( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

رویت متن آیین نامه انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها موضوع ماده 36


آیین‌نامه اجرایی انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها(موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی(

 

تعاریف

ماده 1- تعاریف:

الف- قانون: قانون نظام صنفی.

ب- کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان.

ج- اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

د- اتحادیه: اتحادیه صنفی شهرستان.

هـ- داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیات رییسه.

و- انتخابات: انتخابات هیات رییسه.

ز- هیات اجرایی: هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رییسه.

ح- هیات رییسه: هیات رییسه اتاق.

ط- اجلاس: اجلاس عمومی اعضای اتاق.

ماده2- اتاق اصناف مرکب از روسای اتحادیه های صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی – خدماتی می باشد. اتاق در اولین جلسه هر دوره هیات رییسه را برای مدت  چهار سال انتخاب می کند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی – خدمات فنی ، دو نفر از صنوف توزیعی – خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (22) قانون بلامانع است.

ماده 3- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضای دوره قانونی هیات رییسه مقدمات برگزاری همزمان انتخابات را حتی المقدور در سراسر کشور با ارایه برنامه زمانبندی شده فراهم نماید. کمیسیون‏ها موظفند براین اساس دستور برگزاری انتخابات را به هیات اجرایی صادر نمایند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.

در شهرستانهائی که دارای دو اتاق هستند کمیسیون نظارت پس از انقضای دوره قانونی هیات رییسه نسبت به ادغام اتاق ها و برگزاری انتخابات اقدام نماید.

ماده 4- به‏منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می‏باشد:

الف- سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت (به‏عنوان رییس)

ب- استانداری در مرکز استان و فرمانداری در سایر شهرستانها.

ج- یک نفر از بین اعضای اتاق به انتخاب اجلاس، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد (در شهرستان های فاقد اتاق یک نفر معتمد صنفی دارای پروانه کسب به انتخاب کمیسیون)

تبصره1- محل استقرار هیات اجرائی در سازمان یا اداره صنعت، معدن وتجارت و محل اخذ رای توسط هیات اجرائی با همکاری اتاق تعیین می گردد.

تبصره2- درصورت عدم حضور هر یک از اعضاء هیات اجرایی، انتخابات تعطیل نمی‏گردد و عضو حاضر موظف است موضوع را به رییس کمیسیون نظارت اعلام نماید تا نسبت به تعیین جایگزین اقدام گردد.

ماده 5- هیات اجرایی موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، مکان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نیاز) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا ظرف یک هفته جهت ثبت نام به دفتر هیات اجرایی مراجعه نمایند.

تبصره1- فراخوان ثبت نام فقط به روشهای ذیل مجاز است: (حتی المقدور هر سه روش یا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی.

ب- ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه‏ها و اخذ امضاء آنها.

ج- ارسال پیامک برای کلیه روسای اتحادیه‏ها.

تبصره2- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به هیات اجرایی نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت) و ارایه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیات مدیره اتحادیه، شناسنامه و کارت ملی به انضمام سه قطعه عکس 4×6 جهت ثبت نام اقدام نمایند.

ماده 6- تعداد داوطلبان ثبت نام شده نباید کمتر از هفت نفر باشد.در غیراینصورت هیات اجرایی مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تمدید مهلت ثبت نام مطابق ماده (5) این آیین نامه  اقدام نماید.

ماده 7- هیات اجرایی موظف است پس از پایان ثبت نام نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای، تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات رییسه، اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روشهای ذیل مجاز است: (حتی المقدور هر سه روش یا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی.

ب- ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه‏ها و اخذ امضاء آنها.

ج- ارسال پیامک برای کلیه روسای اتحادیه‏ها.

ماده8- انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیات اجرایی مکلف است مطابق ماده (7) این آیین نامه نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات با هر تعداد شرکت کننده ظرف مدت ده روز اقدام نماید. 

برگزاری انتخابات

ماده 9- وظایف هیات اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

1-   صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزارکنندگان انتخابات.

2-  جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتاق به محل اخذ رای. (موارد استثناء‌ با مجوز رییس هیات اجرایی می‏باشد)

3-   الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا و قبل از شروع رای‏گیری در محل اخذ رای.

