننده، برگزار و رسمیت خواهد داشت.

ماده 6 )

 در شهرستان هایی که دارای دو مجمع امور صنفی می باشند در اولین جلسه هر دوره اعضای مجمع امور صنفی با حضور هیات نظارت و رای مخفی بر حسب ترتیب اکثریت نسبی آرا یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر را به عنوان هیات رییسه مجمع برای مدت دو سال انتخاب خواهند نمود.

ماده 7 )

 در شهرستان هایی که دارای مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی می باشند، در اولین جلسه هر دوره اعضای مجمع امور صنفی با حضور هیات نظارت و رای مخفی بر حسب ترتیب اکثریت نسبی آرا یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار را به عنوان هیات رییسه مجمع برای مدت دو سال انتخاب خواهند نمود.

تبصره 1: انتخاب مجدد اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی موضوع مواد 6 و 7 این آیین نامه برای ادوار بعدی بلامانع است.

تبصره 2: تعویض و یا تغییر سمت اعضای هیات رییسه منتخب ممنوع می باشد.

ماده 8)

 هنگام شروع اخذ رای رییس هیات نظارت در حضور حاضرین صندوق رای را باز نموده و خالی بودن آن را نشان می دهد، سپس درب صندوق رای را پلمب و تا هنگام استخراج آرا از باز شدن آن جلوگیری می نماید.

ماده 9)

 اعضای مجمع امور صنفی با توجه به صورت اسامی ملصق به عکس داوطلبان که در محل اخذ رای الصاق شده است رای مخفی خود را در حضور اعضای هیات نظارت به صندوق خواهند ریخت.  

تبصره 1: نظر به اینکه بر اساس ماده 23 قانون نظام صنفی در غیاب رییس اتحادیه، نایب رییس وظایف و اختیارات وی را عهده دار می باشد، لذا در صورتی که رییس اتحادیه به هر علت نتواند در انتخابات شرکت نمایند، با معرفی کتبی وی، نایب رییس اتحادیه مجاز به شرکت در انتخابات مجمع امور صنفی می باشد.

تبصره 2: هرگاه در ورقه بییش از حد مقرر اسم نوشته باشد اسامی به ترتیب ردیف و به تعداد کاندیدهای مورد نیاز معتبر قلمداد خواهد شد و زاید بر آن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد شد.

تبصره 3 : در صورتی که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده باشد مجموع اینگونه آرا بطور مساوی بین داوطلبین هم نام تقسیم گردد.

تبصره 4 : هرگونه تبلیغات انتخاباتی در روز اخذ رای ممنوع است.

ماده 10 )

 رییس هیات نظارت پس از خاتمه رای گیری بلافاصله صندوق اخذ رای را با حضور اعضای هیات نظارت و حاضران در جلسه باز، شمارش و پس از استخراج آرا، نتیجه را صورت مجلس نموده و به امضای هیات نظارت خواهد رساند.

تبصره 1: در صورت تساوی آرای بین دو یا چند نفر از داوطلبین، سمت آنان به طریق قرعه و با حضور هیات نظارت در روز انتخابات تعیین می گردد.

تبصره 2 : هیات نظارت موظف است ظرف مدت دو روز گزارش نحوه برگزاری انتخابات مجمع ر به کمیسیون نظارت منعکس نماید.

ماده 11 )

 چنانچه بعد از برگزاری انتخابات هیات رییسه مجمع امور صنفی نسبت به سوء جریان و نحوه انتخابات شکایتی وجود داشته باشد معترض می تواند ظرف مدت دو روز مراتب اعتراض خود را کتبا با قید دلیل و مدرک به دبیرخانه کمیسیون نظارت تسلیم دارد. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی نماید، رای و تصمیم کمیسیون نظارت در این مورد قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 1: کمیسیون نظارت عنداللزوم از شاکی جهت ادای توضیحات دعوت بعمل می آورد.

تبصره 2 : در صورت عدم وصول و یا رد شکایت در موعد مقرر بلافاصله اعتبارنامه های منتخبین با امضای رییس کمیسیون نظارت صادر و تسلیم خواهد شد.

ماده 12 )

 کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت دو ماه قبل از پایان دوره دو ساله تصدی هیات رییسه مجمع امور صنفی نسبت به انجام انتخابات دوره بعد اقدام نماید.

ماده 13)

در صورت استعفا، فوب، عزل یا حجر یکی از اعضای هیات رییسه موضوع در اولین جلسه مجمع مطرح و سپس به کمیسیون نظارت اعلام می گردد تا کمیسیون مزبور از نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای رای بیشتری است دعوت بعمل آورد. بدیهی است سمت اعضای هیات رییسه جدید به ترتیب و بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه و مطابق مفاد مواد شش و هفت این آیین نامه خواهد بود.

ماده 14)

 در صورت استعفاء، فوت، عزل یا حجر اکثریت اعضای هیات رییسه، موضوع در اولین جلسه مجمع مطرح و سپس به کمیسیون نظارت اعلام می گردد تا کمیسیون مزبور نسبت به برگزاری انتخابات مجمع امور صنفی حداکثر ظرف یکماه اقدام نماید.

ماده 15)

 چنانچه هیات رییسه مجمع استعفا نماید کمیسیون نظارت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه ترتیب انتخابات هیات رییسه مجدد مجمع را طبق ضوابط و مقررات این آیین نامه فراهم نماید.

ماده 16) در صورت استعفای دسته جمعی اعضای مجمع امور صنفی و یا عدم وصول حد نصاب در تشکیل مجمع برای سه جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب در خلال یک سال به منظور عدم ایجاد وقفه در انجام امور جاری اصناف بر اساس ماده 93 قانون نظم صنفی اقدام خواهد شد.

ماده 17 ) این آیین نامه در 17 ماده و 19 تبصره ، در تاریخ ............................. به تصویب وزیر بازرگانی رسید.


آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رییسه شورای اصناف کشور

(تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی)

ماده 1 براساس ماده 42 قانون  نظام صنفی ،شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستان‌های کشور می‌باشد . نمایندگان به‌ترتیب زیر با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رای مخفی اعضای هیات رییسه مجمع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می‌گردند.

الف – استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد تعداد 2 نفر

 ب – استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر وکمتر از 2 میلیون نفر باشد تعداد 4 نفر

 ج - استانهایی که جمعیت آنها بیش از دومیلیون نفر وکمتر از 3 میلیون نفر باشد تعداد 6 نفر

 د- استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد تعداد 8 نفر

 هـ - استان تهران 12 نفر

تبصره1: نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی، خدمات فنی و نیمی دیگر از صنوف توزیعی وخدماتی می باشند.

تبصره 2: دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی استان‌ها جهت عضویت در شورای اصناف کشور توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.

ماده 2)

هیات رییسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی هستند و با رای مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دوسال تعیین می‌گردد.

ماده3)

 رییس هیات عالی نظارت بمنظور برگزاری اولین دوره انتخابات هیات رییسه شورای اصناف کشور، یک نفر نماینده از طرف خود و دونفر نماینده از اعضای شورای اصناف کشور، یکی از صنوف تولیدی، خدمات فنی و دیگری از صنوف توزیعی وخدماتی که داوطلب عضویت در هیات رییسه شورا نباشند را به‌عنوان هیات اجرایی انتخابات تعیین می‌نماید.

تبصره1: نماینده وزیر بازرگانی، ریاست هیات اجرایی انتخابات را برعهده خواهد داشت .

تبصره 2: انتخاب دونفر از اعضای شورای اصناف کشور در ادوار بعدی با حضور حداقل دوسوم اعضای شورا و با اکثریت نسبی آرا تعیین می‌‌گردند.

ماده 4)

جلسات هیات  اجرایی با حضور حداقل دو نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه نیز باحداقل دو رای معتبر خواهد بود.

ماده 5)

 دبیرخانه هیات عالی نظارت از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا به وسایل مقتضی دیگر جهت کاندیداتوری هیات رییسه شورای اصناف کشور از نمایندگان موصوف دعوت بعمل می‌آورد و داوطلبان نیز حداکثر ظرف مدت 15 روز آمادگی خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام داشته و پرسشنامه مربوطه را تکمیل و ارسال می‌نمایند.

ماده 6)

 با توجه به این‌که صلاحیت داوطلبین عضویت در هیات رییسه شورای اصناف کشور قبلاٌ در انتخابات اتحادیه‌ها احراز گردیده است ، لذا در انتخابات هیات رییسه شورای اصناف نیز همچنان صلاحیت آنان تایید شده تلقی می‌شود مگر آنکه از ناحیه مراجع ذیصلاح دلیل و مدرکی مبنی بر عدم صلاحیت داوطلبان مذکور به‌منظور عضویت در هیات رییسه شورای اصناف کشور واصل گردد.

ماده 7)

 هیات اجرایی انتخابات موظف است ظرف مهلت بیست روز پس از اتمام مهلت تعیین شده برای ثبت نام ، نسبت به برگزاری انتخابات هیات رییسه شورای اصناف کشور اقدام نماید.

ماده 8 )

 انتخاب اعضای هیات رییسه شورای اصناف کشورتوسط کلیه اعضای شورای مذکور در یک‌روز انجام خواهد شد.

ماده 9)

 انتخابات هیات رییسه شورای اصناف کشور با شرکت حداقل دو سوم اعضای شورای مذکور معتبر خواهد بود.

تبصره : درصورت به حدنصاب نرسیدن رای دهندگان در دور اول انتخابات، هیات اجرایی حداکثر ظرف مدت 15 روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهند نمود انتخابات با رعایت مفاد این آیین‌نامه و با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای شورا در مرحله دوم  معتبر خواهد بود.درصورت به حد نصاب نرسیدن رای دهندگان در این مرحله ، موضوع جهت اخذ تصمیمات لازم در هیات عالی نظارت مطرح می‌گردد.

ماده10)

 مدت مسوولیت هیات رییسه شورای اصناف کشور در هر دوره دو سال خواهد بود و در هر حال مدت مسوولیت  نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رییسه مجامع امور صنفی باشد.

تبصره : دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است حداقل چهار ماه قبل از پایان عمر قانونی شورای اصناف کشور زمینه برگزاری انتخابات مجدد را طبق مفاد این آیین‌نامه فراهم نماید.

ماده11)

 جهت برگزاری انتخابات هیات رییسه شورای اصناف کشور، تعداد داوطلبین عضویت در هیات رییسه نباید کمتر از ده نفر(حداقل پنج نفر از صنوف توزیعی وخدماتی و پنج نفر از صنوف تولیدی وخدمات فنی )باشد.

تبصره1: دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است برای ورود اعضای شورای اصناف کشور به محل انتخابات کارت شناسایی عکس‌دار ویژه صادر نماید.

تبصره2: ورود به محل برگزاری انتخابات فقط برای اعضای شورای اصناف کشورمجاز می‌باشد . ورود اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و هیات رییسه مجامع امورصنفی و کارکنان سازمان‌های صنفی به محل برگزاری انتخابات ممنوع می‌باشد.

تبصره3: دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است فهرست اسامی افرادی‌که بعنوان نمایندگان مجامع امورصنفی جهت عضویت در شورای اصناف کشور معرفی گردیده‌اند را به ترتیب حروف الفبا در دو نسخه تهیه و در اختیار هیات اجرایی قرار دهد.

تبصره 4: هیات اجرایی انتخابات موظف است با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت ترتیبی اتخاذ نماید تا امنیت برگزاری انتخابات بنحو مقتضی تامین گردد. درصورتی‌که به تشخیص اکثریت اعضاء هیات اجرایی به دلایلی از قبیل تشنج  و عدم امنیت برگزاری انتخابات مقدور نباشد  انتخابات متوقف و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد اقدام خواهد گردید.

تبصره 5: دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است یک نسخه از صورتجلسه برگزاری انتخابات هیات رییسه شورای اصناف کشور را همراه گزارش مربوطه جهت رییس ، اعضای هیات عالی نظارت و معاونت توسعه بازرگانی داخلی ارسال نماید.

ماده12)

هنگام شروع اخذ رای رییس هیات اجرایی درحضور اعضای هیات و حاضرین جلسه، صندوق رای را باز نموده و خالی بودن آن را نشان می‌دهد، سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر هیات اجرایی انتخابات ممهور می‌نماید وصندوق رای تا هنگام استخراج آرا نباید باز شود.

ماده 13) اعضای شورای اصناف، با ارایه کارت شناسایی ویژه جهت دادن رای به محل برگزاری انتخابات واردمی‌شوندوهویت آنان بنحویکه هیات اجرایی مشخص می‌نماید کنترل خواهد شد. سپس اسامی حداکثر سه‌نفر از داوطلبین عضویت در هیات رییسه شورای اصناف کشور از صنوف تولیدی، خدمات فنی و حداکثر سه‌نفر از صنوف توزیعی، خدماتی را در برگ اخذ رای خود درج می‌نمایند.

تبصره1 : دادن وکالت و یا اعزام نماینده برای دادن رای ممنوع است.

تبصره 2: اسامی کاندیداها در لیست ملصق به عکس آنها وباخط خوانا و به تفکیک صنوف تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی در محل اخذ رای درمعرض دید رای دهندگان قرار خواهد گرفت.

ماده14) رییس هیات اجرایی انتخابات پس از پایان مهلت اخذ رای بلافاصله صندوق رای را با حضور اعضای هیات اجرایی و حاضران در جلسه باز و آرا را شمارش نموده و سپس آرای ماخوذه را با حضور دونفر از اعضای شورای اصناف که در همان زمان به قید قرعه انتخاب خواهند شد قرائت نموده و اعضای دیگر هیات اسامی را به‌همان ترتیبی که خوانده می‌شود در مقابل اسامی کاندیداها ثبت و سپس اسامی سه نفر از داوطلبین عضویت در هیات رییسه شورای اصناف کشور از صنوف تولیدی، خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی، خدماتی را که به ترتیب حایز اکثریت آرا گردیده‌اند را به‌عنوان اعضای هیات رییسه شورای مذکور صورت مجلس و اعلام خواهد نمود.

تبصره 1: هرگاه در ورقه‌ای بیش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد اسامی به ترتیب و از بالا به پایین به تعداد کاندیداهای مورد نیاز معتبر خواهد بود  و اسامی اضافی فاقد اعتبار تلقی شده و قرائت نخواهد گردید.

تبصره 2: در صورتیکه اسامی دو یا چند نفر از داوطلبان مشابه باشد مجموع این‌گونه آرا بطور مساوی بین داوطلبان هم‌نام تقسیم می‌گردد.

تبصره 3: در صورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب تعداد افراد مورد نیاز از طریق قرعه توسط هیات اجرایی انتخابات صورت می‌گیرد.

تبصره 4:دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است کلیه اوراق رای را به مدت شش ماه پس از انجام انتخابات نگهداری کرده، سپس در حضور اعضای هیات اجرایی انتخابات امحاء نماید.

ماده 15)

 چنانچه پس از برگزاری انتخابات نسبت به صحت برگزاری انتخابات شکایتی وجود داشته باشد، شاکی می‌تواند حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ برگزاری انتخابات شکایت خود را کتباً با ذکر مشخصات کامل خود همراه با دلایل و مدارک مربوط جهت رسیدگی توسط هیات عالی نظارت و یا کمیسیون منتخب هیات مزبور به دبیرخانه هیات عالی نظارت تسلیم و رسید دریافت نماید. دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شکایت واصله را در جلسه هیات عالی نظارت و یا کمیسیون منتخب هیات مطرح نماید. هیات عالی نظارت یا کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت پانزده روز به شکایت واصله رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

ماده 16) درصورت عدم وصول و یا رد شکایت در مواعد مقرر، دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیات رییسه منتخب دعوت بعمل آورد تا در جلسه ای نسبت به انتخاب یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، یک نفر دبیر و یکنفر خزانه دار از بین خود اقدام نمایند.

تبصره: پس از تعیین سمت اعضای هیات رییسه شورای اصناف کشور و اعلام آن توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت، احکام مربوطه با امضای رییس هیات عالی نظارت صادر می گردد.

ماده 17) درصورت استعفاء، فوت، عزل یا حجر هریک از اعضای هیات رییسه، موضوع در اولین جلسه شورای اصناف کشور مطرح و سپس به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام می گردد تا دبیرخانه مزبور از نفر بعدی که درصورتجلسه انتخابات دارای رای بیشتری است دعوت بعمل آورد. در اینصورت انتخابات مجدد داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیات رییسه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت انجام خواهد گردید.

تبصره:درصورت تغییر عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات عالی نظارت تعیین می گردد و ی درخواست اکثریت اعضای هیات رییسه و تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی، دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد داخلی به منظور تعیین سمت اعضای هیات رییسه شورا اقدام نماید.

ماده 18)

 درصورت استعفای اکثریت و یا استعفای دسته جمعی اعضای هیات رییسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است نسبت به تشکیل جلسه هیات عالی نظارت حداکثر ظرف مدت ده روز اقدام و براساس رای هیات اقدام نماید.

ماده 19) این آیین نامه براساس تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مجلس شورای اسلامی در نوزده ماده و هجده تبصره در تاریخ 19/9/1384 به تصویب وزیر بازرگانی رسید و در تاریخ 4/6/1386 یک تبصره به ذیل ماده 17 آن الحاق گردید.

       آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی

( وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور)

 

ماده 1 شورای اصناف کشور، شورایی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که به منظور تقویت بهسازی ونوسازی مجامع امورصنفی، اتحادیه ها و اصناف کشور تشکیل میگردد.

ماده 2 شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رییسه مجامع امورصنفی شهرستان های کشوراست که به روش انتخابی و با رأی اعضای هیأت رییسه مجامع امورصنفی استان و با نظارت کمیسیون نظارت مراکز استان انتخاب میگردند.

ماده 3 جلسات ادواری شورای اصناف کشور براساس ماده 44 قانون نظام صنفی در محل دبیرخانه هیأت عالی نظارت و یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تعیین میشود.

ماده 4 هیأت رییسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی، خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسائل صنفی برای مدت دو سال تعیین میگردند.

فصل اول:

ماده 5 وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور عبارتنداز:

1 ارایه نظرات مشورتی به مجامع امورصنفی کشور درجهت اجرای صحیح قانون نظ ام صنفی و مقررات مربوطه و قوانین موضوعه و همچنین بررسی جامع مجموعه قوانین و مقررات حمایتی و یا محدودکننده اصناف و پیگیری اصلاح آن از طریق مراجع قانونی.

