X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استان ها تفویض اختیار ماده


صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استان ها

(تفویض اختیار ماده ۵۶ قانون نظام صنفی)

 

یکصدوچهارمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ با حضور اعضاء در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

در اجرای ماده ۵۶ قانون نظام صنفی بخشی از وظایف هیات عالی نظارت به شرح زیر به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض می گردد:

در حوزه عزل هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف:

الف ـ عزل فردی یا دسته جمعی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان های تابعه.

ب ـ عزل یک تا سه نفر اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی مرکز استان.

ج ـ عزل دسته جمعی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی مرکز استان، پس از بررسی و اعلام نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت.

د ـ عزل فردی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان های تابعه.

هـ ـ عزل دسته جمعی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان های تابعه، پس از بررسی و اعلام نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت.

و ـ عزل فردی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان، پس از بررسی و اعلام نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت.

ز ـ ابطال انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان های تابعه و مرکز استان.

ح ـ ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان های تابعه.

ط ـ ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان، پس از بررس و اعلام نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت.

ی ـ تشکیل اتحادیه های صنفی فاقد نصاب مقرر، در شهرستان های تابعه و مرکز استان پس از کسب نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت. (موضوع تبصره ۵ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

ک ـ تشکیل اتحادیه صنفی در مرکز استان از مجموعه واحدهای صنفی موجود در سطح استان، پس از کسب نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت. (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

ل ـ رسیدگی به شکایات معترضین در شهرستان های تابعه درخصوص عدم موافقت و یا استنکاف اتحادیه از صدور پروانه کسب. (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون)

م ـ تعیین صنوف مشمول بند ب ذیل ماده ۲۸ قانون نظام صنفی.

ن ـ رسیدگی به درخواست اتحادیه های صنفی مبنی بر عدم توانایی انجام خدمات صنفی در بخش ها و شهرهای تابعه شهرستان ها و مرکز استان. (موضوع تبصره ذیل بند م ماده ۳۰ قانون نظام صنفی)

س ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون های نظارت با اتاق اصناف شهرستان ها و اتخاذ تصمیم لازم. (موضوع بند ج ماده ۵۵ قانون نظام صنفی).

در مواردی که کمیسیون های نظارت مراکز استان ها می بایست نسبت به کسب نظر از دبیرخانه هیات عالی نظارت اقدام نمایند، چنانچه کمیسیون های مذکور بر رای و نظر خود اصرار نمایند، موضوع جهت اتخاذ تصمیم در هیات عالی نظارت مطرح خواهد گردید و کمیسیون های نظارت موظفند تا زمان اتخاذ تصمیم لازم توسط هیات عالی نظارت از اجرای مصوبه خود، خودداری نمایند.

آیین نامه های زیر مورد تایید اعضاء هیات قرار گرفت:

الف ـ آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۲۲ قانون نظام صنفی)

ب ـ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

ج ـ آیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس (موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفی)

د ـ آیین نامه اجرایی منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی)

هـ ـ آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

۴ـ عناوین تخلف و شیوه رسیدگی کمیسیون های نظارت به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف و همچنین ابطال انتخابات اتحادیه های صنفی و اتاق¬های اصناف مطابق مقرراتی خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت اجراء به سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

مسئولیت نظارت برحسن انجام وظایف محوله به کمیسیون های نظارت شهرستان های تابعه به عهده کمیسیون نظارت مراکز استان ها و مسئولیت نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی کمیسیون نظارت مراکز استان ها برعهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

 مقرر شد اعضاء هیات عالی نظارت، نمایندگان تام الاختیار خود را جهت بررسی و کارشناسی پرونده های قابل طرح در هیات عالی نظارت، معرفی نمایند.

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/177