4-   باز و بسته و ممهورنمودن صندوق رای خالی قبل از شروع رای‏گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه به امضای اعضای هیات اجرایی در محل اخذ رای.

5-   تطبیق رای‏دهندگان با فهرست اسامی روسای اتحادیه ها با رویت تصویر پروانه کسب یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رای.

تبصره- وکالت برای دادن رای ممنوع است.

6-  جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رای و اخراج افراد متخلف از محل رای گیری.

تبصره- در صورتی که به تشخیص هیات اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد می بایست با تنظیم صورتجلسه‏ای انتخابات را متوقف نموده و در اولین فرصت نسبت به تجدید روز رای‏گیری اقدام گردد.

7-  تمدید ساعت رای گیری برای همان روز درصورت تشخیص هیات اجرایی با تنظیم صورتجلسه.

8-باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء ماخوذه پس از پایان مهلت اخذ رای و تنظیم صورتجلسه مشتمل به تعداد آراء ماخوذه هریک از داوطلبان در حضور آنان. (درصورت تمایل آنها)

9- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر یک از داوطلبان. (درصورت تقاضای آنان)

10- ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون و اتاق حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آراء.

نحوه و کیفیت شمارش آراء

ماده 10- نحوه و کیفیت شمارش آراء:

1- تعداد رأی دهندگان با آراء مأخوذه تطبیق و برگه‏های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رأی کسر می شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

2- درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

3- در موارد ذیل برگه‏های رأی باطل لیکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف- آراء ناخوانا.

ب- آراء حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج- آراء سفید ریخته شده در صندوق.

4- درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‏شود.

5- درصورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان و  درغیراینصورت  بوسیله قرعه‏کشی توسط هیات اجرایی در حضور آنان انجام می شود.

6- درصورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آراء  باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

 ماده11- هیات رییسه اتاق براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه­های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده «15» از سوی داوطلبین ، رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای هیات رییسه منتخب دعوت بعمل می­آورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای هیات اجرایی تشکیل دهند. در آن جلسه اعضای هیات رییسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رییس ، دو نفر به عنوان نایب رییس (اول و دوم) ، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه­دار انتخاب می­کنند ، رییس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبارنامه منتخبین اقدام خواهد نمود.

ماده 12-  هیات اجرایی موظف است پس از اتمام عمر قانونی هیات رییسه حداکثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضای هیات رییسه جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتاق اعم از منقول و غیرمنقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه‏ای اقدام نماید.

ماده 13- در صورت استعفاء، فوت، عزل، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو ویا اعضای هیات رییسه، موضوع در اولین اجلاس مطرح و کتبا به کمیسیون اعلام می‏گردد تا کمیسیون با توجه به نصاب مقرر در ماده (33) قانون از نفر علی البدل دعوت و نسبت به جایگزینی وی اقدام نماید. در صورتیکه علیرغم جایگزینی فرد یا افراد علی البدل، هیات رییسه دارای نصاب ماده  (33) قانون نباشد، کمیسیون موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید.

 رسیدگی به شکایات

ماده 14- رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:

1-  چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند می‏توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایات خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.

2-  رییس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبارنامه منتخبین، موضوع را در کمیسیون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.

3-  درصورت اعتراض شاکی به رای کمیسیون، سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روز کاری شکایت شاکی را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن از طریق سامانه الکترونیکی اصناف به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید.

 بند 4 ماده 15- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرارداده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم­گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم هیات عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم­الاجرا است.

 سایر مقررات

 ماده15- در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر اعضاء هیات اجرایی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً برگزاری به موقع انتخابات که منجر به تضییع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد شد.

ماده 16- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است نسبت به تهیه تعرفه و فرم های مورد نیاز برای برگزاری انتخابات بطور یکسان اقدام و حداکثر ظرف مدت یکسال امکان رای الکترونیکی را در سطح کشور فراهم آورد.

ماده 17- این آیین نامه در اجرای ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مشتمل بر 17ماده و 8 تبصره تهیه و در تاریخ 24/12/1392 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

 

http://gatc.ir