2 ارایه نظرات مشورتی درمورد مسائل صنفی، اقتصادی و بازرگانی به وزارت بازرگانی و دیگر وزارتخانه ها و سازمان های صنفی.

3 بررسی و تحقیق در مورد وضعیت اصناف و سازمان های صنفی و بنگاههای کوچک سایر کشورها و همکاری و حمایت از اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با اصناف.

4 همکاری لازم با مجامع امورصنفی و ارگانهای ذیربط به منظور برگزاری نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور در جهت حمایت از صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی و .wto ایجاد زمینه های لازم برای آمادگی صنوف یا محیط رقابتی ناشی از پیوستن به

5 همکاری و معاضدت با مجامع امورصنفی شهرستانها جهت حل و فصل مشکلات و مسائل آنها.

6 پیگیری ایجاد و تنظیم روابط کاری منظم با وزارت خانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی در جهت حفظ حقوق اصناف کشور و ایجاد رابطه مطلوب متقابل بین سازمانهای صنفی و اصناف و وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط.

7 تهیه آمار و اطلاعات از وضعیت اصناف و سازمانهای صنفی کشور از طریق مجامع امورصنفی در دوره های زمانی سالانه و ارایه آن به معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و همچنین ایجاد پایگاه اطلاع رسانی کارآمد.

8 برگزاری دوره های آموزشی در رشته های مختلف بازرگانی و اقتصادی مناسب با احتیاجات جامعه اصناف کشور با همکاری مجامع امورصنفی و براساس برنامه های مصوب وزارت بازرگانی.

9 ارایه پیشنهاد به منظور بهبود و رفع مشکلات جاری و بهسازی و نوین سازی اصناف و سازمانهای صنفی از جمله تجارت الکترونیکی و استاندارد کالاها و خدمات صنفی به وزارت بازرگانی.

10  همکاری لازم با اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و تعامل با سایر سازمانها و نهادهای تخصصی داخلی و خارجی در زمینه های مختلف فعالیت های صنفی.

11  تنظیم بودجه سالیانه و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب هیأت عالی نظارت.

12  تنظیم ترازنامه مالی سالیانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب هیأت عالی نظارت.

13  اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت در چارچوب قانون نظام صنفی، قوانین موضوعه و آیین نامه های مربوطه.

14  انتشار نشریه تخصصی به منظور معرفی جامعه صنفی کشور و نیز ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی مسوؤلین سازمانهای صنفی واصناف.

15  پیگیری تشکیل بانک اصناف موسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، بیمه، شرک تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری توسط مجامع امورصنفی کشور طبق مقررات جاری و انجام هماهنگی با شبکه بانکی کشور در جهت بهرهمندی صنوف از تسهیلات بانکی.

16  پیگیری ایجاد شرکتهای صنفی توسط اتحادیهها و مجامع امورصنفی کشور به منظور تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و همچنین انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهرها.

17  مشارکت در مجامع، شوراها و کمیسیونهای مسوؤل سیاستگذاری در امور اقتصادی، اجتماعی وبازرگانی مرتبط با حوزه اصناف و بازرگانان.

18  تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در مجامع امور اصناف کشور در راستای سیاستهای وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) به منظور نظارت جدی و سازماندهی شده برعملکرد متصدیان واحدهای صنفی با هدف پاسخگویی به مطالبات و شکایات مردمی.

ماده 6 تصمیمات و مصوبات شورای اصناف کشور پس از تصویب وزیر بازرگانی در چارچوب قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به ویژه مواد 4 و 5 آیین نامه های اجرایی ماده 46 جهت مجامع و اتحادیه های صنفی لازم الاجرا میباشد.

فصل دوم  واحد بازرسی و نظارت اصناف:

ماده 7 واحد بازرسی و نظارت اصناف واحدی است که توسط مجامع امورصنفی و با هماهنگی شورای اصناف کشور به منظور نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل میگردد.

تبصره 1 کلیه اتحادیههای صنفی به ازاء هر پانصد موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امورصنفی واریز نمایند.

تبصره 2 مجامع امورصنفی موظفند نیروهای مربوط به واحد بازرسی و نظارت را تأمین نمایند.

تبصره 3 تعداد بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت آن شهرستان تعیین میگردد.

ماده 8 ناظر و بازرس فردی است که به عنوان ناظر و بازرس واحد صنفی توسط مجمع با هماهنگی وتصویب کمیسیون نظارت به عنوان ناظر و بازرس کمیسیون تعیین خواهد شد تا در چارچوب برنامه های شورای اصناف کشور و با سیاست های سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدک نندگان و تحت نظارت مدیر واحد بازرسی و نظارت اصناف از واحدهای صنفی بازرسی به عمل آورد.

ماده 9 مدیر واحد بازرسی و نظارت، فردی است که با پیشنهاد هیأت رییسه مجامع امورصنفی مشترک یا مجامع امورصنفی و با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت اصناف تعیین میگردد.

تبصره 1 مدیر واحد بازرسی و نظارت باید در مراکز استانها حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و درشهرستانها حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و آشنایی کافی به امور اصناف را داشته باشد.

تبصره 2 انتخاب مدیران واحد بازرسی و نظارت از بین اعضای هیأت مدیره اتحادیه و هیأت رییسه مجامع امورصنفی ممنوع میباشد.

ماده 10  ناظران و بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت اصناف باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف) دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در مراکز استانها و دیپلم در سایر شهرستانهای استان.

ب) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

ج) نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری.

د) توانایی بازرسی از واحدهای صنفی.

ه) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

و) عدم اشتهار به فساد اخلاقی.

ی) حداقل سن 22 سال و حداکثر 50 سال.

احراز شرایط فوق برای بازرسان و ناظران و تأیید صلاحیت آنها به عهده کمیسیون نظارت شهرستانمیباشد.

تبصره 1 بکارگیری کارمندان مجمع امورصنفی و اتحادیهها به شرط منفک شدن از شغل قبلی در واحدهای بازرسی و نظارت بلامانع میباشد.

تبصره 2 محل استقرار واحد بازرسی و نظارت توسط مجمع امورصنفی تأمین و تعیین میگردد.

تبصره 3 شورای اصناف کشور موظف است گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اصناف را به صورت ماهانه به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت توسعه بازرگانی داخلی ارسال نماید.

ماده 11  فعالیت واحد بازرسی و نظارت اصناف تنها شامل بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی خواهد بود.

تبصره  بازرسی از واحدهای صنفی در قالب تیم های دو نفره صورت میگیرد و ناظران و بازرسان هنگام مراجعه به واحدهای صنفی کلیه موارد مربوط به وظایف قانونی متصدیان واحدها را در چارچوب قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن مورد توجه قرار داده و اقدام قانونی به عمل خواهند آورد.

ماده 12  در صورتی که هنگام بازرسی از واحدهای صنفی، ناظران و بازرسان با تخلفات صنفی مندرج درفصل هشتم برخورد نمایند ضمن تکمیل فرم های تخلف، موضوع از طریق مدیر واحد بازرسی و نظارت اصناف به صورت روزانه جهت اقدام قانونی به سازمان و یا ادارات بازرگانی استان و شهرستان (دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی) ارسال میگردد.

ماده 13  نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات صنفی در هیأت ها و نیز اعتراض به آراء صادره براساس دستورالعمل اجرایی ماده 52 و 72 قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده 14  نحوه همکاری اتحادیهها با واحد های بازرسی و نظارت براساس ماده 72 قانون نظام صنفی و دستورالعمل اجرایی آن خواهد بود.

ماده 15  مسوؤلیت آموزش بازرسان و ناظران با مجامع امورصنفی می باشد.

ماده 16  رسیدگی به تخلفات بازرسان و ناظران به عهده کمیسیون نظارت هر شهرستا ن و تابع ضوابط ودستورالعملهای اعلامی سازمان حمایت میباشد.

ماده 17  مجامع امورصنفی موظفند به منظور دریافت شکایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شکایات وارده از نمونه فرم ها و نرم افزارهایی که توسط سازمان حمایت ارایه میگردد، استفاده نمایند.

ماده 18  اجرای مفاد این آیین نامه نافی اختیارات و مسوؤلیت های قانونی اتحادیه ها و مجامع امورصنفی در رابطه با انجام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی (در حدود مقررات قانون نظام صنفی) نخواهد بود.

ماده 19  شورای اصناف کشور مکلف است در امور مربوط به بازرسی و نظارت تعامل کافی را با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داشته باشد.

ماده 20  مسوؤلیت پاسخگویی به مردم، مقامات کشوری و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در اجرای این آیین نامه با شورای اصناف کشور و مجامع امورصنفی میباشد.

ماده 21  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان م یتواند در چارچوب سیاستهای وزارت بازرگانی از توان و ظرفیت شورای اصناف کشور و مجامع امورصنفی در امر نظارت و بازرسی با انعقاد قرارداد حجم کار معین درخصوص امور اجرایی بازرسی استفاده نماید.

ماده 22  در اجرای تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی و مطابق دستورالعمل مالی مصوب، کل درآمدهای ناشی از جرائم وصولی بابت پروندههای ارسالی از سوی واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امورصنفی شهرستانهای کشور پس از تأیید رؤسای سازمانهای بازرگانی استانها از سوی وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) در اختیار شورای اصناف کشور قرار میگردد.

ماده 23  شورای اصناف کشور مکلف است سیاستهای کلان و اجرایی وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) در امر بازرسی و نظارت اصناف را اجرا نماید.

ماده 24  شورای اصناف کشور به منظور ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای بازر سی و نظارت اصناف کشور موظف است واحدی تحت عنوان (واحد هماهنگی امور بازرسی و نظارت) ایجاد نماید.

تبصره  عزل و نصب مدیر واحد مزبور با پیشنهاد اعضاء هیأت رییسه شورای اصناف کشور و تأیید معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خواهد بود. ضمناً عزل مدیر واحد مذکور راساً توسط معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی نیز اقابل اقدام میباشد.

ماده 25  فعالیت واحد بازرسی و نظارت شامل دو بخش بررسی شکایات و بازرسی و نظارت واحدهای صنفی خواهد بود.

ماده 26  سایر تخلفات واحدهای صنفی که تخلف از ضوابط و مقررات و دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی، همچنین تخطی از مصوبات کمیسیونهای نظارت و هیأت عالی نظارت میباشد . برای بررسی و اقدام قانونی به اتحادیه ذیربط منعکس خواهد شد.

ماده 27  بخش رسیدگی به شکایات نیز ضمن دریافت شکایت های واصله از عملکرد متصدیان واحده ای صنفی و ثبت آنها در دفتر مخصوص، حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت های واصله را مطابق ماده 72 قانون نظام صنفی به اتحادیه ها و یا سازمانهای بازرگانی ارسال و نتیجه را به شاکی اعلام مینماید.

ماده 28  اتحادیه موظف است به گزارشات واصله ترتیب اثر داده و نتیجه بررسی های خود را جهت اعلام به شاکی حداکثر ظرف مدت ده روز به واحد بازرسی و نظارت اصناف اعلام نماید.

تبصره  نتیجه اقدامات اتحادیه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول از طریق واحد بازرس و نظارت اصناف به اطلاع شاکی خواهد رسید.

ماده 29 در صورت اعتراض شاکی به نتیجه رسیدگی اتحادیه، پرونده جهت رسیدگی، توسط اتحادیه به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد شد.

ماده 30  ابلاغ بخشنامه ها و مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون هیأت عالی نظارت در رابطه با واحدهای بازرسی و نظارت اصناف منحصراً توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و از طریق شورای اصناف کشور به واحدهای مزبور ابلاغ میگردد.

ماده 31  مسوؤلیت هماهنگی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف شهرستانهای هر استان به عهده مدیر واحد بازرسی و نظارت اصناف مرکز استان خواهد بود.

ماده 32  این آیین نامه در 32 ماده و 11 تبصره و در اجرای ماده 45 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ83 و الحاقیه /6 توسط وزیر بازرگانی تصویب و جایگزین آیین نامه اجرایی مصوب 71386 وزیر /8/ آیین نامه مذکور (تشکیل واحد بازرسی و نظارت اصناف و نحوه اداره آن) مصوب مورخ 6بازرگانی گردید.


در راستای تدابیر وزیر محترم بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر مشارکت اصناف در امور بازرسی، نظارت و تنظیم بازار و اعلام تمایل و آمادگی شورای اصناف به تحقق این مهم، تفاهم نامه زیر بین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شورای اصناف جمع بندی و از تاریخ امضای مفاد آن مدنظر طرفین خواهد بود.

ماده 1 بازرسی، نظارت و کنترل و تنظیم بازار به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت ها و تخلفات احتمالی و ... از وظایف حاکمیتی وزارت بازرگانی است. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرگانی استانها به عنوان واحدهای متولی انجام وظایف مذکور میباشند و در تشکیلات و شرح وظایف آنان مدیریت، نظارت و اقدامات اجرایی مربوط پیش بینی شده است.

ماده 2 سیاست و رویکرد وزارت بازرگانی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت بازرسی و رسیدگی به شکایات تشکلهای صنفی و نهادهای مردمی بوده و بر این مبنا رویکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام این امر توسط صنوف به شرط انجام مطلوب امور بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی با مدیریت و نظارت کلان سازمان میباشد.

ماده 3 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به وظایف و مسوؤلیت های قانونی اتحادیه ها و مجامع امورصنفی و شورای اصناف کشور در امر بازرسی و نظارت این واحدها را مناسبترین نهاد مردمی برای تفویض امور اجرایی در کنترل بازار میداند تا بدین ترتیب بازرسی امور واحدهای صنفی به خودشان تفویض گردد.

ماده 4 شورای اصناف کشور نیز با اعتقاد راسخ به همکاری فیمابین و در چارچوب قوانین و مقررات نظام صنفی آمادگی خود را به انجام امور بازرسی و کنترل و همکاری در تنظیم بازار براساس تدابیر و سیاست گذاری وزارت بازرگانی و روشهایی که از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تدوین و ابلاغ میگردد تحت نظارت سازمان موصوف و با هماهنگی سازمان بازرگانی استانها اعلام میدارد.

ماده 5 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آمادگی تفویض امور بازرسی و رسیدگی به شکایات صنفی در کلیه استان های کشور را به شورای اصناف دارد و این تفویض منوط به اعلام آمادگی شورای موصوف و احراز توانمندی انجام مأموریت توسط سازمان خواهد بود.

ماده 6 تفویض مأموریتهای اجرایی به شورای اصناف به تناسب اعلام آمادگی و تجهیز نیروی انسانی و تشکیلات که توسط شورای اصناف اعلام خواهد شد صورت میگیرد.

ماده 7 تفویض امور اجرایی در هر شهر یا استان براساس قرارداد یا موافقت نامه جداگانهای خواهد بود که فی مابین سازمان بازرگانی و مجامع امورصنفی استان منعقد شد در آن اجزاء دقیق مأموریت، مسوؤلیتها و تکالیف به طور کامل بیان خواهد شد.

ماده 8 با توجه به مسوؤلیت مستقیم سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان بازرگانی استانها در کلیه مسائل مربوط به بازرسی، کنترل و تنظیم بازار، تفویض بخشی از امور اجرایی به شورای اصناف نافی انجام باقی مانده مسوؤلیتها نخواهد بود و سازمان های مذکور برای انجام این ماموریت ها از نیروی موجود یا نیروی سایر نهادها و موسسات استفاده می نمایند.

ماده 9 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب ضوابط و به منظور تحقق ماموریت  های تفویض شده پشتیبانی و همکاری را با شورای اصناف به عمل می آورد.

ماده 10  در حوزه وزارت بازرگانی امور مرتبط با تنظیم بازار اهم سیاست گذاری و مدیریت عمومی و کلان صرفاً توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان تولیدکنندگان اعمال میشود و شورای اصناف کشور با علم به موضوع در ایجاد تعامل بیش از پیش همکاری خواهد نمود.

ماده 11  مرکز تجمیع و پردازش اطلاعات مرتبط با تنظیم بازار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اصناف کشور اطلاعات و آمار عملکرد و اقدامات خود را در این بخش برابر روشی که به توافق خواهد رسید به سازمان ارایه می نمایند.

ماده 12  شورای اصناف کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمادگی خود را در تشریک مساعی و هماهنگی فی مابین بعدی برای تحقق مفاد این تفاهم نامه اعلام می دارد.

87 در 3 نسخه امضاء و مبادله گردید./. /9/ این تفاهم نامه در 12 ماده در تاریخ 30

الحاقیه آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی

مبنی بر تشکیل واحد بازرسی و نظارت اصناف و نحوه اداره آن

 

مقدمه:در اجرای سیاستهای کلان دولت محترم در زمینه واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و با توجه به برنامه های محوری وزارت بازرگانی در خصوص جلب مشارکت بیش از پیش اصناف به عنوان یکی از اقشار بزرگ و تاثیر گذار در فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامه های ساماندهی اصناف، همچنین ضرورت نظارت جدی و سازمان دهی شده بر عملکرد متصدیان واحدهای صنفی با هدف پاسخگویی به مطالبات و رسیدگی مردمی در این ارتباط، واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در سطح کشور تشکیل می شوند.

با عنایت به اینکه لازم است تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت اصناف و ارتقاء سطح عملکردی سازمانهای صنفی در نظارت بر فعالیت واحدهای تحت پوشش با انسجام و هماهنگی کامل کلیه عوامل دست اندرکاران شکل گیرد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین اتحادیه های صنفی در رابطه با بازرسی واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات و با استفاده از اختیارات مطرح در ماده 45 قانون نظام صنفی، این الحاقیه به آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی (وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور) اضافه و در تاریخ 6/8/86 به تصویب وزیر بازرگانی رسید.

فصل اول: تعاریف

ماده 1) واحد بازرسی و نظارت اصناف

واحدی است که از بازرسان معرفی شده توسط اتحادیه های صنفی هر شهرستان به نسبت تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش، زیر نظر مجمع امور صنفی شهرستان تشکیل و بازرسی از واحدهای صنفی و نیز رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای مزبور را بر عهده دارد.

