( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جھت استقرار چند واحد صنفی (موضوع تبصره ٢ ماده ٣ قانون نظام صنفی)


www.mosms.ir

 

آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جھت استقرار چند واحد صنفی


(موضوع تبصره ٢ ماده ٣ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ١- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

 

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه ھای صنفی و دستگاهھای موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده ( ٣٠ ) و تبصره (3) ماده (26) قانون، حسب مورد.

 

اماکن واجد شرایط استقرار چند واحد صنفی: مکانی ھایی که شرایط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نیاز ھر یک از واحدھای صنفی را دارا باشند.

 

شرایط صدور و تمدید پروانه کسب

ماده ٢- مرجع صدور پروانه کسب با رعایت مقررات آیین نامه ماده ( ١٢ ) قانون موظف به صدور و تمدید پروانه کسب متقاضیان میباشد.

 

تبصره- معرفی مباشر برای ھر متقاضی دریافت بیش از یک پروانه کسب الزامی است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است برای فرد معرفی شده با رعایت ماده ( ٧) این آییننامه کارت مباشرت صادر نماید.

 

ماده ٣- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی فعالیت مشابه و ھمگن، با ھماھنگی مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر اصل پاسخ استعلامھا را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید.

 

سایر مقررات

ماده ٤کمیسیون نظارت میتواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تاسیسات و انبار واحدھای صنفی مستقر دراماکن موضوع این آییننامه را از مجموع مساحت ھر یک از رستهھای صنفی برای صدور پروانه کسب کاھش دھد.

 

ماده ٥ - در صورت ابطال یکی از پروانهھای کسب صادره در اماکن موضوع این آییننامه، طبق مقررات از ادامه ھمان فعالیت جلوگیری به عمل خواھد آمد.

 

ماده ٦- ھرگاه پلمب واحدھای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آییننامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب یا درج برگه پلمب در آن قسمت از تاسیسات و مستحدثاث که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت مربوط دایر و یا احداث شده است در حکم پلمب تلقی خواھد شد. کسانی که پلمب یا لاک و مھر محلھای تعطیل شده را بشکنند، محو کنند و یا محلھای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دھند، به مجازاتھای مقرر در تبصره ( ٢) ماده ( ٢٧ ) قانون محکوم خواھند شد.

 

 

 

ماده ٧- مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعایت شرایط فردی مندرج در ماده ( ٣) آییننامه ماده ( ١٢ ) قانون برای فرد معرفی شده از سوی متقاضی، کارت مباشرت صادر نماید. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواھد بود. فرد صنفی میتواند نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نماید.

 

 

تبصره- در ھر صورت صاحب پروانه کسب مسئولیتھایی که قانوناً به عھده صاحب پروانه کسب میباشد را برعھده خواھد داشت.

 

ماده ٨- مراحل صدور پروانه کسب و رسیدگی به شکایات متقاضیان مطابق آییننامه اجرایی ماده(12) قانون خواھد بود.

ماده ٩- این آیین نامه در اجرای تبصره ٢ ماده ٣ قانون نظام صنفی مشتمل بر ( ٩) ماده و ( ٢) تبصره توسط دبیرخانه ھیات عالی نظارت با ھمکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران تھیه و در تاریخ 1394/03/12به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.