( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنهادستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها


(موضوع بندهای (ش) ماده "۳۷" و ۶ ماده "۴۵" قانون نظام صنفی)

تعاریف
ماده ۱- تعاریف:
الف- قانون: قانون نظام صنفی.
ب- بازرس: بازرس فردی است که با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت
در چارچوب مقررارت این دستورالعمل تعیین می شود.
ج- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می شود.
نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان
ماده ۲- واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذی ربط به منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می شود.
تبصره- تعداد بازرسان مورد نیاز به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین می گردند.
ماده ۳- شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:
الف) نداشتن سوء پیشینه کیفری.
ب) سلامت جسمی و روانی.
ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به استثناء معافیت پزشکی.
ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استان ها و فوق دیپلم در شهرستان ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ( در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران(.
و) حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان می باشد.
تبصره ۱- بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.
تبصره ۲- بکارگیری کارمندان اتحادیه ها و اتاق های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع می باشد.
تبصره ۳- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف به عنوان مدیر واحد بازرسی
و نظارت ممنوع است.
ماده ۴- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:
۱- بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
۲- ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به طور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذی ربط.
۳- شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده "۵۵" قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.
۴- همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.
۵- همکاری با اتحادیه های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.
ماده ۵- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:
۱- بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی صلاح در قالب تیم های حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیم های مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرس اولویت محور(.
۲- بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور(.
ماده ۶- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:
۱- شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهیگری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است
به منظور دریافت شکایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شکایات وارده از نمونه فرم ها ونرم افزارهایی که توسط اتاق ایران ارایه می گردد، استفاده نماید.
۲- ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق(.
۳- پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.
تبصره- در صورت وصول گزارش اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید و نتیجه را ضمن اعلام
به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.
۴- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حکومتی در صورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف
واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.
چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان¬ها
ماده ۷- اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (۶) ماده "۴۵" قانون به منظور مدیریت، سیاست گذاری،
برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید.
تبصره- انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن
و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.
ماده ۸- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق ها:
۱- پیگیری و نظارت بر تشکیل و عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان ها و مراکز استان ها.
تبصره- اتاق اصناف ایران می تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استان ها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستان های هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.
۲- ارتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای نصفی با استفاده از روش های کارآمد از جمله روش الکترونیکی
با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.
۳- ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی
۴- دریافت گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت استان ها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها
به صورت هفتگی به منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان و سایر مسئولین ذی ربط.
۵- شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استان ها براساس شاخص های ارزیابی عملکرد.


سایر مقررات


ماده ۹- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:
۱- از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
۲- از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (۷) ماده "۷۲" قانون) متناسب با برنامه ها و عملکرد ( از جمله تعداد پرونده های متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده "۶" آیین نامه اجرایی ماده "۴۷" قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده "۳۱" قانون(.
تبصره- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیش بینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.
ماده ۱۰- دروه های آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دوره های مورد نیاز
از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستان ها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار می گردد.
ماده ۱۱- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۲- این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده "۳۷" و بند (۶) ماده "۴۵" قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۲ ماده
و ۸ تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.


http://www.mosms.ir/ShowContent/874