ماده 2) بازرس

فردی است که توسط اتحادیه به مجمع امور صنفی مربوطه معرفی تا به عنوان بازرس اتحادیه و ناظر کمیسیون نظارت شهرستان در چارچوب برنامه های واحد بازرسی و نظارت اصناف از واحدهای صنفی بازرسی بعمل آورد.

ماده 3) تخلفات

تخطی از ضوابط و مقررات صنفی مندرج در قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن و مصوبات کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت و سایر مراجع قانونی مذکور در قانون نظام صنفی می باشد.

ماده 4) مسئول واحد

فردی است که با پیشنهاد هیات رییسه مجمع امور صنفی مشترک یا مجامع امور صنفی و تایید کمیسیون نظارت به عنوان مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف تعیین می گردد.

ماده5)

کلیه اتحادیه هایی که تا 500 نفر عضو داشته باشند موظفند حداقل یک نفر را به عنوان بازرس واحدهای صنفی به مجمع امور صنفی شهرستان معرفی نمایند.

تبصره 1: اتحادیه هایی که بیش از 500 واحد صنفی عضو داشته باشند به ازای هر 300 واحد اضافه نیز یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی شهرستان معرفی خواهند کرد.

تبصر 2: در شهرستان هایی که واحدهای تحت پوشش اتحادیه ها نصاب مقرر در ماده 5 را دارا نمی باشند، کمیسیون نظارت آن شهرستان ضمن تعیین تعداد بازرسین مورد نیاز ترتیبی اتخاذ خواهد کرد تا چند اتحادیه به اتفاق یه بازرس معرفی نمایند.

ماده6)

 افراد معرفی شده توسط اتحادیه های صنفی علاوه بر عنوان بازرس واحدهای صنفی، ناظر کمیسیون نظارت نیز خواهند بود و تحت نظارت مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف انجام وظیفه می نمایند.

تبصره: رییس کمیسیون نظارت شهرستان برای کلیه بازرسان واحد بازرسی و نظارت اصناف کارت شناسایی متحدالشکل که الگوی آن توسط شورای اصناف کشور تهیه و به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید، صادر می نماید.

ماده 7)

 بازرسان معرفی شده توسط اتحادیه ها باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف) حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

ب) نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری

ج) توانایی انجام بازرسی از واحدهای صنفی

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر

ه) عدم اشتهار به فساد اخلاقی

و) حداکثر سن 50 سال

تبصره: احراز شرایط مندرج در بند هفت برای بازرسان و ناظران و تایید صلاحیت عمومی آنها به عهده کمیسیون نظارت شهرستان می باشد.

ماده 8)

 محل استقرار واحد بازرسی و نظارت اصناف توسط مجمع امور صنفی مربوط تامین و تعیین می گردد.

تبصره : سازمان و تشکیلات واحد بازرسی و نظارت اصناف براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

ماده 9)

 پرداخت حق الزحمه بازرسان معرفی شده توسط هر اتحادیه بعهده همان اتحادیه بوده و سایر هزینه  های جاری واحد بازرسی و نظارت اصناف از محل بودجه مجامع امور صنفی تامین خواهد شد.

ماده 10)

 میزان 20 درصد درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی موضوع تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی به شورای اصناف کشور پرداخت می گردد تا براساس عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت شهرستان ها در اختیار واحدهای مزبور قرار گیرد.

ماده 11)

 شورای اصناف کشور، مسئول پیگیری تشکیل واحد بازرسی و نظارت اصناف در شهرستان های کشور خواهد بود.

ماده 12)

 شورای اصناف کشور مسئول ایجاد هماهنگی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور بوده و موظف است گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اصناف را به صورت ماهیانه به منظور بررسی و طرح در جلسات کمیسیون هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نماید.

ماده 13)

 شورای اصناف کشور به منظور انجام وظایف محوله براساس این دستورالعمل، موظف است واحدی تحت عنوان «واحد هماهنگی امور بازرسی و نظارت» ایجاد نماید.

تبصره: مسئول واحد مزبور با پیشنهاد اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور و تایید کمیسیون هیات عالی نظارت، تعیین می گردد.

ماده 14)

 سازمان بازرگانی استانها موظفند گزارش کلی عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اصناف شهرستان های تابعه استان را به طور مستمر جهت معاونت توسعه بازرگانی داخلی ارسال نمایند.

فصل سوم: نحوه انجام بازرسی و دریافت شکایات

ماده 15)

 فعالیت واحد بازرسی و نظارت اصناف شامل دو بخش رسیدگی به شکایات و بازرسی و نظارت واحدهای صنفی خواهد بود.

ماده 16)

 بازرسی از واحدهای صنفی در قالب تیمهای دو نفره صورت می گیرد و بازرسان هنگام مراجعه به واحدهای صنفی کلیه موارد مربوط به وظایف قانونی متصدیان واحدها را در چارچوب قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن مورد توجه قرار داده و اقدام قانونی بعمل خواهند آورد.

ماده 17)

 در صورتیکه هنگام بازرسی از واحد صنفی، بازرسان به تخلفات صنفی مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی برخورد نمایند، ضمن تکمیل فرمهای تخلف، موضوع را از طریق مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف برای رسیدگی به دبیرخانه هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی، موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی ارسال می نمایند.

ماده 18)

 نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات صنفی در هیاتها و نیز اعتراض به آراء صادره توسط آنها براساس دستورالعمل اجرایی مواد 52 و 72 قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده 19)

 سایر تخلفات واحدهای صنفی که تخلف از ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی، همچنین تخطی از مصوبات کمیسیون های نظارت و هیات عالی نظارت می باشد برای بررسی و اقدام قانونی به اتحادیه ذیربط منعکس خواهد شد.

ماده 20)

 بخش رسیدگی به شکایات نیز ضمن دریافت شکایتهای واصله از عملکرد متصدیان واحدهای صنفی و ثبت آنها در دفتر مخصوص، حداکثر ظرف مدت 10 روز به شکایتهای واصله رسیدگی و نتیجه را به شاکی اعلام می نماید. بدیهی است در صورت عدم احراز تخلف از سوی متشاکی، پرونده مختومه و در صورت احراز تخلف جهت رسیدگی به اتحادیه ذیربط یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی (برحسب موضوع) ارجاع می گردد.

ماده 21)

 اتحادیه موظف است به گزارشات واصله ترتیب اثر داده و نتیجه بررسی های خود را جهت اعلام به شاکی حداکثر ظرف مدت 10 روز به واحد بازرسی و نظارت اصناف اعلام نماید.

تبصره: نتیجه اقدامات اتحادیه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول از طریق واحد بازرسی و نظارت اصناف به اطلاع شاکی خواهد رسید.

ماده 22)

 در صورت اعتراض شاکی به نتیجه رسیدگی اتحادیه پرونده به همراه نتایج اقدامات انجام شده در اختیار مجمع امور صنفی ذیربط قرار می گیرد تا مجمع امور صنفی براساس بند (ب) ماده 30 قانون نظام صنفی موضوع را مورد بازنگری قرار داده و نتیجه حداکثر ظرف مدت ده روز به شاکی اعلام شود.

ماده 23)

ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات هیات عالی نظارت و کمیسیون هیات عالی نظارت در رابطه با واحدهای بازرسی و نظارت اصناف منحصرا توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و از طریق شورای اصناف کشور به واحدهای مزبور ابلاغ می گردد.

فصل چهارم: سایر موارد

ماده 24)

 مسئولیت هماهنگی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف شهرستان های هر استان به عهده مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف مرکز استان خواهد بود.

ماده 25)

 مسئولیت آموزش بازرسان و ناظران موضوع این دستورالعمل بعهده مجامع امور صنفی خواهد بود. همچنین شورای اصناف کشور موظف است با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت دوره های آموزشی جهت مسئولین واحدهای بازرسی و نظارت استانها برگزار نماید.

ماده 26)

 رسیدگی به تخلفات بازرسان و ناظران به عهده کمیسیون های نظارت می باشد که براساس شکایات واصله بررسی و اقدام خواهد شد.

ماده 27)

 کلیه واحدهای صنفی مکلفند با بازرسان و ناظران موضوع این دستورالعمل همکاری نمایند.

 

اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 46 قانون نظام صنفی

( شیوه اداره شورای اصناف کشور)

ماده 1)

 هیات رئیسه شورای اصناف کشور ، مسئولیت سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت برکلیه امور شورا را عهده دار میباشند.

 ماده 2)  اموراجرائی شورای اصناف کشور بوسیله دبیرکل  شورا که پس از برگزاری انتخابات هیات رییسه شورا‌ با تصویب  اعضای ‌هیات رییسه شورا و تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و باحکم رییس  شورا  به  مدت دو سال تعیین می گردد، انجام  میشود.

تبصره 1: دبیرکل  شورا باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس وآشنایی کامل با امور اتحادیه ها، مجامع امور صنفی واصناف را داشته باشد.

تبصره 2:تغییر دبیرکل  شورا،‌براساس پیشنهاد هیات رییسه شورا و تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی انجام میگیرد.

تبصره 3: میزان حقوق و مزایای دبیرکل شورا توسط هیات رییسه شورا تعیین میگردد.

ماده 3) مکاتبات شورای اصناف کشور با وزارتخانه ها ونهادها و سازمان های  دولتی با امضاء رییس شورا و درغیاب وی با یکی از نواب رییس و مکاتبات شورای اصناف کشور با شرکت ها و سازمانهای خصوصی و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و صنوف علاوه بررئیس یا یکی از نواب رییس با امضای  دبیرکل  شورا نیز می باشد.

ماده 4)جلسات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور هر15 روز یکبار تشکیل میگردد و در صورت ضرورت و براساس پیشنهاد رییس شورا و یا اکثریت اعضای هیات رییسه می توان نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده اقدام نمود.

ماده 5 )جلسات اعضاء هیات رییسه شورا با حضور حداقل پنج نفر از اعضای هیات رییسه رسیمت مییابد و تصمیمات متخذه درجلسات مزبور حداقل با پنج رای معتبرخواهد بود.

تبصره: دبیرکل  شورا بدون داشتن حق رای موظف به شرکت درجلسات هیات رییسه شورا میباشد.و علاوه برانجام امور شورا مسئولیت اجرای مصوبات اعضاء هیات رییسه را نیز خواهد داشت .

ماده 6) تشکیلات اداری شورای اصناف کشور متناسب با وظایف ومسئولیت های شورا ، ‌توسط هریک از اعضای هیات رئیسه و یا دبیرکل  پیشنهاد و پس از تایید اعضای هیات رییسه شورا جهت تصویب به کمیسیون هیات عالی نظارت ارائه میگردد.

ماده 7) آیین نامه اداری شورا مشتمل بر چگونگی استخدام ،‌ حقوق و مزایا و شرح وظایف هریک از پست های سازمانی شورا و غیره توسط دبیرکل  شورا تهیه و پس از تایید هیات رییسه شورا جهت تصویب به کمیسیون هیات عالی نظارت ارائه میگردد.

ماده 8) بمنظور انجام بهینه وظایف ،‌ شورا می تواند در صورت ضرورت نسبت به انتخاب و بکارگیری تا پنج  نفر مشاور پس از تصویب اعضای هیات رئیسه درزمینه های  مختلف اقدام نماید.حقوق و مزایای مشاورین با تصویب اعضاء‌ هیات رییسه تعیین می گردد.

تبصره : مشاورین شورا موظفند درصورت درخواست اعضاء هیات رییسه و یا دبیرکل  و یا کمیسیونهای  شورا همکاری های لازم را با آنها به عمل آورند.

ماده 9) جلسات عمومی عادی اعضای شورای اصناف کشور هردو ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء‌تشکیل میگردد.

تبصره 1: جلسات فوق العاده شورای اصناف کشور درصورت ضرورت و یا درخواست اکثریت اعضاء‌هیات رییسه و یا یک سوم اعضای ‌شورا و یا رییس کمیسیون هیات عالی نظارت باحضوراکثریت اعضای شورا تشکیل می گردد.

تبصره 2: تصمیمات جلسات عمومی عادی و فوق العاده شورای اصناف کشور با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضرین درجلسه معتبر میباشد

ماده 10) دستورجلسات و زمان و محل تشکیل جلسه بایستی حداقل یک هفته قبل به طریق مقتضی به اطلاع اعضاء رسانیده شود.

تبصره 1: براساس ماده 44 قانون نظام صنفی ، جلسات عمومی عادی و فوق العاده شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیات عالی نظارت و یا هرمکانی که دبیرخانه تعیین نماید، برگزار می گردد.

تبصره 2: دستورجلساتی که قبلاً به اطلاع اعضاء‌ نرسیده باشد قابل طرح در جلسه شورا نخواهد بود.

تبصره 3: درصورتیکه ضرورت طرح موضوعی را اکثریت اعضای هیات رئیسه شورا جهت طرح در اجلاس عادی یا فوق العاده تشخیص دهند، موضوع در دستور کار اجلاس شورا قرار خواهد گرفت .

تبصره 4: موارد ضروری برای طرح و اتخاد تصمیم در شورا که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تشخیص داده میشودحداقل یک هفته پیش از جلسه شورا کتباً به شورا اعلام و شورا موظف است در دستورکار اولین جلسه قرار دهد.

تبصره 5:شورا موظف است طرحها و برنامه های ارائه شده ازسوی مجامع امور صنفی استانها را طبق اولویت در دستور کار شورا قراردهد.

تبصره 6: اگر موضوع در دستورجلسه به استان خاصی ارتباط داشته باشد ، از نمایندگان آن استان دعوت میشود تا نظرات خود را درجلسه به اطلاع اعضای شورا برسانند.

ماده11)شورای اصناف کشور موظف است خلاصه مذاکرات وتصمیمات جلسات عمومی عادی و فوق العاده شورا را ظرف مدت 48 ساعت جهت بررسی به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نماید.

ماده 12) درصورتیکه دبیرخانه هیات عالی نظارت مصوبات و تصمیمات متخذه درجلسه عمومی عادی یا فوق العاده شورا را مغایر قانون و آیین نامه های مربوطه تشخیص دهد باید موضوع را کتباً و با دلائل کافی جهت طرح درجلسات هیات رییسه به شورا اعلام نماید. در صورتیکه هیات رییسه دلایل را قانع کننده تشخیص داد ،‌ شورا موظف است از اجرای مصوبه فوق خودداری و مراتب را در اولین جلسه شورا مطرح و نسبت به اصلاح و یا لغو مصوبه و یا تصمیم اقدام نماید. درصورتیکه هیات رییسه شورا دلائل دبیرخانه هیات عالی نظارت را قانع کننده تشخیص ندهد باید مراتب را به دبیرخانه جهت طرح موضوع درجلسات کمیسیون هیات عالی نظارت اعلام نماید. نظر کمیسیون هیات عالی نظارت در این مورد قطعی و لازم الاجراء میباشد.

ماده 13)درهریک از جلسات شورا حداکثر پنج  نفر از اعضاء‌شورا به ترتیب نوبت و بعنوان ناطقین قبل از دستور هریک حداکثر به مدت ده دقیقه می توانند سخنرانی و گزارشات خود را پیرامون مسائل و مشکلات اصناف ارائه نمایند.

ماده 14) شورای اصناف کشور در اجرای وظایف محوله ، موظف است ، ‌تعداد کمیسیونهای مورد لزوم و تعداد اعضاء و وظایف ومسئولیت های آنها را طبق قانون و آیین نامه های نظام صنفی و وظایف و مسئولیت های شورا تنظیم و جهت تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت ارسال نماید.

ماده 15) شورای اصناف کشور موظف است کلیه درآمدهای خود را حداکثر در سه  حسابجاری و یک حساب سپرده نزد بانک های کشور واریز نماید.

ماده 16)  برداشت ازحساب مزبور و همچنین  امضاء چک ها ،‌اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت  خزانه دار و امضای  رییس یا یکی از نواب رییس و با مهر شورا انجام میگیرد .

تبصره : خزانه دار شورا ،‌ نقش ذیحساب شورا را ایفا کرده و مسئولیت کنترل عملیات مالی شورا به عهده وی می باشد.

ماده 17) شورای اصناف کشور موظف است دستورالعمل معاملات شورا را که به تایید اعضای‌ هیات رییسه شورا رسیده جهت تصویب به کمیسیون هیات عالی نظارت ارائه نماید.

ماده 18) انجام معاملات شورا صرفاً براساس دستورالعمل مزبو رانجام می گیرد و انجام هرگونه معامله برخلاف مفاد دستورالعمل مذکور تخلف و قابل پیگرد قانونی می باشد.

ماده 19) بمنظور سهولت در انجام وظایف شورا ،‌رییس شورا و دبیرکل فارغ از هزینه های پرسنلی ( حقوق و دستمرد) هرکدام  اختیار دارند به ترتیب  حداکثر تاسقف دومیلیون و یک میلیون تومان ماهانه و مجموعاً به ترتیب تاسقف بیست وچها رمیلیون تومان و دوازده میلیون تومان سالیانه بارعایت ضوابط و مقررات مربوط هزینه  نمایند. بدیهی  است انجام هزینه های بیش از مبالغ فوق با تصویب هیات رییسه خواهد بود.

تبصره: رئیس و دبیرکل  شورا موظف به رعایت دستورالعمل معاملات شورا که طبق ماده 17 این آیین نامه تهیه ، تنظیم و تصویب گردیده میباشند.

ماده 20) شورای اصناف کشور موظف است بابت شرکت اعضای ‌شورا در جلسات عادی و
فوق العاده ، نسبت به پرداخت مبلغی که میزان آن براساس پیشنهاد اعضای ‌هیات رییسه شورا و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت که در بودجه سالیانه شورا پیش بینی گردیده پرداخت نماید.

ماده 21  این آیین نامه ، شامل 21 ماده و 15 تبصره و دراجرای ماده 46 قانون نظام صنفی تهیه و  در تاریخ 25/12/1386 توسط وزیر بازرگانی تصویب و جایگزین آیین نامه مصوب 8/6/83 گردید. 9/ع-27/11


آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون نظام صنفی

منابع مالی شورای اصناف کشور


ماده 1 )منابع مالی شورای اصناف کشور عبارتند از:

الف – حق عضویت مجامع امور صنفی.

ب – حق ارایه خدمات فنی و آموزشی.

ج – کمک های دریافتی از مجامع امور صنفی.

