( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی موضوع ماده(۸۵) قانون نظام صنفی


آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی

موضوع ماده(۸۵) قانون نظام صنفی

تعاریف

ماده ۱ – تعاریف:

روز بازار: مکانی است جهت عرضه کالا و محصولات صرفا داخلی توسط افراد و یا واحدهای صنفی که به صورت موقت وفق شرایط این آیین نامه ایجاد می گردد.

کارگروه: کارگروه راهبری روز بازارهای جمعی

اهداف

ماده ۲ – اهداف:

الف- حمایت از تولیدات داخلی منجمله صنایع دستی، خانگی و روستایی

ب- کمک به رفع سد معابر عمومی و فروشندگان کم سرمایه

نحوه برگزاری روز بازارها:

ماده ۳- به منظور تشخیص ضرورت ایجاد روزبازارها و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در هد شهرستان کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاههای زیر تشکیل می گردد:

۱- شهرداری(رییس)

۲- سازمان و یا اداره صنعت، معدن و تجارت

۳- جهاد کشاورزی

۴- اتاق اصناف

۵- تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تبصره: جلسات کارگروه با حداقل چهارعضو تشکیل و تصمیمات آن با سه رای معتبر خواهد بود، ضمنا در صورت تشخیص کارگروه، از نمایندگان سایر دستگاهها و تشکلها بدون داشتن حق رای جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل می آید.

ماده ۴- ضرورت ایجاد یک یا چند روز بازار، تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرف، مکان های قابل واگذاری و ضابطه تولیدات داخلی به منظور جلوگیری از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهای صنفی با پیشنهاد مشترک شهرداری و اتاق اصناف بر عهده کارگروه می باشد.

ماده ۵- متقاضیان اعم از صنفی، صنعتی، مشاغل خانگی و روستایی، صنایع دستی و نیز فروشندگان کم سرمایه و فاقد مکان میتوانند از امکانات روز بازارهای پیش بینی شده مطابق مقررات تعیین شده توسط کارگروه استفاده نمایند.

ماده ۶- چگونگی قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومی کشور می باشد.

ماده ۷- این آیین نامه به استناد ماده(۸۵) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۷) ماده و (۱) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/3831