( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

نماینده اتاق اصناف در هیات های مالیاتی موضوع بند3 ماده 244

اصلاح شده   ماده 244 قانون مالیاتی


ماده 244- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جزدرمواردی که بضمن مقررات یان قانون مرجع دیگری پیش

بینی شده ، هیات حل اختلافات مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفربشرح زیر تشکیل خواهدشد:


1 - یک نفر ماینده سازمان امور مالیاتی کشور.


2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز

استانها وجود نداشته باشد ، بنابه درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را

برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.


3 - یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن یااتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا

تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده

باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان

امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را

انتخاب خواهد کرد.


تبصره 1- جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیاتهای مزبور با اکثریت آراء

قطعی و لازم الاجرا است ، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.


تبصره 2- اداره امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ومسئولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی

کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف براساس آئین نامه ای که بنابه پیشنهاد سازمان امور

مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتبارات که به همین منظور در

بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود

.