ماده 2) مجامع امور صنفی شهرستان های کشور موظفند معادل 3 درصد از درآمد ناخالص خود را به عنوان حق عضویت به شورای اصناف کشور پرداخت نمایند.

تبصره : کمیسیونهای نظارت شهرستانهای کشور موظفند به مجامع امور صنفی شهرستانها ابلاغ نمایند تا حق عضویت خود را به حساب اعلام شده از سوی شورا واریز نموده و رسید آنرا جهت دبیرخانه شورای اصناف کشور ارسال نمایند.

ماده 3) مجامع امور صنفی می توانند به جهت تقویت بنیه مالی شورا و پیشبرد اهداف صنفی، کمک های داوطلبانه خود را شورای اصناف کشور پرداخت نمایند.

ماده 4) شورای اصناف کشور در ازای ارایه خدمات فنی و آموزشی به اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و اشخاص حقیقی و حقوقی مجازند مبالغی را دریافت نمایند.

تبصره : میزان این دریافتی ها به تناسب ارایه خدمات متفاوت می باشد و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی که درخواست استفاده از خدمات مزبور را ندارند، از پرداخت آن معاف می باشند.

ماده 5) شورای اصناف کشور می تواند در قبال ارایه خدمات حقوقی، مالی و نرم افزاری به اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی بابت حق خدمات دریافت نماید.

ماده 6) میزان مبالغ دریافتی شورای اصناف کشور بابت حق خدمات (مواد چهار و پنج) بر اساس پیشنهاد هیات رییسه شورا و تایید مجمع عادی یا فوق العاده شورای اصناف کشور و با تصویب وزیر بازرگانی تعیین می گردد.

ماده 7 ) این آیین نامه در هفت ماده و دو تبصره و بر اساس ماده 47 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ ............ توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید.

 

آیین نامه اجرایی تبصره بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی


« وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دویا چند اتحادیه تقسیم می گردد.»

ماده 1) اتحادیه های صنفی که به موجب تصمیم کمیسیون های نظارت به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردند، موظفند نسبت به ارایه صورت اموال و دارایی ها و همچنین اسناد و مدارک مالی، اداری و حقوقی و .... را حداکثر ظرف مدت بیست روز به  کمیسیون نظارت اقدام نمایند.

ماده 2) کمیسیون نظارت مربوط اطلاعات و مدارک مزبور را حداکثر ظرف مدت 3 روز در اختیار هیات رییسه مجامع امو صنفی قرار می دهد تا کلیه اموال منقول و غیر منقول، دارایی‌ها، اثاثیه، ماشین های اداری و سایر ملزومات اتحادیه ای را که به دو یا چند اتحادیه تقسیم گردیده با نظر کارشناسی و به قیمت روز تقویم نمایند. همچنین وجوه نقدی اعم از سپرده ثابت و در گردش را نیز از بانک یا بانکهای مربوط استعلام و مشخص نمایند.

ماده 3) هیات رییسه مجامع امور صنفی موظفند میزان دیون و تعهدات مالی، اداری و حقوقی اتحادیه به اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز دقیقاً مشخص و مراتب را به کمیسیون نظارت اعلام نمایند.

ماده 4) هیات رییسه مجامع امور صنفی موظفند میزان دیون و تعهدات اتحادیه به اشخاص حقیقی و حقوقی را از ارزش میزان اموال، دارایی ها، اثاثیه و موجودی های نقدی ( موضوع ماده 2 این آیین نامه) کسر نموده و مبلغ باقی مانده را به نسبت تعداد اعضای اتحادیه های جدید بین اتحادیه های مزبور تقسیم نمایند.

ماده 5) کارکنان اتحادیه با نظر هیات رییسه مجمع امور صنفی ذیربط بین اتحادیه های جدید تقسیم گردند.

ماده 6) هیات رییسه مجامع امور صنفی موظفند به منظور جلوگیری از توقف فعالیتهای اتحادیه های جدیدی که از تفکیک اتحادیه قبلی ایجاد گردیده اند، تا قبل از واگذاری اموال و دارایی های اتحادیه منحله قدیم، مبلغی حداکثر به میزان 30% موجودی های نقدی اتحادیه منحله قدیم را به عنوان تنخواه گردان در اختیار اتحادیه های جدید قرار دهند.

ماده 7) در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه های جدید در کلیه موارد نظر مجمع امور صنفی ذیربط لازم الاجراست.

ماده 8)با توجه به این که بودجه هر اتحادیه از منابع مالی و درآمدهای مندرج در ماده 31 قانون نظام صنفی تامین می گردد لذا اتحادیه جدید جهت تامین هزینه های خود مبلغ حق عضویت دریافتی از اعضا را باید برابر حق عضویت اتحادیه ای که از آن منفک شده است دریافت نمایند. در صورت درخواست افزایش حق عضویت طبق قانون و مقررات نظام صنفی باید اقدام گردد.

ماده 9) این آیین نامه در نه ماده و در اجرای تبصره بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ ......................... توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید.ن/9/3

 

دستورالعمل اجرایی مواد 52 و 72 قانون نظام صنفی

 

بر اساس مواد 52 و 72 قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی به هیات رسیدگی به تخلفات صنفی متشکل از نمایندگان سازمان بازرگانی، دادگستری و مجمع امور صنفی واگذار شده است. دستورالعمل اجرایی مواد فوق در پنج مرحله و با توجه به ملاحظات قانونی، به شرح زیر ابلاغ می شود.

 

ماده 1 ) تعاریف

الف) اتحادیه: براساس ماده 7 قانون نظام صنفی شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه هستند و برای انجام دادن وظایف و مسوولیت های مقرر در قانون نظام صنفی تشکیل می شود.

ب) بازرسان و ناظران: افرادی از معتمدان و مصرف کنندگان، که با انتخاب کمیسیون نظارت تعیین می شوند. و گزارش آنها برای مراجع ذیصلاح موضوع ماده 72 ق . ن. ص قابل پیگیری است.

ج) دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات صنفی: به منظور انجام امور اجرایی مربوط به هیات های رسیدگی بدوی و تجدید نظر در سازمان های بازرگانی استان ها و ادارات و نمایندگی های تابعه تشکیل خواهد شد. مسوول دبیرخانه در مرکز استان توسط رییس سازمان بازرگانی و در شهرستان ها توسط روسای ادارات و نمایندگی های بازرگانی تعیین می شود. وظایف و اختیارات این دبیرخانه بر اساس ماده 8 این دستورالعمل خواهد بود.

د) هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی: مجموعه ای از افراد هستند که وظیفه رسیدگی اولیه به پرونده های تشکیل شده از سوی بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت و یا اتحادیه های صنفی را دارند. ترکیب این هیات بر اساس ماده 7 این دستورالعمل خواهد بود.

هـ) هیات تجدید نظر: مجموعه ای از افراد هستند که وظیفه رسیدگی به پرونده های تجدید نظر خواهی شده بر اساس ماده 18 این دستورالعمل را دارند. ترکیب این هیات بر اساس ماده 17 این دستورالعمل خواهد بود.

و)منظور از سازمان بازرسی و نظارت در متن دستورالعمل سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات است.

 

مرحله اول : دریافت شکایت

ماده 2 )

 خریداران یا مصرف کنندگان می توانند شکایات خود را به مراجع زیر تسلیم، ارسال یا اعلام نمایند.

1 – اتحادیه های ذیربط

2 – بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی

تبصره 1 : مطابق دستور شماره 2254/1 مورخ 12/2/1382 وزیر بازرگانی ، بازرسان و ناظران باید از بازرسن و ناظران فعلی سازمان های بازرگانی استان ها باشند. (این تبصره نافی اختیارات اتحادیه ها در بازرسی از واحدهای صنفی طبق بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی نمی باشند. )

تبصره 2 :سقف تعداد بازرسان و ناظران مجاز برای هر استان بر اساس شرایط اقتصادی استانها و سایر مولفه ها، اعلام خواهد شد. تا زمان اعلام دستورالعمل مربوطه استان ها فقط مجازند در سقف مجاز که قبلا از سوی سازمان بازرسی و نظارت اعلام شده است اقدام به جذب بازرس نمایند.

تبصره 3 : برای بازرسان و ناظران منتخب کمیسیون نظارت توسط سازمان بازرگانی استان و با امضای رییس کمیسیون نظارت هر شهرستان کارت شناسایی صادر می شود. طراحی کارت یکسان در سراسر کشور از سوی سازمان بازرسی و نظارت انجام می شود.

ماده 3 )

 شکایات رسیده به بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت همانند سایر شکایات وارده به ستادهای خبری سازمان های بازرگانی در برگه های دارای شماره مسلسل ثبت و در نرم افزار مشخصی که به این منظور طراحی شده است، در رکوردهای جداگانه نگهداری می شوند. (در مورد اتحادیه ها این شکایت بعد از رسیدگی توسط اتحادیه و در پایان هرماه طی فرمتی که قابل ثبت در نرم افزار مذکور باشد اعم از مختومه شده یا متخلف برای ثبت در فایل جداگانه ایی در ستاد خبری سازمان های بازرگانی به این سازمان ها ارسال خواهد شد. بدیهی است هر زمان امکانات نرم افزاری موجود در اتحادیه ها برای ثبت این گزارش ها و ارسال به صورت شبکه ایی برای سازمان بازرگانی میسر شود این گزارش ضرورتی نخواهد داشت.)

تبصره 1 : بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت فقط شکایات مرتبط با تخلفات موضوع قانون نظام صنفی را رسیدگی خواهند کرد و سایر شکایات واصله به ستادهای خبری سازمان های بازرگانی استان ها برابر دستورالعمل های قبلی سازمان بازرسی و نظارت رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2 : سازمان بازرسی و نظارت با هماهنگی سازمانهای بازرگانی استان ها و شرکت مخابرات ایران زمینه دسترسی همه شهرها و شهرستانها به تلفن 124 را فراهم نمایند.

تبصره 3: طراحی نرم افزار با قابلیت دریافت گزارشهای مورد نیاز توسط سازمان بازرسی و نظارت خواهد بود.

تبصره 4: ارجاع شکایات ثبت شده به بازرسان و ناظران توسط دبیرخانه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی خواهد بود.

تبصره 5 : اطلاع رسانی در مورد نحوه دریافت شکایات از طریق سازمان بازرگانی استانها و اتحادیه های صنفی یا به صورت مشترک از طریق دبیرخانه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی خواهد بود.

 

مرحله دوم: بررسی شکایت وارده

ماده 4 )

 شکایتهای واصله، توسط اتحادیه های مرتبط و بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت (متناسب با نحوه ورود شکایات) ظرف 10 روز بررسی و نتیجه آن به دبیرخانه هیات های بدوی اعلام خواهد شد.

تبصره : اگر گزارش های تخلف به صورت مستقیم به هیات های بدوی ارایه شود هیات بدوی باید گزارش را به سازمان بازرگانی یا اتحادیه ذیربط ارسال نماید این مراجع موظفند ظرف مدت 15 روز جوابیه ارسال نمایند در غیر این صورت هیات های بدوی مختار خواهند بود با استفاده از نظر سایر کارشناسان راسا نسبت به بررسی و صدور رای اقدام نمایند.

ماده 5 )

در صورت احراز تخلف از سوی هر کدام از دو مرجع بررسی فوق الذکر، نتیجه در فرم واحد متحدالشکل چهار برگی درج و به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی ارسال می شود. این فرم دارای شماره سریال بوده قابلیت ثبت در نرم افزاری که برای ردیابی این گزارش ها طراحی شده است را دارد نسخه اول مخصوص شعبه بدوی، نسخه دوم مخصوص متخلف، نسخه سوم برای ثبت در نرم افزار و نسخه چهارم نزد بازرس و ناظر باقی می ماند. در صورت عدم احراز تخلف فرد صنفی، انصراف شاکی با رضایت شاکی پرونده توسط اتحادیه مختومه اعلام می شود ولی گزارش آن مطابق ماده 3 به سازمان بازرگانی در پایان ماه ارسال می شود. بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت در هر حال، حتی در صورت عدم احراز تخلف با شرایطی که در بالا گفته شد گزارش بررسی شکایات را به هیات های بدوی ارسال می نمایند.

ماده 6 )

در صورت اعتراض شاکی به نتیجه رسیدگی، پرونده به همراه بررسی های انجام شده، ظرف مدت 10 روز از طریق دبیرخانه هیات باید در دستور کار هیات بدوی رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 1 : نتیجه رسیدگی به شکایت، توسط دبیرخانه هیات بدوی، در فرمهای مخصوصی که دارای شماره مسلسل، امکان ثبت در نرم افزار و پیگیری را دارند ثبت می شود. طراحی فرم ها، نرم افزارهای مربوطه و دستورالعمل نحوه تکمیل فرمها بر عهده سازمان بازرسی و نظارت می باشد. گزارشهای ارسالی از سوی تحادیه ها نیز باید در قالب مشابهی که توسط سازمان بازرگانی استان با توجه به شرایط خاص هر اتحادیه تدوین می شود، ثبت شوند. تا در پایان هر ماه امکان درج این گزارش ها در نرم افزار موجود در سازمان بازرگانی فراهم گردد.

تبصره 2 : نتیجه رسیدگی به پرونده از سوی دبیرخانه هیات بدوی به شاکی اعلام خواهد شد. در صورت مختومه شدن پرونده در اتحادیه مدیر اجرایی اتحادیه موظف است اطلاع رسانی لازم در مورد دلایل مختومه شدن پرونده را به شاکی انجام دهد. ثبت سوابق بررسی ها، در هر دو مرجع الزامی است.

تبصره 3 : بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت و اتحادیه های صنفی می توانند بر اساس نیاز بازار و اولویت های کالایی و خدماتی که از سوی کمیسیون تنظیم بازار یا کمیسیون نظارت اعلام می شود یا بر اساس اولویت ها و وظایفی که دولت تعیین می کند بازرسی های نوبه ایی از واحدهای صنفی به عمل می آورند. نتیجه این بررسی ها در صورتی که منجر به احراز تخلف شود، بایستی در قالب فرمهای موضوع ماده 5 این دستورالعمل به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی ارسال شود.

 

مرحله سوم: رسیدگی به شکایت در هیات بدوی

ماده 7 )

 اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی عبارتند از:

1 – نماینده سازمان بازرگانی در مرکز استان یا اداره بازرگانی در شهرستانها که با حکم رییس سازمان بازرگانی معین می شود.

2 – نماینده قوه قضاییه که مطابق ضوابط اعلامی در قانون نظام صنفی با حکم رییس قوه قضاییه تعیین می شود.

3 – نماینده مجمع امور صنفی ذیربط

تبصره 1: تعداد هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی بر اساس شرایط استان و با نظر رییس سازمان بازرگانی و کسب نظر نهایی از سازمان بازرسی و نظارت خواهد بود. تعداد این هیات ها در سطح استان در سالجاری حداکثر برابر تعداد شعب فعلی تعزیرات حکومتی در سطح استان ها خواهد بود.

تبصره 2 :لازم است نمایندگان دستگاه های فوق، دارای تحصیلات حقوقی و یا مطلع به مسایل حقوقی باشند.

تبصره 3 : محل استقرار هیات، سازمان بازرگانی در مراکز استان ها و ادارات و نمایندگی های بازرگانی در شهرستان ها خواهد بود.

تبصره 4 :مسوولیت اداره جلسات هیات بر عهده نماینده سازمان بازرگانی یا ادارات تابعه خواهد بود.

ماده 8 )


 وظایف و اختیارات دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات صنفی:


1 – ثبت اسناد، نامه ها، پرونده ها، شکایات و انجام مکاتبات اداری.

2 – دریافت و ثبت شکایات تلفنی یا شکایاتی که از طریق پست دریافت می شود.

3 – هماهنگی برای تنظیم زمان برگزاری جلسات هیات بدوی و تجدید نظر.

4 – پیگیری، ارسال و ابلاغ رای صادره از سوی هیات بدوی به طرفین شکایت.

5 – استفاده از امکانات و نرم افزارهای کارآمد برای برقراری ارتباط با مراجعین به صورت 24 ساعته.

6 – ارایه گزارش های دوره ای به سازمان بازرسی و نظارت و مرکز اصناف و بازرگانان ایران.

ماده 9 )

هیات حداکثر در مدت دو هفته از طرفین شکایت دعوت به عمل می آورد و پس از استماع سخنان طرفین به صدور رای اقدام می نماید. (از بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت و اتحادیه های صنفی در صورت لزوم و با ارسال دعوتنامه کتبی می توانند در این جلسات به عنوان مطلع دعوت کنند.)

تبصره 1 :عدم حضور هر یک از طرفین دعوا، منجر به عدم رسیدگی و صدور حکم نخواهد شد.

تبصره2 : جلسه با حضور هر سه عضو، رسمیت می یابد و تصمیم گیری با رای 2 عضو معتبر خواهد بود.

تبصره 3 : آرای هیات بدوی باید مستند به مواد قانونی و مقررات باشد و موارد استناد رای صادره ذکر شود. در مقدمه آرا باید گزارش کار و بررسی های انجام شده ارایه شود. مواردی چون حضوری یا غیابی بودن، مهلت اعتراض، نحوه و مرجع اعتراض باید در آنها قید گردد. (تا زمان طرای و ارسال فرم واحدی برای صدور آرا توسط هیات های بدوی می توان از نمونه فرم مراجع مشابه شعب تعزیرات حکومتی استفاده کرد)

ماده 10 )

 حیطه اختیارات هیات بدوی، بر اساس ماده 72 و 52 ق.ن.ص، رسیدگی به تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی و رسیدگی به گزارش بازرسی های موردی و نوبه ای بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت و اتحادیه ها در چارچوب قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده 11)

 در مواردی که انجام وظایف یا تصمیمات هیات بدوی و تجدید نظر مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری باشد، این مراجع طبق تبصره 4 ماده 72 ق.ن.ص موظف به همکاری بوده و در صورتی که هیات، رسیدگی به شکایات واصله را خارج از صلاحیت خود بداند، پرونده را جهت رسیدگی به مراجع صالح ارسال خواهد کرد. بدل پرونده باید در دبیرخانه ثبت و نگهداری شود.

ماده 12)

آرای صادره توسط هیات بدوی از طریق واحد اجرای احکام به طرفین ابلاغ می شود و از تاریخ ابلاغ رای هر یک از طرفین می توانند ظرف ده روز تقاضای تجدید نظر کنند. رونوشتی از آرای صادره باید به عنوان سابقه در پرونده متخلف درج گردد. (سازمان های بازرگانی می توانند ازخدمات سایر دستگاهها از جمله نیروی انتظامی با عقد قرارداد و برای ابلاغ آرای صادره استفاده نمایند. )

ماده 13 )

 به اتهامات متعدد و همزمان از یک فرد صنفی، در یک هیات بدوی رسیدگی خواهد شد.

ماده 14)

چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب چند تخلف شوند معادل مجموع تخلفات محکوم می شوند.

ماده 15 )

 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی می تواند از نظرات کارشناسان خبره اتحادیه ها یا بازرسان و ناظران در جریان رسیدگی به پرونده ها استفاده نماید. هزینه کارشناسی بر عهده درخواست کننده و پس از صدور رای بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

ماده 16)

 درصورت عدم امکان تشکیل هیات بدوی یا تجدید نظر در هر یک از شهرستان ها، هیات های بدوی مرکز استان یا شهرستان های مجاور و یا هیات بدوی سیار وظیفه رسیدگی را بر عهده خواهد داشت.

 

مرحله چهارم: رسیدگی به شکایت واصله به هیات تجدید نظر

ماده 17)

 اعضای هیات تجدید نظر عبارتند از:

1 – رییس سازمان بازرگانی یا یکی از معاونین وی در مرکز استان و رییس اداره یا مسوول نمایندگی بازرگانی در شهرستانها.

2 – رییس کل دادگستری یا نماینده معرفی شده وی.

3 – رییس یا یکی از اعضای هیات رییسه مجمع امور صنفی ذیربط با معرفی رییس مجمع درمرکز استان و شهرستانها.

ماده 18 )

 افراد زیر، حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ رای، می توانند نسبت به آرای صادره توسط هیات های بدوی تقاضای تجدید نظر کنند.

1 – شاکی (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صور برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت وارده در حکم صادر شده لحاظ نشده باشد.

2 – محکوم علیه (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی.

ماده 19)

 هیات تجدید نظر در محل سازمان یا اداره بازرگانی و با مسوولیت رییس سازمان بازرگانی، معاون وی و یا رییس یا مسوول نمایندگی اداره شهرستان تشکیل می شود.

ماده 20 )

جلسات هیات تجدید نظر با حضور هر 3 عضو رسمیت می یابد و آرای صادره با رای 2 عضو معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 21 )

 هیات تجدید نظر می تواند از نظرات کارشناسان خبره اصناف و اتحادیه ها و کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند. هزینه کارشناسی در این مورد بر عهده درخواست کننده و پس از صدور رای بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

ماده 22 )

هیات تجدید نظر ظرف مدت یک ماه از دریافت درخواست تجدید نظر، با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها شکایت وارده را بررسی و رای نهایی را صادر خواهد کرد. این رای قطعی و لازم الاجرا است و عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نخواهد شد.

ماده 23 )

 رسیدگی به تخلفات هیات ها، آموزش بازرسان و ناظران و نحوه گزینش آنها، نحوه نظارت و بازرسی، نحوه پرداخت به بازرسان و ناظران کمیسیون های نظارت و هیات های بدوی و تجدید نظر به موجب دستورالعملی با پیشنهاد سازمان بازرسی و نظارت به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.

 

مرحله پنجم: اجرای احکام

ماده 24 )

به استناد تبصره 4 ماده 72 ق.ن.ص اداره اجرای احکام دادگستری در هر شهرستان، حوزه اجرای احکام ادارات کل تعزیرات حکومتی در استان ها و شعب آنها در شهرستان ها و اداره اماکن نیروی انتظامی موظفند حسب مورد با اعلام هیات های بدوی عهده دار امور ابلاغ احکام، اخطاریه ها و احضاریه ها و پیگیر اجرای احکام باشند.

ماده 25 )

درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد شد و معادل مبالغ واریزی در بودجه های سنواتی وزارت بازرگانی منظور می شود تا با نظر معاونت توسعه بازرگانی داخلی توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران برای اجرای این قانون مصرف شود.

سایر مقررات

ماده 26 )

 ایجاد هماهنگی بین هیات های بدوی و نظارت بر آنها بر عهده رییس سازمان بازرگانی استان یا معاون وی، رییس اداره یا مسوول نمایندگی بازرگانی در شهرستان ها خواهد بود.

ماده 27 )

اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی مکلفند با توجه به وظایفی که در قانون نظام صنفی در رابطه با بازرسی از واحدهای صنفی به آنها محول شده است (بند ط ماده 30 و فصل هشتم ق . ن.ص) اقدامات و پیگیری های لازم را به عمل آوردند و در صورت عدم همکاری موضوع برای رسیدگی به کمیسیون نظارت ارسال می شود. درصورت تشخیص و اثبات عدم همکاری کمیسیون می تواند نسبت به عزل رییس اتحادیه اقدام نمایند.

ماده 28 )

 عضویت همزمان برای بررسی یک پرونده خاص در هیات های بدوی و تجدید نظر ممنوع است.

 ماده 29 )

 دامنه شمول این دستور العمل در سطح فعالیت افراد صنفی و واحدهای صنفی بوده و شامل فعالیت های صنفی که دارای قانون خاص هستند (تبصره ماده 2 ق.ن.ص) و سایر واحدهای اقتصادی که فعالیت آنها غیر صنفی تلقی می شود نخواهد بود و نظارت بر آنها بر اساس قوانین و دستورالعمل های قبلی ادامه خواهد داشت.

ماده 30 )

این دستورالعمل در 30 ماده و 19 تبصره و نمودار گردش کار که پیوست می باشد در تاریخ 24/4/1383 به تایید وزیر بازرگانی رسید و هرگونه اصلاح و تغییرات بعدی در این دستورالعمل با پیشنهاد معاون توسعه بازرگانی داخلی و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.


آیین‌نامه اجرایی ماده 54 قانون نظام صنفی

(شرح وظایف و تشکیلات اداری و امور مالی دبیرخانه هیات عالی نظارت )


ماده 1)

 دبیرخانه هیأت عالی نظارت که ازاین  بعددراین آیین نامه به اختصار دبیرخانه نامیده می شود.دراجرای ماده 54 قانون نظام صنفی تشکیل می شود .

تبصره 1:  دبیرخانه جزیی ازتشکیلات مصوب‌وزارت بازرگانی‌محسوب
نمی گردد و دبیرآن به پیشنهاد معاون توسعه بازرگانی داخلی توسط وزیر بازرگانی منصوب می گردد.

تبصره 2: دبیرخانه ازنظر مالی ، معاملاتی ، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین نامه می باشد :

ماده 2)

 اهم وظایف واختیارات دبیرخانه به شرح ذیل می باشد :

1-تهیه وتنظیم دستورکار هیأت وکمیسیون هیأت عالی نظارت .

2- هماهنگی با معاون توسعه بازرگانی داخلی بمنظور تشکیل و برگزاری مرتب جلسات هیأت وکمیسیون یا کمیسیون های هیأت عالی نظارت .

3- ارسال دستورکار ودعوتنامه شرکت درجلسات برای اعضای هیأت وکمیسیون هیأت عالی نظارت وحسب مورد افراد صاحب نظر .

4- ارایه گزارشات کارشناسی درخصوص دستورجلسه برای اعضاء.

5-تنظیم وارایه گزارشات لازم در خصوص مسایل صنفی و سازمان های صنفی برای هیأت عالی نظارت و سایر مقامات مسئول.

6-تنظیم صورتجلسات و مصوبات هیأت وکمیسیون هیأت عالی نظارت .

7- ابلاغ مصوبات  هیأت وکمیسیون هیأت عالی نظارت به کمیسیون های نظارت وسازمانهای صنفی وسایر مراجع ذیربط .

8- هماهنگی ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای دقیق قانون نظام صنفی و مصوبات هیأت عالی نظارت وکمیسیون یا کمیسیون های هیأت مذکور و انجام اقدامات قانونی لازم در جهت رفع مشکلات اجرایی موارد مزبور.

9- انجام مکاتبات لازم با کمیسیون های نظارت استانها وشهرستانها  وسازمانهای صنفی ذیربط به منظور راهنمایی و پاسخگویی مطابق مقررات مربوط.

10- تهیه وتنظیم آیین نامه ها ودستورالعمل های پیش بینی شده در قانون نظام صنفی با تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی و ارسال برای تصویب وزیر محترم بازرگانی ویا سایر مراجع مربوط.

11-تهیه وارایه گزارش در مورد مسایل ومشکلات شورای اصناف کشور جهت وزیربازرگانی ، معاون توسعه بازرگانی داخلی ودیگر مسئولین ذیربط .

12-پیگیری انجام به موقع وقانونی انتخابات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی درسراسر کشور.

13- بررسی شکایات واعتراضات واصله از عملکرد اتحادیه ها، مجامع امورصنفی ، شورای  اصناف کشوروکمیسیون های نظارت بمنظور انجام اقدامات لازم .

14-بررسی  قوانین ، آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به اصناف وتشکل های صنفی وارایه پیشنهادات لازم بمنظور اصلاح آن ها.

15-اعلام نظر درخصوص مسایل ومشکلات اتحادیه ها ، مجامع امور صنفی وشورای اصناف کشور .

16- انتشار بولتن ، هفته نامه وروزنامه وایجاد پایگاه اینترنتی جهت معرفی اصناف و ارتقای سطح اطلاعات وآگاهی های عموم مردم ،افراد صنفی و مسئولین سازمان های صنفی مطابق ضوابط ومقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

17- تهیه پیش نویس احکام رؤسای کمیسیونهای نظارت مراکز استانهای کشور و ابلاغ آن پس از امضای رییس هیأت عالی نظارت .

18-  برگزاری جلسات مشترک با سازمانهای صنفی جهت ایجاد هماهنگی .

19-  اجرای وظایف ومسئولیت های تعیین شده در قانون نظام صنفی .

20- اجرای سایروظایف محوله براساس تصمیمات هیأت عالی نظارت، رییس هیأت ، معاون توسعه بازرگانی داخلی وکمیسیون هیأت عالی نظارت ماده 3) تشکیلات

تشکیلات دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت مستقل ازتشکیلات وزارت بازرگانی‌
می باشد ، لیکن وزارت بازرگانی ، شورای اصناف کشور ،مجامع امور صنفی واتحادیه های صنفی موظفند بارعایت مقررات نسبت به تامین وپرداخت حقوق ومزایای قانونی پرسنل مورد نیاز آن اقدام نمایند.

تبصره : دبیرخانه مجاز است برای بکارگیری افراد مورد نیاز خود ، از افراد واجد شرایط بصورت قراردادی ویا روزمزدی در چارچوب قوانین ومقررات ، بنحویکه ایجاد هیچگونه تعهد استخدامی ننماید اقدام نماید.

ماده 4) تشکیلات دبیرخانه به شرح ذیل می باشد

1- واحد امور عمومی ، مرکب از هشت نفر شامل یک نفرمسئول ، یک نفرکارشناس، یک نفر بایگان ودو نفر متصدی امور دفتری ، یک نفر نامه رسان، دونفر ماشین نویس وراننده

2- واحد امور مالی مرکب از یک نفر مسئول ویک نفر کارشناس .

3- واحدحقوقی وقضایی مرکب ازیک نفر مسئول ،دونفرکارشناس حقوقی ویک‌نفرکمک کارشناس .

4- واحد نظارت وپیگیری مرکب ازیک نفر مسئول، دونفر کارشناس امور بازرگانی واقتصادی ودونفر کمک کارشناس .

5- واحد امور اطلاعات وآمار ، مرکب از یک نفرمسئول ، یک نفر کارشناس ،دو نفر کمک کارشناس ویک نفر اپراتور.

ماده 5) امور مالی

دبیرخانه مکلف است با افتتاح حساب جاری دریکی از بانک ها ، نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیتهای ذیل درحساب مزبور اقدام نماید .

1-  فروش نشریات.

2- چاپ وفروش فرم های خام پروانه کسب .

3- درج آگهی های تبلیغاتی واطلاعیه های شرکتها ومؤسسات دولتی وخصوصی  درنشریات دبیرخانه ویا پایگاههای اینترنتی مربوطه .

4- چاپ وفروش کتب وجزواتی که به منظور ارتقاء سطح اطلاعات وآگاهیهای مسئولین اتحادیه ها ومجامع امور صنفی واصناف کشور تهیه می گردد.

5-   انجام سپرده گذاری در بانک ها.

تبصره 1: برداشت ازحساب جاری مزبور با امضای مشترک دبیر ومسئول امور مالی ومهر دبیرخانه خواهد بود.

تبصره 2: دبیرخانه مکلف است کلیه در آمدها وهزینه ها ی مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه وکل ثبت نموده وگزارش عملیات مالی وترازنامه سالیانه خود را جهت معاون توسعه بازرگانی داخلی و وزیر بازرگانی ارسال نماید.

ماده 6)

دبیرخانه مجاز است به منظور چاپ وانتشار نشریه وکتب به منظور تهیه وتنظیم مطالب ،مقالات ، چاپ و لیتو گرافی ، توزیع نشریه ، جذب آگهی واطلاعیه و خرید کاغذ، همچنین انجام امور نرم افزاری به منظور تهیه آمار واطلاعات واحدهای صنفی و چاپ فرم های  خام پروانه کسب وفرم های مورد نیاز جهت امور اتحادیه ها و مجامع امور صنفی وشورای اصناف کشور، با اشخاص حقیقی وحقوقی وبراساس صلاح وصرفه قرارداد منعقد نماید.

ماده7 ) این آئین نامه درهفت ماده وپنج تبصره ودراجرای ماده 54 قانون نظام صنفی تهیه ودر تاریخ 10/12/1385 توسط وزیر بازرگانی تصویب و جایگزین آئین نامه مصوب مورخ 10/7/1383 گردید


دستورالعمل نحوه صدور پروانه کسب و نظارت بر فعالیت صرافیها

                                     موضوع بند (هـ) ماده  55 قانون نظام صنفی

 ماده 1) واحد صنفی صرافی به واحدی گفته می‌شود که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در چارچوب قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و قانون نظام صنفی به داد و ستد و مبادله انواع ارز مبادرت می‌ورزد.

ماده 2)کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند به شغل صرافی بپردازند باید ابتدا مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت نمایند و سپس برای شروع فعالیت صنفی براساس ماده 91 قانون نظام صنفی از اتحادیه صنفی ذیربط پروانه کسب دریافت نمایند.

ماده 3)اتحادیه‌های صنفی مکلفند متقاضیان اشتغال به شغل صرافی را که از تاریخ تصویب این دستورالعمل به اتحادیه مراجعه می‌کنند قبل از هر اقدامی برای دریافت مجوز صرافی به بانک مرکزی معرفی نمایند.

ماده 4) برای اشتغال به شغل صرافی دارابودن مجوز بانک مرکزی و پروانه کسب به صورت توامان ضروری بوده و با هریک از آنها به تنهایی نمی‌توان در این رشته فعالیت نمود.

ماده 5)کلیه کسانی که قبل از تصویب این دستورالعمل از اتحادیه صنفی ذیربط پروانه کسب دریافت نموده و فاقد مجوز بانک مرکزی می‌باشند باید نسبت به دریافت مجوز لازم از بانک مرکزی اقدام نمایند. در غیر اینصورت نوع فعالیت واحد صنفی خود را به معاملات مسکوکات و مصنوعات طلا تغییر دهند.

تبصره: بانک مرکزی با اولویت و درصورت نیاز درخواست این قبیل واحدها را رسیدگی نموده و نسبت به صدور مجوز لازم جهت آنها اقدام نماید.

ماده 6) واحدهای صرافی که تا تاریخ تصویب این دستورالعمل صرفاً با مجوز بانک مرکزی به فعالیت اشتغال داشته‌اند نیز باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه به اتحادیه ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

تبصره 1:اتحادیه‌های صنفی هنگام صدور پروانه کسب جهت این قبیل افراد خارج از مفاد تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نظام صنفی مجاز به دریافت هیچگونه وجهی نمی‌باشند.

تبصره 2:درصورتی که واحدهای دارای مجوز صرافی از بانک مرکزی در مدت تعیین‌شده موفق به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف ذیربط و واحدهای دارای پروانه کسب موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی نگردند اتحادیه موظف است با هماهنگی بانک مرکزی از ادامه فعالیت آنها طبق قانون و مقررات نظام صنفی جلوگیری نماید.

ماده 7) نظارت بر فعالیت صرافیها از نظر مسایل پولی، مالی، بانکی و خرید و فروش ارز به عهده بانک مرکزی و از نظر امور صنفی و تکالیف مقررشده جهت واحدهای صنفی در قانون نظام صنفی به عهده اتحادیه‌های صنفی خواهد بود.

ماده 8)درصورتی که بانک مرکزی نسبت به لغو و یا ابطال مجوز فعالیت هریک از صرافیها براساس مقررات مربوطه اقدام نماید، اتحادیه موظف است نسبت به ابطال پروانه کسب واحد مزبور در رسته صرافی اقدام و در صورت واجد شرایط بودن صاحب پروانه کسب نسبت به صدور پروانه کسب در رسته خرید و فروش مسکوکات و مصنوعات طلا اقدام نماید.

ماده 9)نظر به اینکه طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجوز صرافی قائم به شخص می‌باشد، انتقال و واگذاری آن به دیگری ممنوع می‌باشد.

ماده 10-)این دستورالعمل در ده ماده و سه تبصره و در اجرای مصوبه شماره 3404/34132 مورخ 19/1/1385 کمیسیون لوایح دولت توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و با هماهنگی بانک مرکزی تهیه و در تاریخ 2/3/1385 توسط هیات عالی نظارت تصویب گردید.


       دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها (بند و ماده 55 قانون نظام صنفی(

 مقدمه

براساس بند (ج) ماده 49 قانون نظام صنفی، رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانین و مقررات به عهده کمیسیون نظارت می‌باشد.

همچنین به موجب بندهای (ب) ماده 30 و (و) ماده 37 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت که به آنها ابلاغ گردیده می‌باشند و مجامع امور صنفی نیز براساس بند (الف) ماده 37 قانون مزبور مسئولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه‌ها را عهده ‌دار می‌باشند.

چنانچه کمیسیون‌های نظارت در جریان رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها ومجامع امور صنفی به یکی ازتخلفات ذیل برخورد نمایند موظفند براساس این دستورالعمل نسبت به تخلفات مزبور رسیدگی و اقدام نمایند.

1- قصور در انجام وظایف محوله

2- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون اداری و شغلی

3- کارشکنی، تبعیض، اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و واحدهای صنفی

4- سوء استفاده ازموقعیت و سمت خود

5- گزارش خلاف واقع

6- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غیر مجاز از آنها

7- اخذ وجوه برای سازمان‌های صنفی غیر از آنچه که در قانون و آیین‌نامه مربوطه مشخص شده است

8- ترک خدمت و کناره‌گیری قبل از پذیرفته شدن استعفا

9- عدم اجرای وظایف محوله و مصوبات لازم الاجرا و تمرد از دستورات قانونی

10- افشای اسرار و اسناد محرمانه

نحوه رسیدگی به تخلفات توسط مجامع امور صنفی و کمیسیون‌های نظارت

1- مجامع امور صنفی موظفند براساس ماده 39 قانون نظام صنفی، گزارش کمیسیون بازرسی مجمع از عملکرد اتحادیه را در صورتیکه اعضای هیات مدیره اتحادیه مرتکب تخلف گردیده باشد جهت بررسی به کمیسیون نظارت ارسال نماید.

2- رییس کمیسیون نظارت موظف است در اسرع وقت گزارش مجمع امور صنفی را مورد بررسی قرارداده و ضمن تهیه مدارک لازم در زمینه تخلف، موارد تخلف و دلایل مورد استناد را کتبا به اطلاع فرد یا افراد مربوط برساند.

3- کلیه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی مکلفند همکاری‌های لازم را با کمیسیون نظارت درخصوص رسیدگی به تخلفات به عمل آورده و مدارک و اسناد مورد لزوم را در اختیار کمیسیون نظارت قرار دهند.

4- چنانچه فرد یا افراد متخلف بخواهند مدارکی در دفاع از خود ارایه نمایند بایستی ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به کمیسیون نظارت اعلام دارند.

5- رییس کمیسیون نظارت موظف است پس از تکمیل پرونده ظرف مدت 20 روز تاریخ تشکیل جلسه را تعیین و برای رسیدگی به موضوع اقدام نماید.

6- کمیسیون نظارت پس از ملاحظه اسناد ومدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف اقدام به صدور رای می‌نماید. رای صادره باید مدلل و متناسب با تخلفات ارتکابی باشد.

7- کمیسیون‌های نظارت می‌توانند در رابطه با تخلفات اداری مسوولین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی اقدام به یکی از مجازات‌های ذیل نمایند.

الف- تذکر کتبی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی و درج در پرونده

ج- پیشنهاد عزل فرد یا افراد متخلف به هیات عالی نظارت

تبصره1: کمیسیون‌های نظارت موظفند در صورتی که اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها در طول دوران تصدی خود مرتکب تخلفاتی که منجر به تحقق سه مرتبه تذکر کتبی بدون درج در پرونده و یا دو مرتبه تذکر کتبی با درج در پرونده گردند مشمول بند ج این دستورالعمل خواهند شد.

تبصره 2: در مواردی که به تشخیص کمیسیون نظارت در اولین مرحله تخلف پیشنهاد عزل اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ و یا هیات رییسه مجامع امور صنفی گردد، کمیسیون بدون طی مراحل الف و ب اقدام به پیشنهاد عزل خواهد کرد.

تبصره3: چنانچه در حین رسیدگی به هر یک از موارد تخلف مندرج در این دستورالعمل مشخص شود که فعل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی می‌باشد مراتب جهت پیگیری به مراجع قضایی نیز منعکس خواهد شد ودر هر حال طرح پرونده در مرجع قضایی مانع از رسیدگی و اعمال مجازات مربوط به تخلفات اداری مربوط به این دستورالعمل نخواهد بود.

تبصره 4: کمیسیون نظارت می‌تواند پس از ارایه پیشنهاد عزل فرد یا افراد متخلف به هیات عالی نظارت و تا قبل از اعلام نظر هیات مزبور، اشتغال فرد یا افراد متخلف در مسئولیت مربوطه را به حال تعلیق درآورد.

8- در صورتی که کمیسیون‌های نظارت ضمن رسیدگی به عملکرد اتحادیه‌‌ها ومجامع امور صنفی به مواردی مبنی بر انجام تخلف از سوی اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و یا مجامع امورصنفی برخورد نمایند موظفند به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف- نسبت به تهیه مدارک لازم در مورد تخلف اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و یا هیات رییسه مجامع امور صنفی اقدام نمایند.

ب- موارد تخلف را کتباً به اطلاع فرد یا افراد مربوط برساند.

ج- چناچه فرد یا افراد متخلف بخواهند مدارکی دردفاع از خود ارایه نمایند بایستی ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام کمیسیون نظارت اقدام نمایند.

د- کمیسیون نظارت پس از رسیدگی اسناد و مدارک مربوط و توجه کامل به دفاعیات فرد یا افراد متخلف حداکثر ظرف مدت یکماه در چارچوب بند هفت نحوه رسیدگی به تخلفات، اقدام به صدور رای می‌نماید، رای صادره باید مدلل و موجه و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و همچنین مجازات‌های تعیین شده باید متناسب با تخلفات ارتکابی باشد.

نحوه رسیدگی به تخلفات توسط هیات عالی نظارت

9- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است پس از دریافت پیشنهاد کمیسیون نظارت مبنی بر عزل اعضا هیات مدیره اتحادیه‌ها و یا هیات رییسه مجامع امور صنفی صورتجلسه کمیسیون نظارت و مدارک و مستندات لازم را مورد رسیدگی کارشناسی قرار داده و موضوع را جهت اتخاذ تصمیم در اولین دستور جلسه کمیسیون هیات عالی نظارت قرار دهد.

10- کیمسیون هیات عالی نظارت در صورتی که مدارک و مستندات موجود را کافی تشخیص ندهد می‌تواند با اعزام کارشناس به استان و یا با دعوت از کارشناسان سازمان بازرگانی استان یا فرد یا افراد متخلف، موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

11- پس از تکمیل پرونده، موضوع در جلسات کمیسیون هیات عالی نظارت مطرح و پس از تصویب در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گیرد.

12- تصمیمات هیات از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت به کمیسیون نظارت شهرستان مربوط جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.

13- در صورتی که هیات عالی نظارت اختیارات خود مندرج در بند (ب) ماده 55 قانون نظام صنفی را به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها واگذار نماید، در این صورت کمیسیون مزبور راساً در خصوص عزل اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و یا هیات رییسه مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم می‌نماید.

14- رسیدگی به تخلفات اعضای هیات رییسه شورای اصناف کشور توسط هیات عالی نظارت انجام می‌گردد.

15- کمیسیون هیات عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارک لازم را درخصوص تخلف عضو یا اعضای هیات رییسه شورای اصناف کشور تهیه و بررسی نموده و در صورتی که دلایل مزبور را جهت اثبات تخلف کافی تشخیص داد نسبت به ارایه پیشنهاد به هیات عالی نظارت مبنی بر عزل عضو یا اعضای متخلف اقدام نماید.

16- هیات عالی نظارت پیشنهاد کمیسیون هیات عالی نظارت را در جلسه‌ای با حضورعضو یا اعضای متخلف مورد رسیدگی قرار داده و پس از استماع دفاعیات آنها نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید.

17- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است نسبت به ابلاغ رای مزبور به شورای اصناف کشور و جایگزین نمودن عضو علی البدل طبق مقررات مربوط اقدام نماید.

18- این دستورالعمل براساس بند (و) ماده 55 قانون نظام صنفی در 18 ماده و 4 تبصره تهیه و در تاریخ 5/5/1384 توسط هیات عالی نظارت تصویب گردید.


       آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 70 قانون نظام صنفی


(موضوع فروش فوق العاده و فروش اقساطی )

 

در اجرای تبصره ذیل ماده 70 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را مشتمل بر بیست ماده و سه تبصره بشرح ذیل تصویب می‌نماید.

ماده 1) فروش اقساطی عبارتست از واگذاری کالا یا خدمات به بهای معلوم به خریدار به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسیدهای معین دریافت گردد.

ماده 2) قیمت فروش اقساطی در سطح واحدهای تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی و خدماتی برابر با قیمت فروش نقدی به علاوه حداکثر تا یک و نیم درصد به ازای هر ماه نسبت به مبغ باقیمانده (پرداخت نشده قیمت نقدی در روز معامله) می باشد.

ماده 3) اعلام قیمت فروش نقدی و اقساطی به صورت قطعی برای کالاها و خدمات موضوع این آیین نامه توسط فروشنده به خریدار الزامی است.

ماده4)در فروش اقساطی تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا یا خدمت، مبلغ پرداخت نقدی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمین الزامی است.

تبصره: شورای اصناف کشور با همکار مجامع امور صنفی مکلفند حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه جهت واحدهای صنفی نسبت به تهیه فرم نمونه قرارداد بصورت متحدالشکل اقدام نمایند.

ماده5) در صورتیکه خریدار قبل از سررسیدهای مقرر قصد واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود را بنماید، فروشنده مکلف است پس از کسر مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی موضوع ماده (2) این آیین نامه متناسب با میزان بدهی خریدار کسورات لازم را لحاظ نماید.

ماده6) فروشنده می‌تواند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت بهای کالای فروخته شده با ارائه رسید معتبر از خریدار تضمین کافی حداکثر به میزان کل اقساط اخذ نماید.

ماده 7) فروش فوق العاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل پانزده درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام می‌گیرد اطلاق می شود.

ماده8) تعداد دفعات برگزاری فروش فوق العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت یک ماه می‌باشد.

ماده 9) واحدهای صنفی متقاضی فروش فوق العاده مکلفند کلیه کالاهای موجود در واحد خود را تحت ضوابط این آیین نامه به فروش رسانند.

ماده 10) هر واحد صنفی قبل از فروش فوق العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست با ذکر تاریخ پیشنهادی برای فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط تسلیم نماید.

الف- فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی.

ب-فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت‌های تمام شده.

ج- فهرست قیمت‌های رسمی یا متعارف در حال فروش عادی.

د- تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق العاده کالا.

ه- لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف.

اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العاده کالا جهت متقاضیان اقدام نماید و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام نمایند.

تبصره1: در صورت مخالفت و یا عدم پاسخگویی اتحادیه به درخواست متقاضی حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نظر و یا پانزده روز ازتاریخ درخواست در صورت عدم پاسخگویی، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را از طریق مجمع امور صنفی ذیربط پیگیری نماید و در صورتیکه مجمع ذیربط اعتراض متقاضی را وارد تشخیص دهد می‌تواند راسا و یا از طریق اتحادیه مربوطه نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.

تبصره2: چنانچه متقاضی نسبت به نظر مجمع امور صنفی معترض باشد و یا ظرف مهلت مقرر اعتراض خویش را نسبت به نظریه اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام ننماید می‌تواند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نظر و یا انقضای مدت اعتراض به نظریه اتحادیه، اعتراض خویش را به کمیسیون نظارت اعلام نماید. نظر کمیسیون نظارت قطعی و برای اتحادیه و مجمع امور صنفی لازم الاجرا می‌باشد.

ماده 11) واحدهای صنفی موظفند پس از اخذ مجوز انجام فروش فوق العاده ضمن الصاق آن در محل کسب تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و قیمت کالا پس ازکسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده 12) اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی صادر کننده مجوز فروش فوق العاده مکلفند پس از صدور مجوز، یک نسخه از مجوز را در استان‌ها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستان‌ها به مدیریت بازرگانی شهرستان ارسال نمایند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی برگزار کننده فروش فوق العاده از تخفیف‌های مالیاتی، اتحادیه‌ها و یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.

ماده13) واحدهای صنفی مجاز نمی‌باشند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده برخلاف واقع تبلیغ نمایند. تبلیغ خلاف واقع علاوه بر تعقیب قانونی موجب جلوگیری از فروش فوق العاده خواهد شد.

ماده 14) در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز و یا عدم رعایت مقررات این آیین نامه اقدام به فروش فوق العاده نماید مرتکب تخلف صنفی گردیده به مجازات مقرر در ماده 70 قانون نظام صنفی محکوم می‌گردد و چنانچه عمل واحد صنفی متضمن تخلف دیگری نیز باشد، به مجازات مروبط به آن تخلف نیز محکوم می‌شود.

ماده 15) واحد صنفی برگزار کننده فروش فوق العاده، مکلف به صدور و تسلیم فاکتور فروش یا فیش صندوق، به مشتری می‌باشد.

ماده 16) واحدهای فاقد پروانه کسب، مجاز به فروش فوق العاده نمی‌باشند. در صورت انجام، اتحادیه‌های صنفی ذیربط موظفند طبقه ماده 27 قانون نظام صنفی این گونه واحدها را تعطیل نمایند.

ماده 17)اتحادیه‌ها و یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده می‌نمایند، مجازند مبلغی را براساس آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی دریافت نمایند.

ماده18) به منظور تنظیم بازار و تشخیص ضرورت برگزاری فروش فوق العاده توسط معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، مجامع امور صنفی مکلفند با همکاری اتحادیه‌ها نسبت به انجام آن اقدام و درصورت عدم تمایل اتحادیه‌های صنفی راساً با دایر نمودن مکان‌هایی درنقاط مختلف شهر در این خصوص اقدام نمایند.

ماده 19) سازمان بازرگانی استان‌ها، ادرات بازرگانی شهرستان‌ها و کمیسیون های نظارت و اتحادیه‌های صنفی بر نحوه انجام فروش اقساطی و فروش فوق العاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت می‌نمایند.

ماده 20) ناظران و بازرسان سازمان بازرگانی استان‌ها، ادارات بازرگانی شهرستان ها، کمیسیون‌های نظارت و اتحادیه‌های صنفی مکلفند به شکایات افراد از اشخاص حقیقی و حقوقی که با فروش اقساطی و یا فروش فوق العاده به اشخاص خسارت وارد می‌آورند را بررسی و در صورت احراز تخلف، فرد متخلف را به مراجع قانونی ذیربط معرفی نمایند.


آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفیدر اجرای تبصره یک ماده 71 قانون نظام صنفی موضوع تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش (POS) فروشگاهی و ترازوی دیجیتال به پیوست آیین نامه جدید ماده مذکور جهت اجراء ابلاغ می گردد.  مهدی غضنفری وزیر بازرگانی


ماده 1 -   به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت های اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند به تناسب از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو، برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 15 ق.ن.ص و ضوابط و مقررات این آیین نامه استفاده نمایند

. تبصره‌ 1 - ماده 15: هر فرد صنفی‌ در مقابل‌ دریافت‌ بها، اجرت‌ یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل‌ نام‌ و نشانی‌ واحد صنفی‌، تاریخ‌، مبلغ‌ دریافتی‌ و نوع‌ و مشخصات‌ کالاهای‌ فروخته ‌شده‌ یا خدمات‌ انجام‌ شده‌ را به‌ مشتری‌ تسلیم‌ دارد.

ماده2-  صندوق های مکانیزه فروش (یا نرم افزارهای تهیه شده به این منظور) مخصوص واحدهای صنفی ارایه دهنده کالا یا خدمات، باید حداقل دارای توانایی زیر باشند:

1 -  نام و نشانی واحد صنفی و تاریخ صدور در قبض (یا فاکتور) مخصوص مشتری درج شود.

2 -  مشخصات کامل کالای فروخته شده در قبض مخصوص مشتری درج شود (شامل نام کالا، قیمت واحد و قیمت کل، وزن یا حجم یا متراژ یا ... و همچنین مشخصات کیفی مانند درجه یک یا درجه دو یا ...)

3 -  مشخصات کامل خدمت ارایه شده به مشتری در قبض درج شود.

4 -  در قبض مخصوص مشتری تلفن رسیدگی به شکایات درج شود.

5 -  دستگاه یا برنامه نرم افزاری تهیه شده باید به گونه ای باشد که مامور فروش یا فرد صنفی به هیچ وجه توانایی دخل و     تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.

6 -  توانایی گزارش دهی داشته باشند.

7 -  قابلیت نصب نرم افزارهای مورد نظر وزارت بازرگانی را داشته باشد.

ماده3-  دستگاه های توزین دیجیتالی باید دارای مشخصات زیر باشد:

1 -  حساسیت دستگاه (حداقل وزنی که قابل اندازه گیری است) مشخص شده و در معرض دید مشتری باشد.

تبصره- واحدهای صنفی موظفند از دستگاه های توزینی استفاده نمایند که حسب نوع فعالیت حساسیت مورد نیاز دارا باشد.

2 -  قیمت واحد کالا، وزن کالا و کل قیمت، محاسبه و در معرض دید مشتری قرار گیرد.

تبصره1-  اعلام قیمت واحد کالا توسط دستگاه توزین دیجیتالی، به هیچ وجه جایگزین برچسب قیمت نیست.

تبصره2 - اعلام قیمت واحد کالا و قیمت کل به هیچ وجه جایگزین صدور فاکتور نیست. (در صورتی که دستگاه توانایی صدور قبض کتبی را داشته باشد مطابق ماده 6 این آیین نامه اقدام خواهد شد).

 
 3 -    دستگاه توزین دیجیتالی مورد استفاده در داد و ستد، مشمول استاندارد اجباری بوده و باید با استاندارد ملی شماره 6589  مطابقت داشته باشند.

ماده4-  ( الف) کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش هستند:

تبصره1 - حداکثر 10 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در مراکز استانها با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تایید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت دو سال از شمول این ماده قانون معاف خواهند شد.

تبصره2-  حداکثر 30 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در سایر شهرهای کشور با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تایید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت دو سال از شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.

(ب) کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور که نیاز به توزین دارند مکلف به استفاده از ترازوی دیجیتال هستند.

ماده 5-  هرگونه دستکاری و یا خارج نمودن صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه های توزین دیجیتالی از پلمب تخلف محسوب شده و با واحد صنفی متخلف طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص. برخورد می گردد.

تبصره1-  مسوولیت نظارت بر عملکرد، آزمون و پلمپ دستگاه های توزین دیجیتالی به عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

ماده6  - قبوض دریافتی از افراد صنفی که از طریق دستگاه توزین دیجیتالی و یا صندوق مکانیزه فروش صادر می شود، به منزله فاکتور کالا و یا خدمت ارائه شده تلقی می گردد.

تبصره-  در صورت فروش کالا و یا ارایه خدمات بیش از مبلغ 000/000/10 ریال، افراد صنفی موظفند علاوه بر ارایه قبض یا فیش، نسبت به صدور فاکتور فروش نیز اقدام نمایند.

ماده7-  واحدهای صنفی استفاده کننده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی، در صورت تشخیص بازرسین و یا ناظران ماده 72 قانون نظام صنفی و یا به محض اطلاع از وجود نواقصی در دستگاه های خود، موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نموده و تا زمان رفع عیب، می بایست نسبت به صدور فاکتور جهت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند.

ماده 8-  فروش کالا و یا ارایه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به عنوان تخلف صنفی تلقی و براساس مفاد تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفی با واحد صنفی متخلف، برخورد خواهد شد

. تبصره‌ 2 – ماده  71  : از تاریخ‌ اتمام‌ مهلت‌ مقرر، در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از صندوق‌ مکانیزه ‌فروش‌ و یا دستگاه‌ توزین‌ دیجیتالی‌ واحد صنفی‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ برای‌ هرماه‌ تأخیر معادل‌ یک‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ جریمه‌ خواهد شد.

ماده 9-  مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های صنفی مربوط مکلف به اطلاع رسانی دقیق آموزش صنوف و ایجاد تسهیلات لازم جهت خرید دستگاه های صندوق مکانیزه فروش و یا توزین دیجیتالی افراد صنفی می باشد.

ماده10-  اتحادیه های مربوطه مکلفند آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال را مستمرا در سایت اصناف (صفحه اطلاعات فرد و صنفی واحدهای صنفی) درج نمایند.

ماده 11 -  کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی هر شهرستان مکلفند از طریق کمیته و کمیسیون بازرسی خود (موضوع بند ج ماده 49 ق.ن.ص    

    بند ج ماده- 79 ‌ ـ رسیدگی‌ و بازرسی‌ عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ و تطبیق‌ دادن‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ آنها با قوانین‌ و مقررات‌.

 و بند الف ماده 39 ق.ن.ص)  الف‌ ـ بازرسی‌ امور مربوط‌ به‌ اتحادیه‌ها به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ صنفی‌ و تنظیم‌ گزارشهای‌ لازم‌.

 ضمن نظارت بر روند ثبت آمار و اطلاعات اتحادیه های صنفی در سایت اصناف (موضوع ماده 10 این آیین نامه) از صحت آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال اطمینان حاصل کنند.

ماده 12-  سازمان بازرگانی استان ها مکلفند گزارش اقدامات و عملکرد خود در راستای اجرایی کردن آیین نامه مزبور را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نمایند.

ماده 13-  مسئولیت حسن اجرای مفاد این آیین نامه در هر شهرستان، بعهده رئیس کمیسیون آن شهرستان و در سطح استان بعهده رئیس کمیسیون مرکز استان و رئیس سازمان بازرگانی می باشد.

ماده 14-  این آیین نامه در 14 ماده و 9 تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 71 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 25/8/89 به تصویب وزیر بازرگانی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب 25/1/86 گردید

.

آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی

استفاده از صندوق مکانیزه فروش (P.O.S)و دستگاه توزین دیجیتالی توسط افراد صنفی

 

ماده 1- به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (pos) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هردو برای فروش کالا یا ارایه خدمت طبق ضوابط و مقررات این آیین نامه استفاده نمایند.

ماده 2- صندوق های فروش ( یا نرم افزارهای تهیه شده به این منظور) مخصوص واحدهای صنفی ارایه دهنده کالا یا خدمات، باید حد اقل دارای توانایی های زیر باشند :

1- نام و نشانی واحد صنفی و تاریخ صدور در قبض ( یا فاکتور) مخصوص مشتری درج شود.

2- مشخصات کامل کالای فروخته شده در قبض مخصوص مشتری درج شود ( شامل نام کالا، قیمت واحد و کل، وزن یا حجم یا متراژ یا .... و همچنین مشخصات کیفی مانند درجه یک یا درجه دو یا درجه سه)

3- مشخصات کامل خدمت ارایه شده به مشتری در قبض درج شود.

4- در قبض مخصوص مشتری تلفن رسیدگی به شکایات درج شود.

5- دستگاه یا برنامه نرم افزاری تهیه شده باید به گونه ای باشد که مامور فروش یا فرد صنفی به هیچ وجه توانایی دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.

6- توانایی گزارش دهی را داشته باشد.

7- قابلیت نصب نرم افزارهای مورد نظر وزارت بازرگانی را داشته باشد..

ماده 3- دستگاه های توزین دیجیتالی باید دارای مشخصات زیر باشد:

1- حساسیت دستگاه ( حداقل وزنی که قابل اندازه گیری است ) مشخص شده و در معرض دید مشتری باشد.

تبصره – واحدهای صنفی موظفند از دستگاه های توزینی استفاده نمایند که حسب نوع فعالیت حساسیت مورد نیاز را دارا باشد.

2- قیمت واحد کالا، وزن کالا و کل قیمت، محاسبه و در معرض دید مشتری قرار گیرد.

تبصره 1- اعلام قیمت واحد کالا توسط دستگاه توزین دیجیتالی به هیچ وجه جایگزین اتیکت نیست.

تبصره 2- اعلام قیمت واحد کالا و قیمت کل به هیچ وجه جایگزین صدور فاکتور نیست.( در صورتی که دستگاه توانایی صدور قبض کتبی را داشته باشد مطابق ماده 6 این آیین نامه اقدام خواهد شد.)

3- دستگاه توزین دیجیتالی مورد استفاده در داد و ستد عمومی مشمول استاندارد اجباری بوده و باید با استاندارد ملی شماره 6589 مطابقت داشته باشند.

ماده 4-

الف – کلیه واحدهای صنفی ذیل در سراسر کشور مکلف به استفاده از صندوق های مکاینزه فروش هستند.

تبصره 1 - حداکثر 10 درصد واحدهای صنفی از نوع درجه 3 ، در مراکز استانها با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تائید مجمع امور صنفی  پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان به مدت 2 سال از شمول این ماده قانونی معاف هستند.

تبصره 2- حداکثر 30 درصد واحدهای صنفی از نوع درجه 3 ، در مراکز استانها با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تائید مجمع امور صنفی  پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان به مدت 2 سال از شمول این ماده قانونی معاف هستند.

ب – کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور که نیاز به توزین دارند مکلف به استفاده از دستگاه ترازو دیجیتال هستند.

بصره 1 - حداکثر 10 درصد واحدهای صنفی از نوع درجه 3 ، در مراکز استانها با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تائید مجمع امور صنفی  پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان به مدت 3 سال از شمول این ماده قانونی معاف هستند.

تبصره 2- حداکثر 30 درصد واحدهای صنفی از نوع درجه 3 ، در مراکز استانها با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تائید مجمع امور صنفی  پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان به مدت 3 سال از شمول این ماده قانونی معاف هستند.

 ماده 5مسوولیت نظات بر عملکرد، آزمون و پلمب دستگاه های توزین دیجیتالی به عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

تبصره 1- در صورت درخواست موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و به منظور نظارت بر عملکرد دستگاه ها، سازمان بازرگانی استانها و مجامع امور صنفی موظفند با موسسه مذکور همکاری نمایند.

تبصره 2 – در صورت درخواست سازمان بازرگانی استانها و مجامع امور صنفی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف به همکاری لازم با سازمان بازرگانی استانها و مجامع امور صنفی می باشد.

تبصره 3 – در صورت تخلف واحدهای صنفی مبنی بر دستکاری و یا خارج نمودن صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه های توزین دیجیتالی از پلمب، طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص. با واحدهای متخلف برخورد می گردد.

ماده 6- قبوض دریافتی از افراد صنفی که از طریق دستگاه توزین دیجیتالی ویا صندوق مکانیزه فروش صادر می شود. به منزله صدور فاکتور توسط فروشنده کالا و یا ارایه دهنده خدمت تلقی می گردد.

تبصره – در صورت فروش کالا و یا ارایه خدمات بیش از مبلغ 10,000,000 ریال افراد صنفی موظفند علاوه بر ارایه قبض یا فیش موضوع ماده 6 این آیین نامه نسبت به صدور فاکتور فروش نیز اقدام نمایند.

ماده 7- واحدهای صنفی استفاده کننده از صندوق های مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی در صورت تشخیص بازرسین و یا ناظران ماده 72 قانون نظام صنفی و یا به محض اطلاع از وجود نواقصی در دستگاه های خود موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایند و تا زمان رفع عیب دستگاه می بایست نسبت به صدور فاکتور جهت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند.

ماده8- فروش کالا و یا ارایه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به عنوان تخلف صنفی تلقی و براساس مفاد تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد.

ماده 9- مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های صنفی مربوط مکلف به اطلاع رسانی دقیق آموزش صنوف و ایجاد تسهیلات لازم جهت خرید دستگاه های صندوق مکانیزه فروش و یا توزین دیجیتالی افراد صنفی می باشد.

ماده 10 - اتحادیه های مربوطه مکلفند آمار واحد های صنفی  تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال را مستمرا در سایت درج نمایند.

ماده 11- سازمان بازرگانی استانها موظفند گزارش عملکرد اجرای آیین نامه مزبور را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نمایند.

ماده 12- این آیین نامه در 12 ماده و 11تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 71 قانون نظام صنفی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب 25/1/1386 گردید

.

آیین نامه اجرایی ماده 75 قانون نظام صنفی

حقوق هیات رئیسه مجامع امور صنفی وهیات مدیره اتحادیه ها

ماده 1 )

 حقوق دریافتی عبارت از مبلغ دستمزدی است که رییس و اعضا هیات مدیره اتحادیه های صنفی از محل بودجه اتحادیه در ازای کار و خدمات دریافت می نمایند.

تبصره 1: هر یک از روسای هیات مدیره اتحادیه های صنفی|، چنانچه به عضویت هیات رییسه مجمع انتخاب شود||، در ازای ارائه کار و خدمات، حقوق خود را فقط از بودجه مجمع مربوط دریافت می دارد.

تبصره 2 : مدت کار تمام وقت جهت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه مجامع امور صنفی چهل ساعت در هفته خواهد بود و میزان حقوق هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و یا هیات رییسه مجامع امور صنفی بر حسب مدت زمان کارکرد ماهیانه تعیین می گردد.

ماده 2 )

مجموع مبالغ دریافتی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها برای کار تمام وقت در تهران و مراکز استانها سالانه نباید بیشتر از میزان 30% در|آمد اتحادیه باشد، که در بودجه سالیانه اتحادیه پیش بینی شده و در صورت تامین اعتبار از طرف اتحادیه ذیربط|، مشروط بر اینکه حداکثر از میزان سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در ماه برای هر عضو تجاوز ننماید بر اساس پیشنهاد اعضای هیات مدیره اتحادیه و تصویب هیات رییسه مجمع امور صنفی مربوط قابل پرداخت است.

تبصره :حقوق روسای اتحادیه های صنفی در تهران و مراکز استانها به میزان 20% علاوه بر مبلغ مقرر در ماده 2 تعیین می گردد.

ماده 3)

 مبلغ حقوق رییس و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی در سایر شهرستانهای کشور بر اساس مدت زمان کارکرد ماهیانه هر یک از |آنان و با پیشنهاد هیات مدیره اتحادیه و تایید هیات رییسه مجمع امور صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت در صورت تامین اعتبار از طرف اتحادیه مربوط با رعایت سقفهای تعیین شده در ماده 2 و تبصره ذیل |آن قابل پرداخت است.

ماده 4 )

 روسای اتحادیه ها که به نمایندگی از جانب صنف به عضویت مجمع امور صنفی پذیرفته می شوند و در جلسات کمیسیونهای |آن مجمع شرکت می نمایند، علاوه بر حقوق دریافتی از اتحادیه، می توانند حق حضور در کمیسیونها را طبق بر|آورد و تشخیص هیات رییسه مجمع ذیربط از محل بودجه مجمعل دریافت نمایند.

ماده 5 )

کل دریافتی هر یک از اعضای هیات رییسه مجمامع امور صنفی برای کار تمام وقت در تهران و مراکز استانها حداکثر معادل چهار برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود که در بودجه سالیانه مجمع امور صنفی مربوط پیش بینی می گردد و در صورت تامین اعتبار در تهران بر اساس پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت قابل پرداخت می باشد و در سایر شهرستانهای کشور با پیشنهاد مجمع امور صنفی مربوط و تایید کمیسیونهای نظارت شهرستانهای مربوط و تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان و با رعایت حداکثر میزان فوق تعیین می گردد.

تبصره 1: حقوق روسای مجامع امور صنفی در تهران و مراکز استانها به میزان 20% علاوه بر میزان مقرر در ماده 5 تعیین می شود.

تبصره 2 : بر اساس تبصره ماده 75 قانون نظام صنفی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه مجامع امور صنفی بابت دریافتی های فوق مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی نخواهند بود.

ماده 6)

 مرخصی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها با اطلاع رییس اتحادیه و مرخصی روسای اتحادیه های صنفی با اطلاع رییس مجمع امور صنفی مربوط صورت می پذیرد.

تبصره 1: در صورت مرخصی رییس اتحادیه، نایب رییس اتحادیه باید در محل اتحادیه حضور یابد و عهده دار مسوولیت ایشان باشد.

تبصره 2 : مرخصی اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی با موافقت رییس مجمع مربوط و مرخصی روسای مجامع امور صنفی با اطلاع رییس کمیسیون نظارت خواهد بود.

ماده 7 )

 اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه مجامع امور صنفی در خصوص دریافت حقوق ماهانه مخیر خواهند بود.

ماده 8 )

 این آیین نامه در 8 ماده و 7 تبصره و در اجرای ماده 75 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ ..... به تصویب وزیر بازرگانی رسیده و لازم الاجرا می باشد. 25/م14/6


آیین نامه اجرایی ماده 77 شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف

 ماده 1 )

 اتحادیه بافندگان فرش دستباف شخصیتی حقوقی و غیرانتفاعی است که در اجرای ماده 77 قانون نظام صنفی و به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف طبق مفاد این شیوه نامه تشکیل می شود.

ماده 2 )

 کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که به صورت کارگاهی یا خانگی (تک باف)، شهری یا روستایی به تولید و بافت فرش دستباف مشغول هستند به عضویت این اتحادیه در می آیند.

ماده 3 )

 اتحادیه بافندگان فرش دستباف می تواند به صورت استانی و شهرستانی تشکیل شود. تشخیص ضرورت تشکیل اتحادیه های استانی به عهده کمیسیون نظارت مرکز استان و در شهرستان ها با پیشنهاد کمیسیون نظارت شهرستان و تایید کمیسیون نظارت مرکز استان خواهد بود.

تبصره: تعیین حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه به عهده کمیسیون نظارت می باشد.

ماده 4)

 برای صاحبان کارگاهها و دارندگان دار قالی که دارای واحد صنفی باشند، در چارچوب قانون نظام صنفی پروانه کسب صادر می شود.

تبصره : در مورد بافندگان خانگی، به تعداد افرادی که مالک یک دار قالی مستقل باشند پروانه کسب تعلق خواهد گرفت.

ماده 5 )

 با توجه به ماهیت کار بافندگی، برای افرادی که فاقد دار قالی بوده و صرفا به بافندگی مشغول باشند، در صورت دارا بودن شرایط، ((کارت شناسایی بافندگی فرش)) توسط اتحادیه صادر می شود. دارندگان کارت شناسایی بافندگی از مزایایی چون بیمه و سایر مزایای فردی اعضای اتحادیه بهره مند خواهند شد.

تبصره 1:  دارندگان کارت شناسایی بافندگی فرش، در صورت برپا کردن دار قالی و اخذ پروانه کسب در انتخابات هیات مدیره اتحادیه حق رای داشته و می توانند کاندیدای عضویت در هیات مدیره شوند.

تبصره 2 : با توجه به اینکه برخی از بافندگان به صورت فصلی فعالیت می کنند کارت شناسایی در دو قالب دائم و موقت صادر می شود. دارندگان کارت موقت به نسبت زمانی که در طول سال به قالیبافی مشغولند، از مزایا و تسهیلات و حمایت های پیش بینی شده بهره مند می شوند.

تبصره 3: به منظور دریافت کارت شناسایی می بایستی قالی باف بودن افراد به تایید کمیسیون فنی اتحادیه، موضوع بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی برسد.

تبصره 4: شرایط و مدارک لازم برای دریافت کارت شناسایی عبارتند از:

* تابعیت جمهوری اسلامی ایران

* گواهی پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه

* حداقل سن 18 سال

* عکس جدید 6 قطعه

* فتوکپی شناسنامه عکس دار

* گواهی اشتغال به بافندگی از اداره کار یا شورای اسلامی محل و تایید کمیسیون فنی اتحادیه

ماده 6 )

 به منظور تسریع در تشکیل اتحادیه های استانی و شهرستانی بافندگان فرش دستباف، سازمان های بازرگانی استانها موظفند با همکاری مجامع امور صنفی و سایر دستگاههای مرتبط نسبت به شناسایی، اطلاع رسانی و توجیه کارفرمایان و بافندگان (کارگاهی و خانگی) اقدام و در صورت رسیدن تعداد به حد نصاب (طبق نظر کمیسیون نظارت) ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر پس از 3 ماه از زمان ابلاغ این شیوه نامه اتحادیه تشکیل و فعالیت خود را آغاز نماید.

تبصره: فراهم کردن زمینه عضویت سایر واجدین شرایط در اتحادیه های تشکیل شده به عهده اتحادیه جدید التاسیس خواهد بود که با حمایت و پشتیبانی مجامع امور صنفی و سازمان های بازرگانی صورت خواهد گرفت.

ماده 7)

 مراحل اجرایی تشکیل اتحادیه به شرح ذیل است:

الف ) تشکیل هیات موسس اتحادیه مرکب از نمایندگان مجمع امور صنفی، ادارات بازرگانی و سه نفر از واجدین شرایط عضویت در اتحادیه به انتخاب رییس سازمان بازرگانی استان یا اداره بازرگانی شهرستان.

ب) فراخوان عمومی برای ثبت نام و شناسایی واجدین شرایط عضویت در اتحادیه توسط هیات موسس با همکاری سازمان ها و ادارات بازرگانی و مجامع امور صنفی.

ج) پس از تکمیل فرم های درخواست عضویت به تعداد پیش بینی شده توسط کمیسیون نظارت، با دعوت هیات موسس مجمع عمومی اتحادیه تشکیل می شود و در همان جلسه اعضاء هیات مدیره اتحادیه مطابق فرایند انتخاباتی برگزیده خواهند شد.

ماده 8 )

 در ترکیب هیات مدیره اتحادیه های بافندگان فرش دستباف دو نفر از نمایندگان کارگاهها و سه نفر از نمایندگان بافندگان خانگی انتخاب خواهند شد. از دو نفر عضو علی البدل نیز یک نفر از نمایندگان کارگاهها و یک نفر از نمایندگان بافندگان خانگی می باشند.

ماده 9 )

 کلیه متصدیان کارگاهها اعم از خانگی و یا غیر خانگی که تا تاریخ 29/12/1382 از سایر دستگاهها (کمیته امداد امام خمینی ره، بهزیستی، جهاد کشاورزی، تعاون و ...) مجوز فعالیت یا کارت شناسایی دریافت نموده اند نیز به عضویت اتحادیه موضوع این شیوه نامه در می آیند.

ماده 10 )

 در صورت نیاز به تشکیل اتحادیه در شهرهای تابعه یک شهرستان، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت و در چارچوب تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفی اتحادیه ای تحت پوشش مجمع امور صنفی آن شهر تشکیل می شود. در صورتی که در شهر مورد نظر مجمع امور صنفی وجود نداشته باشد اتحادیه تحت پوشش مجمع مرکز شهرستان فعالیت خواهد کرد.

ماده 11 )

 شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب:

* تابعیت جمهوری اسلامی ایران

تبصره: در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور ضروری است

* ارایه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمان های دولتی، نهادها، شهرداری ها، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها

تبصره : دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسوولیت حقوقی ناشی از آن

* گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا ارایه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (6) ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)، (د)، (ی) ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور

تبصره : حداقل سن دریافت پروانه کسب برای خانها هیجده سال تمام می باشد.

* ارایه گواهی عدم سوء پیشینه

* سواد خواندن و نوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می باشد)

* گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* ارایه پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا ارایه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب

تبصره : برای دارندگان اجاره نامه ها و یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری کفایت می نماید.

* موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی

* عکس جدید 6 قطعه

*فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ و در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه

تبصره 1 : صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارایه وکالت نامه ممنوع می باشد.

تبصره 2 : بافندگان خانگی که دار قالی آنها در محل سکونتشان قرار دارد از شمول بندهای 2 - 7 و 8 این قسمت مستثنی می باشند.

ماده 12 )

 کلیه حمایت های دولت از قبیل معافیت های بیمه ای، پرداخت تسهیلات و ... صرفا از طریق اتحادیه در اختیار اعضا قرار می گیرد.

ماده 13 )

 مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی امور فرش دستباف کشور، حمایت های لازم برای تشکیل و فعالیت اتحادیه های بافندگان فرش دستباف را معمول و گزارش حمایت ها و اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء اثر بخشی این اتحادیه ها را سالانه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی ارایه می نماید.

ماده 14 )

 این شیوه نامه در 14 ماده و 13 تبصره تدوین  و در تاریخ 31 /1/84 به تایید وزیر بازرگانی رسید. 


آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی

( اتحادیه‌های صادراتی اصناف )


 با توجه به ماده 78 ق. ن. ص. کشور مصوب 24/12/82 مجلس شورای اسلامی ، افراد حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب می‌توانند با رعایت مفاد آیین‌نامه نسبت به تشکیل اتحادیه‌های صادراتی اقدام و ضمن دفاع از حقوق اعضا و سازماندهی امور حرفه‌ای و صادراتی خود ، حفظ منافع جامعه را نیز ملحوظ دارند .

 ماده 1) تعریف :

اتحادیه صادراتی اصناف تشکلی است دارای شخصیت حقوقی که از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب که به صورت مستقیم در امر صادرات اشتغال داشته و به ترتیبی که در این آیین نامه ذکر خواهد شد ، در مراکز استانها تشکیل می‌شود.

 ماده 2 ) اهداف :

 1 – تلاش برای سازماندهی صادرات ، کالا و خدمات صنفی و استفاده از ظرفیتهای صادراتی بخش اصناف به منظور توسعه صادرات غیر نفتی .

2 – ایجاد همامنگی و تقویت فعالیت شبکه‌ای اصناف برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور .

3 – بالا بردن توان صادراتی اصناف برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای جهانی ، بین‌المللی و نیز عرضه کالا در بازارهای هدف .

4 – جلوگیری از رقابت منفی در بخش اصناف که منجر به تضعیف صادرات کشور خواهد شد .

 ماده 3 ) وظایف و اختیارات

1 – تعامل با نهادهای مختلف دولتی و خصوصی برای رفع مشکلات و اصلاح قوانین باز دارنده از طریق انجام بررسی‌های لازنم و ارایه پیشنهاد به مرکز اصناف و بازرگانان ایران و سایر مراجع ذیربط .

2 – تلاش برای اصلاح ساختارهای تولیدی 0 کیفیت محصول ، قیمت تمام شده ، بسته بندی ، نام و نشان تجاری و ... ) برای تسهیل امر صادرات.

3 – تلاش برای دسترسی اعضا به بازارهای جهانی و ایجاد فرصت‌های مناسب جهت ورود به بازارهای هدف .

4 – رفع نیازهای آموزشی اعضا تحت پوشش ( آموزش بازاریابی و بازرگانی بین‌المللی ، زبانهای خارجی ، قوانین و مقررات تجاری و... )

5 – بستر سازی به منظور حضور مشارکت اصناف در توسعه فعالیت‌های صادراتی نظیر برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ، استفاده از شبکه‌های بین‌المللی برای تبلیغات ، راه‌اندازی سایتهای تجاری و ایجاد بانکهای اطلاعاتی .

6 – تلاش برای ایجاد ارتباط بین صنف و صنعت برای رشد سطح تکنولوژی بین صنوف مربوط .

7 – همکاری با موسسات تحقیقاتی برای بهبود وضع موجود .

8 – تلاش برای توزیع امکانات ، مواد اولیه و مجوزهای صادراتی ، ظرفیت حمل و نقل هوایی ، دریایی و زمینی ، اعتبارات بانکی ، جوایز صادراتی و ..

9 – تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی ، داخلی و انتقال دانش فنی به منظور بهبود و ارتقا سطح کیفیت کالاهای تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور .

10 – اجرای سیاست مسایل کلان توسعه صادرات غیر نفتی و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

11 – ارایه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضا

12 – تعامل و همکاری با سایر تشکل‌های صادراتی

 ماده 4 ) شرایط و ضوابط تاسیس اتحادیه :

 الف : واجدین شرایط تشکیل اتحادیه :

دارندگان پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی که در امر صادرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت نمایند .

ب : شرایط تاسیس اتحادیه‌های استانی :

 تشکیل اتحادیه صادراتی در هر استان با در خواست هیات موسس و با مشارکت حداقل 50 فرد صنفی حائز شرایط و تایید کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیات عالی نظارت می‌باشد .

تبصره : هیات عالی نظارت می‌تواند بر اساس در خواست کمیسیون نظارت مراکز استانها نسبت به تعدیل نصاب مذکور اقدام نماید .

 ج : شرایط تاسیس اتحادیه‌های کشوری :

تشکیل اتحادیه‌های صادراتی کشوری بر اساس در خواست متقاضیان ( اتحادیه‌های صادراتی استانی و یا افراد صنفی واجد شرایط) و تایید مرکز اصناف و بازرگانان و تصویب هیات عالی نظارت می‌باشد .

تبصره 1 : کمیسیون نظارت مرکز استان موظف است در خواستهای واصله جهت تشکیل اتحادیه صادراتی را با توجه به تعداد صنوف متقاضی ، قابلیتها و مزیتهای صادراتی موجود در استان ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ وصول تقاضا مورد درسیدگی قرار داده و در صورت تایید، مراتب را جهت بررسی و طرح در جلسات هیات عالی نظارت به دبیر خانه هیات عالی نظارت ارسال نماید.

تبصره 2 :تشکیل اتحادیه کشوری اساس درخواست متقاضیان به عنوان هیات موسس و پس از تایید شورای اصناف کشور جهت بررسی و طرح در جلسات هیات عالی نظارت به دبیرخانه  هیات عالی نظارت ارسال خواهد شد . دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری مرکز اصناف و بازرگانان حداکثر ظرف مدت یکماه درخواست‌های واصله را مورد بررسی قرارداده و مراتب را مورد بررسی قرار داده و مراتب را در جلسات هیات عالی نظارت طرح و نتیجه را به متقاضیان اعلام می‌نماید .

 ماده 5 ) نحوه برگزاری انتخابات

الف – انتخابات اتحادیه‌های استانی

کمیسیونهای نظارت مراکز استانها موظفند پس از تایید هیات عالی نظارت ، با چاپ آگهی نسبت به ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه صادراتی اقدام و سپس ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات اتحادیه با نظارت نمایندگان سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی اقدام نمایند . انتخابات اتحادیه در دور اول با شرکت حداقل یک دوم اعضا و در دور دوم با حضور حداقل یک سوم اعضا معتبر می‌باشد. چنانچه به نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه صادراتی اعتراض و ایراداتی وارد گردد، کمیسیون نظارت به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید. تصمیمات کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها در خصوص تأیید صحت انتخابات اتحادیه های صادراتی لازم الاجرا می‌باشد.

 در صورت استعفاء یا فوت هریک از اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های صادراتی، از عضو علی‌البدل که در صورتجلسه انتخابات بالاترین رای را حائز گردیده است ، جهت عضویت درهیأت مدیره اتحادیه برای مدت باقی‌مانده مأموریت اعضات هیأت مدیره، توسط کمیسیون نظارت مراکز استان دعوت به عمل می‌آید.

ب) انتخابات اتحادیه‌های کشوری

 شورای اصناف کشور، موظف است پس از تأیید هیأت عالی نظارت با چاپ آگهی نسبت به ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صادراتی اقدام و سپس ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات اتحادیه با نظارت نمایندگان مرکز اصناف و بازرگانان اقدام نماید.

 انتخابات اتحادیه در دور اول با شرکت حداقل یک دوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء معتبر می باشد. چنانچه به نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه صادراتی کشوری اعتراض و ایراداتی وادرگردد، هیأت عالی نظارت به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نمی‌نماید.

 تصمیمات هیأت عالی نظارت در خصوص تأیید صحت انتخابات اتحادیه‌های صادراتی لازم‌الاجرا می‌باشد. در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صادراتی، از عضو علی البدل که در صورتجلسه انتخابات، بالاترین رأی را حائز گردیده است ، جهت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه برای مدت باقیمانده مأموریت اعضای هیأت مدیره توسط شورای اصناف کشور، دعوت بعمل آید.

 ماده 6) ارکان اتحادیه

الف) مجمع عمومی: از اجتماع کلیه اعضاء تشکیل می‌شود

ب ) هیأت مدیره : شامل پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل برای اتحادیه های استانی و هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل برای اتحادیه‌های کشوری به انتخاب مجامع عمومی مربوط برای مدت دو سال خواهد بود.

 تبصره: اعضاء هیأت مدیره در اولین جلسه از طریق انتخابات داخلی نسبت به تعیین رییس، نایب‌رییس، خزانه دار، دبیر و بازرس اقدام خواهند نمود.

 در اتحادیه های کشوری دو نفر به عنوان بازرس و دو نفر نایب رییس انتخاب می‌شوند.

 ماده 7)تشکیلات

تشکیلات و نحوه اداره اتحادیه‌های صادراتی استانی و کشوری بر اساس اساسنامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مرکز اصناف و بازرگانان و با همکاری شورای اصناف کشور تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

اهم موضوعاتی که باید در اساسنامه مزبور ذکر شود به شرح ذیل می‌باشد:

1-      نحوه برگزاری جلسات هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی و فوق العاده

2-      وظایف و اختیارات ارکان اتحادیه

3-      نحوه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی

4-      تعیین حق عضویت اعضاء  و سایر منابع مالی اتحادیه

5-      تعیین بودجه سالیانه و نحوه هزینه آن

6-      شرایط تعلیق و سلب عضویت

7-      نحوه تشکیل جلسات مجمع عمومی

8-      نحوه انحلال اتحادیه

9-      سایر موارد مربوط

 ماده 8) این آیین نامه در هشت ماده و 4 تبصره و در اجرای ماده 78 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 12/10/83 به تصویب وزیر بازرگانی رسید.ن/9/30


آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب جهت جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا

           (موضوع ماده79 قانون نظام صنفی)

ماده 1)

 وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت ماده 79 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نامبرده می شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای می باشند، اقدام کند.

الف – جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده.

ب – آزاده ، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده.

ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند و والدین، خواهر و برادر.

ماده 2)

 هر فرد متقاضی موضوع این آیین نامه باید قبل از سپردن هرگونه تعهد اجاره و یا خرید محل به منظور هماهنگی و اخذ آگاهی های لازم حسب مورد به واحدهای ذیربط در بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه نماید.

تبصره 1: درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب به ترتیب وصول با ذکر شماره و تاریخ در دفتر واحد مربوطه ثبت و رسید آن به متقاضی تسلیم می گردد. واحد مربوط موظف است پس از بررسی در صورتی که متقاضی واجد شرایط واحد مربوط و مفاد این آیین نامه باشد نسبت به صدور معرفی نامه جهت متقاضی دریافت پروانه کسب به وزارت بازرگانی اقدام نمایند.

تبصره 2: منظور از وزارت بازرگانی در این آیین نامه در مراکز استان ها سازمان های بازرگانی و در شهرستان ها مدیریت و یا نمایندگی بازرگانی شهرستان ها می باشد.

ماده 3)

 اتحادیه صنف پس از دریافت معرفی نامه متقاضی از وزارت بازرگانی از محل مورد تقاضا بازدید و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در این آیین نامه نظر خود را حداکثر ظرف یک هفته به وزرت بازرگانی اعلام می نماید. در صورتی که اتحادیه صنف ظرف مدت تعیین شده اعلام نظر ننماید وزارت بازرگانی راسا اقدامات مقتضی معمول می دارد.

تبصره – تسهیلات در نظر گرفته شده مانع از اقدامات افراد برای استفاده از قانون نظام صنفی خصوصا“ تبصره 3 ماده 12 نخواهد بود .

 

ماده 4 – وزارت بازرگانی به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت رسیدگی به درخواست متقاضیان در موارد ذیل اقدام می نماید .

1 – کاهش حداقل مساحت واحد صنفی تا 40 درصد .

2 – کاهش حدود صنفی تا 50 درصد .

3 – در صورتیکه ابزار و تجهیزات کار برای افراد موضوع این آیین نامه در هنگام تقاضا موجود نباشد اخذ تعهد از متقاضی برای فراهم نمودن ابزار و تجهیزات مربوط ظرف مدت 6 ماه .

تبصره - افراد صنفی موضوع این آیین نامه ، مشمول مفاد تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفی نمی گردد .

 

ماده 5 )

7 – فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب یا ادارات و سازمان های دولتی، نهادها، شهرداریها، شرکتهای تعاونی مسکن و شرکتهای تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها.

تبصره – در صورت تغییر مکان واحد صنفی افراد مشمول این آیین نامه وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت تسهیلات این آیین نامه و معرفی واحد ذیربط نسبت به تعویض پروانه کسب جهت محل جدید اقدام نمایند.

8 – گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا ارایه گواهی لازم مبنی بر طرح پرونده متقاضی در حوزه نظام وظیفه عمومی (مطابق ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی) برای افراد مشمول قانون نظام وظیفه عمومی.

9– ارایه گواهی و یا قبض پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری جهت واحدهای صنفی که قبل از تاریخ تصویب قانون نظام صنفی (24/12/1383) دایر گردیده اند.

10 – ارایه پایان کار تجاری یا اداری و یا کارگاهی و یا ارایه گواهی لازم از شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی که بعد از تاریخ تصویب قانون نظام صنفی دایر گردیده اند.

تبصره: در صورت عدم احراز شرایط مندرج در این ماده مراتب توسط وزارت بازرگانی ظرف مدت یک هفته به واحد مربوط منعکس می گردد.

ماده 6 )

 در صورت تکمیل مدارک فوق الذکر، وزارت بازرگانی نسبت به صدور پروانه کسب متقاضی اقدام و پرونده مربوطه را جهت اقدامات قانونی بعدی به اتحادیه ذیربط ارسال می دارد.

تبصره 1: اتحادیه موظف است با دریافت حق عضویت سالانه جهت افراد مشمول این آیین نامه که پروانه کسب تحصیل نموده اند کارت عضویت صادر نماید.

ماده 7 )

 در شرکتها، پروانه کسب به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل و در مشارکت های مدنی پروانه به نام احدی از شرکا و با رضایت کتبی سایر شرکا و با قید عبارت مشارکت مدنی در پروانه کسب صادر می گردد.

ماده 8 )

 شرکت های تعاونی صنفی موظفند افراد مشمول این آیین نامه را با داشتن پروانه کسب از وزارت بازرگانی و کارت عضویت از اتحادیه ذیربط به عضویت بپذیرند.

ماده 9)

 مدت اعتبار پروانه های کسب افراد مشمول این آیین نامه از تاریخ صدور به مدت 10 سال می باشد و تمدید آن توسط اتحادیه صنف ذیربط با ارایه گواهی پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری، گواهی دال بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات گواهی بهداشت فردی و محل کسب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واحدهای مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خواهد بود.

تبصره 1: اتحادیه ها موظفند دارند پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند، همچنین کلیه سازمان های ذیربط موظفند با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره 2: دارندگان پروانه کسب مشمول این آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های اتحادیه های صنفی مربوطه منطبق با قانون نظام صنفی خواهند بود.

ماده 10)
در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی با رعایت ضوابط مربوطه و استشهاد محلی با تایید واحد ذیربط بلامانع خواهد بود.